Skattesystemet och rättvisa skatter

Interpellation 2009/10:468 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:468 Skattesystemet och rättvisa skatter

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Socialdemokraterna anser att välfärden ska vara solidariskt finansierad genom att skatt betalas efter bärkraft, välfärden ska sedan fördelas efter behov. Den som har högre inkomster och stora ekonomiska tillgångar ska bidra med mer än den som har lägre inkomster och mindre ekonomiska tillgångar. Alla ska däremot ha rätt till samma välfärd oavsett inkomst och förmögenhet. Skattesystemet bidrar tillsammans med socialförsäkringarna till att skapa en rättvis fördelning av samhällets resurser. Detta var huvudsyftet med skattereformen 1990–1991.

Den borgerliga regeringen har på mycket kort tid genomfört stora skattesänkningar. Skatterna har sänkts med 100 miljarder under valperioden. Överskottet i statens finanser på 70 miljarder 2006 har vänts till ett beräknat underskott på samma belopp 2010.

Skattesänkningarna har inneburit ett systemskifte på skatteområdet samtidigt som de har bidragit till att urholka skattebaserna. I och med det minskas möjligheterna till en rättvis fördelning av ekonomiska resurser, och möjligheterna till välfärdssatsningar begränsas. Skatterna har sänkts mest för höginkomsttagare och förmögna samtidigt som arbetslösa, sjuka och pensionärer står för finansieringen. Det betyder att Sverige har fått vidgade klyftor.

Det så kallade jobbskatteavdraget, som ger pensionärer, arbetslösa och långtidssjuka en högre skatt än dem i arbete, är ett avsteg från likformighetsprincipen. Jobbskatteavdragets utlovade och påstått stora jobbeffekter har inte heller kunnat beläggas. Arbetslösheten i Sverige är den högsta sedan sviterna av 1990-talskrisen, 9,2 procent kommer att vara arbetslösa 2010. År 2006 beskrev statsrådet 6 procent som massarbetslöshet. Nu hoppas han och regeringen att nå en arbetslöshet på strax under 7 procent 2014.

Mina frågor till finansministern är:

Avser finansministern att fortsätta den skattepolitik som bedrivits under valperioden?

Avser finansministern att fortsätta att skapa särregler och undantag som gör skattesystemet mindre likformigt och som bidrar till att skapa ökade klyftor i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Svar fördröjt anmält: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.