Kulturarbetarnas arbetsvillkor

Interpellation 2008/09:483 av Papadopoulos, Nikos (s)

av Papadopoulos, Nikos (s)

den 29 april

Interpellation

2008/09:483 Kulturarbetarnas arbetsvillkor

av Nikos Papadopoulos (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Lågkonjunkturen drabbar blint och slår även hårt mot kultursektorn. Uppdragsgivarna måste hitta vägar att pressa kostnaderna och det blir då ännu mer fokusering på kortare och mer otrygga uppdrag.

Regeringen talar gärna vackert om kultur men saknar helt engagemang för kulturarbetarnas villkor. Den så kallade jobblinjen har tyvärr visat sig vara rätt innehållslös även gentemot kulturarbetarna. Arbetslösheten har i den här gruppen ökat med över 30 procent på ett år. De kulturellt yrkesverksamma har fått det klart sämre sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Jag efterlyser insatser som stärker de kulturellt yrkesverksamma i stället för att motarbeta dem.

I Stockholm har den moderatledda majoritetens kulturpolitik inneburit två år av besparingar. Särskilt oroande är nedrustningen i kulturen för barn och unga. Det är hög tid att regeringen släpper på prestigen och ställer upp på Socialdemokraternas satsning med 100 miljoner kronor till barn- och ungdomskultur för att på allvar få in kulturen i förskolan och skolan. Det skulle stärka skolan som en mötesplats för kulturen och dessutom ge fler jobb till kulturarbetarna. Barn och unga får träffa kulturarbetare och drama, rytmik, dans, musik och skapande kan bli en tydlig del av barnens vardag och dessutom satt i ett pedagogiskt sammanhang.

Under de senaste åren har regeringen kommit med lagstiftning som ytterligare försvårar för kulturskaparna. Bland annat har a-kassan och reglerna för sjukförsäkringen förändrats. En undersökning som SCB har gjort visar – tvärtemot de myter som så gärna sprids – att konstnärsgruppen inte har mer bidragsstöd, som bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd, än befolkningen i stort. Detta trots att hälften av konstnärerna har mindre än 15 000 kronor i månadsinkomst. Medianinkomsten i befolkningen är högre för personer med grundskola som högsta utbildning än för konstnärer med eftergymnasial utbildning.

Tyvärr tar Kulturutredningen inte kulturarbetarnas situation på allvar. Kulturutredningens problembeskrivningar om förutsättningarna för kulturarbetarna kan jag instämma i men jag tror inte att entreprenörskap, sponsring och mer kommersialism är lösningen. Det ger varken bättre kultur, högre löner, större trygghet eller en bättre pension. Om villkoren ska bli rimliga krävs det också ett statligt engagemang och konkreta investeringar.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att förbättra kulturarbetarnas villkor på arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-04-29 Anmäld: 2009-04-29 Besvarad: 2009-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)