VAB-intyg

Interpellation 2008/09:431 av Ernkrans, Matilda (s)

av Ernkrans, Matilda (s)

den 25 mars

Interpellation

2008/09:431 VAB-intyg

av Matilda Ernkrans (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

En småbarnsförälder har många gånger svårt att få vardagen att gå ihop. Det handlar om transporter till och från hemmet, att hämta och lämna barnen på förskolan, läsa läxor och sköta sitt eget arbete. Och alla föräldrar vet att barn blir sjuka ibland, inte minst de små barnen, i synnerhet under vintermånaderna.

Regeringens införande av byråkratiskt krångel i form av VAB-intyg för att tillfällig föräldrapenning ska betalas ut till föräldern som vårdat sjukt barn framstår som alltmer orimlig.

Försäkringskassan har fått en ökad administrativ börda. Föräldrar med snoriga ungar undrar när de blev problemet i fuskdebatten. Förskole- och skolpersonal får leka poliser över föräldraförsäkringen i stället för att lägga den tiden på barnen i barngruppen.

Antalet uttagna VAB-dagar har inte minskat.

Därför vill jag fråga ansvarigt statsråd:

Avser statsrådet att ta initiativ till att utvärdera om VAB-intyget fyller det syfte som var skälet till att det infördes?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-25 Anmäld: 2009-03-25 Besvarad: 2009-04-14