Vapenexport till Israel

Interpellation 2008/09:256 av Rådberg, Peter (mp)

av Rådberg, Peter (mp)

den 15 januari

Interpellation

2008/09:256 Vapenexport till Israel

av Peter Rådberg (mp)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Under de senaste åren har det vid ett flertal tillfällen förts en debatt här i kammaren om Sveriges militära samarbete med och vapenimport från Israel. Före detta försvars- och utrikesministrar har vid flera tillfällen understrukit att även om vi har en import så tillåter Sverige ingen krigsmaterielexport till Israel. Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Gaza vore det bra att få en bekräftelse från ministern om att så fortfarande är fallet, det vill säga att det är svensk officiell policy att inte godkänna någon som helst krigsmateriel till Israel.

Det är angeläget att denna hållning ligger fast, och att inte denna undermineras genom försäljning av komponenter från Sverige till ett godkänt samarbetsland, till exempel USA, som sedan vidareexporterar vapensystem med svenska komponenter till Israel.

Jag vill med utgångspunkt från ovanstående fråga utrikesministern:

1. Ligger Sveriges policy, enligt utrikesministerns ställningstagande, fortfarande fast att inte godkänna någon som helst krigsmateriel till Israel?

2. Kan utrikesministern garantera att försäljning av försvarskomponenter från Sverige till ett godkänt samarbetsland, till exempel USA, inte vidareexporteras till Israel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-15 Anmäld: 2009-01-15 Sista svarsdatum: 2009-01-29 Besvarad: 2009-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.