Krafttag mot oseriös åkerinäring som slår ut den seriösa åkerinäringen

Interpellation 2011/12:236 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 14 februari

Interpellation

2011/12:236 Krafttag mot oseriös åkerinäring som slår ut den seriösa åkerinäringen

av Monica Green (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Vi har fått fler och fler vittnesuppgifter om hur lågavlönade chaufförer utnyttjas i hela landet. Dagligen skickas anmälningar om misstänkt olaglig yrkesmässig trafik till berörda polismyndigheter. De senaste åren har den olagliga trafiken ökat dramatiskt och trots att många poliser gör ett bra jobb krävs det ytterligare krafttag för att till exempel komma åt att smuggelsprit säljs till ungdomar.

Under en tioårsperiod har en klart växande andel av den långväga inrikestrafiken flyttats över till utlandsregistrerade fordon. Enligt uppgifter från Sveriges Åkeriföretag är omkring 40 procent av lastbilarna på det svenska Europavägnätet utlandsregistrerade. Samstämmiga uppgifter indikerar att bilarna inte bara engageras för export- och importuppdrag och inte heller begränsar sin verksamhet till godkänd trafik.

Stora grupper av yrkesförare lever i armod och under närmast slavliknande förhållanden när de månad efter månad skickas runt på vägarna. Den utvecklade illegala inrikestrafiken har försatt seriösa åkerier i en ohanterlig konkurrenssituation.

Svenska och utländska seriösa åkerier kan inte konkurrera när lågavlönade, utnyttjade chaufförer tvingas till så kallad yrkesmässig trafik och tar över marknaden i Sverige. I spåren av denna trafik dras även annan kriminell verksamhet, så som narkotika- och människohandel, in i Sverige.

Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Tullverket borde samordna sina åtgärder för att kontrollera regelefterlevnaden i åkeribranschen.

Vad avser justitieministern att göra för att komma åt brottsligheten inom den oseriösa åkerinäringen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Svar fördröjt anmält: 2012-02-17 Besvarad: 2012-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)