Försvarets radioanstalt

Interpellation 2012/13:407 av Ferm, Maria (MP)

av Ferm, Maria (MP)

den 7 maj

Interpellation

2012/13:407 Försvarets radioanstalt

av Maria Ferm (MP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Sverige behöver, som ett militärt alliansfritt land, en effektiv underrättelsetjänst. Signalspaning kan möjligtvis vara ett verktyg i detta, men som FRA-lagen i dag är utformad innebär den oproportionerligt långtgående ingrepp i medborgerliga fri- och rättigheter. Förra året utökades dessutom FRA:s signalspaningsuppdrag. Nu kan även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen inrikta signalspaningen.

Såväl Datainspektionen som Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har gjort uppföljningar av FRA-lagen och påpekat brister i den; bland annat kring hur känsliga personuppgifter hanteras. Samtidigt har ingen ännu lyckats förklara skälen till varför all datatrafik in och ut ur vårt land ska kunna avlyssnas av Försvarets radioanstalt.

Den 24 april rapporterade tidningen Ny Teknik dessutom om hur Försvarets radioanstalt har byggt upp dataintrångssystemet TDV, Tekniskt detekterings- och varningssystem. Det ska upptäcka avancerade it-attacker. Att arbeta aktivt med att avslöja och stoppa it-attacker är oerhört viktigt, och cyberbrottsligheten är ett allt större problem. Enligt tidningen Ny Teknik bereds för närvarande frågan på regeringskansliet om vilka myndigheter som ska anslutas till FRA-TDV.

Men detta nya detekteringssystem innebär också att analytiker på FRA kan och får läsa det digitala innehållet när systemet larmar eller om det finns något misstänkt i trafiken som tyder på angrepp. Att innehållet i medborgares kommunikation skulle komma att läsas var precis det som kritiker mot FRA-lagen varnade för, och att meddelarfriheten och brevhemligheten sätts ur spel. Och från regeringens håll försäkrade man då att det inte skulle ske.

Detta nya sätt att övervaka innebär en tydlig ändamålsglidning från det som FRA-lagen ursprungligen var tänkt att användas för. Uppdraget handlar tydligt om att spana på utländska hot – inte inhemsk kommunikation. Det rimmar illa.

Under frågestunden torsdagen den 3 maj ställde jag en fråga till justitieministern om detta, eftersom frågorna även berör myndigheter som ligger på justitieministerns bord, men justitieministern svarade att hon inte hade någon kunskap om FRA:s dataintrångssystem.

Jag vill därför fråga försvarsministern vilka åtgärder hon avser att vidta mot bakgrund av att FRA nu får läsa innehållet i inhemska mejl, vilket inte är förenligt med att FRA endast får spana på utländska hot.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-07 Anmäld: 2013-05-13 Svar fördröjt anmält: 2013-05-24 Besvarad: 2013-06-14