Olikheter i beskattning mellan olika boendeformer

Interpellation 2007/08:145 av Frid, Egon (v)

av Frid, Egon (v)

den 12 november

Interpellation

2007/08:145 Olikheter i beskattning mellan olika boendeformer

av Egon Frid (v)

till finansminister Anders Borg (m)

En nyligen presenterad studie från KTH visar att beskattningen av olika boendeformer inte är neutral. Jämfört med upplåtelseformerna bostadsrätt och äganderätt är hyresrätten hårdast beskattad. Då regeringen tagit bort alla former av investeringsstöd och räntebidrag för nybyggande av hyresrätter kommer denna skillnad i beskattningen mellan de olika upplåtelseformerna att öka. Studien bekräftar vad Vänsterpartiet redan insett, nämligen att regeringens bostadspolitik slår hårt mot de personer som bor i nybyggda hyresrätter. I praktiken är hyresrätter liksom bostadsrätter redan dubbelbeskattade då hyresgästerna betalar bolagsskatt via hyran. Vänsterpartiet eftersträvar en neutral och rättvis fastighetsskatt för de olika boendeformerna. Därför har vi ställt oss bakom borttagandet av schablonbeskattningen för bostadsrätter och en sänkning av fastighetsskatten för flerbostadshus till 0,4 procent av taxeringsvärdet. På sikt bör fastighetsskatten på flerbostadshus tas bort helt. Detta skulle öka neutraliteten mellan de olika boendeformerna och öka möjligheterna för de människor som önskar att bo i hyresrätt.

Med anledning av vad som anförts vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vad avser statsrådet att göra för att beskattningen av olika upplåtelseformer ska bli neutral?

2. Vad avser statsrådet att göra för att hyresrätter inte ska beskattas hårdare än bostadsrätter och bostäder med äganderätt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-12 Anmäld: 2007-11-12 Svar fördröjt anmält: 2007-11-15 Besvarad: 2007-11-27
Debatt (9 anföranden)