Samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen

Interpellation 2012/13:412 av Dingizian, Esabelle (MP)

av Dingizian, Esabelle (MP)

den 15 maj

Interpellation

2012/13:412 Samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen

av Esabelle Dingizian (MP)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Ungdomsarbetslösheten är högre i Sverige än i jämförbara länder i Europa – 2012 var ungdomsarbetslösheten 24 procent. Dessutom har långtidsarbetslösheten bland unga ökat stadigt sedan regeringen tillträdde, från ca 13 000 personer 2007 till ca 22 000 personer 2012 (not: SCB (2013) Arbetskraftsundersökningen februari 2013). I denna statistik ingår även de som studerar. Vad som är värre är att nästan en tiondel av alla mellan 16 och 24 år varken arbetar eller går i skolan. Det handlar om ca 120 000 ungdomar som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet (not: Ungdomsstyrelsen (2012) 2012 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar. Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:4).

Miljöpartiet har länge påtalat dessa problem och oroats över regeringens brist på åtgärder. I dag kommer Riksrevisionen med en granskning av de åtgärder regeringen genomfört. Den sammanfattande bedömningen från Riksrevisionen är att statens stöd för ungdomars arbetsmarknadsetablering kan förbättras. Riksrevisionens granskning visar också att Arbetsförmedlingens arbete gentemot arbetslösa ungdomar behöver bli effektivare och mer träffsäkra. Åtgärder som sätts in i onödan kan till och med riskera att förlänga tiden i arbetslöshet.

Precis som Miljöpartiet föreslagit menar nu Riksrevisionen i sin granskning att det är viktigt med samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Det framgår också tydligt av granskningen att bristen på tid är ett återkommande problem för arbetsförmedlingarna i deras arbete med arbetsgivarkontakter. Det är en brist som drabbar de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och som saknar egna kontaktnät. Riksrevisionen konstaterar att Arbetsförmedlingen behöver utveckla sitt arbete för att nå ungdomar som är i behov av myndighetens stöd men som inte är inskrivna. Riksrevisionen påtalar även behovet att tidigt göra individuella bedömningar.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern vad hon avser att göra för att förbättra samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-15 Anmäld: 2013-05-15 Svar fördröjt anmält: 2013-05-21 Besvarad: 2013-06-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)