Styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB

Interpellation 2008/09:226 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 december

Interpellation

2008/09:226 Styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Under två års tid har ordförande och övriga ledamöter i SBAB fått ett fördubblat arvode i enlighet med regeringens direktiv. Motivet för detta är enligt regeringen den extra arbetsinsats som en ägarförändring kan innebära för styrelsen.

Vid en interpellationsdebatt den 20 april 2007 uttryckte statsrådet Mats Odell att höjningen av arvodena inte är en nivåhöjning utan ett engångsarvode under den transaktionsprocess som nu pågår. Denna transaktionsprocess har nu pågått i nästan två års tid.

Den 16 december i år presenterade finansminister Anders Borg regeringens senaste prognos för svensk ekonomi. Av uppgifter i medierna framgår det av de nya siffrorna att det inte ingår några försäljningar av statliga bolag.

När börsen återhämtat sig kan vi återkomma till diskussioner om försäljningar meddelade finansminister Anders Borg till medierna och slog också fast att det skulle kunna dröja.

Regeringens syfte med det dubbla arvodet verkar med andra ord inte längre vara motiverat. Min fråga till statsrådet Mats Odell blir därför följande:

Har statsrådet Odell för avsikt att ta initiativ till en korrigering av arvoden till normalnivå för ordförande och ledamöter i SBAB:s styrelse?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-18 Anmäld: 2008-12-18 Besvarad: 2009-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)