Konsekvenserna av ett utökat blyförbud

Interpellation 2021/22:203 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Ett totalförbud mot bly i all ammunition förbereds i nuläget av Echa. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön. Sverige har dock redan ett bra förbud. Det har tidigare utretts noggrant, på vetenskaplig grund.

Om ett totalförbud skulle träda i kraft kommer det att få förödande konsekvenser, inte bara för Sveriges jägare och skyttar utan säkerligen också för flera yrkesgrupper som använder blyammunition. I exempelvis polisens, tullens och militärens tjänstevapen används blyammunition. Och vi ska inte heller glömma våra viktiga eftersöksjägare, som behöver avliva djur med omedelbar verkan. När man ska jaga ska det göras utan onödigt lidande för villebrådet. Det är god jaktetik. Då behövs ammunition som resulterar i ögonblicklig död.

Echa har nu gällande jakt föreslagit totalt förbud mot blyammunition, och när det gäller sportskytte föreslås ett totalförbud eller användning av bly under strikta villkor. Argumenten för dessa förslag är högst intressanta då man lägger fram att 1 miljon barn i EU riskerar bly varje år från viltköttskonsumtion och att bly kan spridas ut i miljön på skjutbanor och orsaka skada på jorden och grundvattnet, vilket är rent ologiska argument.

Detta ligger nu för beredning hos två kommittéer (Rac och Seac) innan de föreslås till EU-kommissionen (i juni 2022). Det är nu oerhört viktigt att redan nu föra fram Sveriges ståndpunkt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:


Hur ämnar ministern agera för att underlätta för Jakt- och sportskyttesverige genom att bevara Sveriges blyförbud och inte uppmuntra till ett genomförande av det förslag som ligger hos Echa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-10 Överlämnad: 2021-12-13 Anmäld: 2021-12-14 Svarsdatum: 2022-01-11 Sista svarsdatum: 2022-01-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)