Utveckling av skolforskningen

Interpellation 2011/12:66 av Strand, Thomas (S)

av Strand, Thomas (S)

den 27 oktober

Interpellation

2011/12:66 Utveckling av skolforskningen

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

För att Sverige ska ha en högkvalitativ förskola, skola och vuxenutbildning krävs att undervisningen och de pedagogiska metoderna står på solid vetenskaplig grund. En stärkt utbildningsvetenskaplig forskning av högsta vetenskapliga kvalitet har därför en stor strategisk betydelse.

Tyvärr har den praxisnära forskningen med relevans för lärares yrkesverksamhet och förskolans, skolans och vuxenutbildningens behov fortfarande för liten omfattning. Det fordras mer forskning som utvecklar användbar kunskap för skolans verksamhet.

I april 2011 ställde sig ett enigt utbildningsutskott bakom ett yrkande från oss socialdemokrater, ett yrkande som säger att skolforskningen behöver utvecklas. Ett enigt utskott anser att ”regeringen bör vidta åtgärder så att de forskningsinstitutioner som bedriver skolforskning får en förstärkt och förtydligad samverkansuppgift för att garantera att nya forskningsresultat verkligen vidareförmedlas till dem som är verksamma i skolan och att kunskaperna omsätts i praktiken”. Vidare säger utbildningsutskottet att fler yrkesverksamma lärare bör ”ges möjlighet till egen forskning som en del av eller parallellt med ett eget arbete” (UbU12). Riksdagen biföll utbildningsutskottets ställningstagande om ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att utveckla skolforskningen.

Min fråga till utbildningsministern är vilka åtgärder han vidtagit med tanke på utbildningsutskottets och riksdagens tillkännagivande om att skolforskningen behöver utvecklas.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-27 Anmäld: 2011-10-27 Besvarad: 2011-11-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)