lotsningsavgifter

Interpellation 2003/04:498 av Hagfeldt, Stefan (m)

av Hagfeldt, Stefan (m)

den 14 maj

Interpellation 2003/04:498

av Stefan Hagfeldt (m) till statsrådet Ulrica Messing om lotsningsavgifter

Under de senaste fem åren har lotsavgifterna höjts med ca 120 %, beräknat enligt "ränta-på-ränta-metoden" (år 1999 +12 %, år 2000 +15 %, år 2001 +15 %, år 2002 +23 % och år 2003 +20 %). Enligt Sjöfartsverket beräknas lotsavgifterna årligen fortsätta att öka med 20 % de närmaste åren.

Siffrorna visar med all tydlighet behovet av att finna konstruktiva lösningar för utformningen av lotsningsverksamheten, exempelvis nödvändigheten av att denna verksamhet utsätts för konkurrens.

Dagens system medverkar till att snedvrida konkurrensen, eftersom lotsningen till en inlandshamn är betydligt dyrare än motsvarande tjänst till en hamn belägen vid kusten. Systemet medför att Sjöfartsverket styr konkurrensen mellan hamnarna med sitt monopol och sin prissättning. Jag anser att under nuvarande monopolsituation ska priserna vara regionalpolitiskt och konkurrensneutralt utformade och följaktligen lika, oavsett om det gäller en kusthamn eller en inlandshamn.

Den kommun som jag kommer från, Norrköping, drabbas mycket hårt av de dramatiskt höjda lotsavgifterna.

Norrköpings hamn är en av landets största, där det hanterade godsvärdet utgör en betydande del av det samlade varuvärdet av import och export över Sveriges hamnar. Hamnen har av trafikverken (Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket) och näringslivet pekats ut som en av fyra betydelsefulla intermodala noder inom den nordiska triangeln.

Norrköpings hamn har som mål att bli den mest betydelsefulla containerhamnen på ostkusten. Under innevarande år har volymen mer än fördubblats, och inom en fyraårsperiod väntas volymen uppgå till 100 000 containrar per år. För att kunna uppnå detta gör Norrköpings hamn och Stuveri AB också en satsning på utökade hamnytor och en kombiterminal vid Norrköpings djuphamn Pampus på Händelö.

Under året har beslut fattats om att en ny gränskontrollstation för import av animaliska produkter ska etableras i Norrköpings hamn. Stationen är belägen i direkt anslutning till Norrköpings djuphamn och drivs av Livsmedelsverket. Gränskontrollstationen är en av få anläggningar i sitt slag i landet, och med Norrköpings gynnsamma geografiska läge bedöms den få stor betydelse för möjligheterna att betjäna de östra och mellersta delarna av landet med importerade livsmedel.

Norrköpings hamn och Stuveri AB har låtit göra en jämförelse över lotskostnaden i några olika hamnar. Lotsningen i exemplet avser ett anlöp av ett fartyg på 21 000 bruttoton, vilket motsvarar den typ av fartyg för transocean trafik som ofta anlöper Norrköping. Bedömningen av lotsavgifterna i respektive hamn baseras på uppgifter från lotskontoren i respektive hamn.

De utvalda hamnarna är Norrköping, Halmstad, Göteborg samt Ålborg i Danmark. Till danska hamnar erläggs endast lotsavgift, medan Sverige tillämpar ett annorlunda avgiftssystem som är baserat på dels lotsad tid, dels fartygets bruttodräktighet.

Enligt uppgift från Limfjordens Lodseri uppgår kostnaden för fartyget till Ålborgs hamn till ca 33 928 danska kronor.

Kostnaderna för lotsning till de svenska hamnarna är följande:

Norrköping, lotsavgifter: 32 852 kr

Halmstad, lotsavgifter: 15 792 kr

Göteborg, lotsavgifter: 21 478 kr

I ovanstående sammanställning är de totala kostnaderna för lotsning till Norrköping 108 % högre än i Halmstad och 53 % högre än i Göteborg.

I Sverige betalas utöver lotsavgifter även statliga farledsavgifter. Dessa innefattar dels en avgift för fartyget baserad på fartygets bruttodräktighet, dels en varuavgift baserad på godsets vikt.

Farledsavgiften är i dag 4,10@5,00 svenska kronor per bruttoton, beroende på fartygets bränsletyp. Varuavgiften är 3,60 kr per lastat eller lossat godston.

I exemplet ovan kan antas att båten, med en vikt på 21 000 ton, lastar 10 000 ton papper. I detta fall belastas båten med statliga avgifter på 122 100 kr. Till detta kommer kostnaderna för lotsning.

Motsvarande avgifter tas inte ut i danska hamnar, vilket följaktligen skapar stora snedvridningar i konkurrensen mellan länderna. Snedvridningarna får också stora konsekvenser för svensk industri och visar behovet av att se över Sjöfartsverkets roll som affärsdrivande verk i ett sammanhang som detta, där verket har en ren monopolställning.

Med hänvisning till ovanstående ställer jag härmed följande frågor till statsrådet Ulrica Messing:

1.Är statsrådet beredd att se över lotsningsverksamheten i syfte att få en effektivare verksamhet som medför lägre lotsningsavgifter?

2.Kommer statsrådet att verka för att lotsningsavgifterna blir konkurrensneutralt utformade mellan inlandshamnar och hamnar belägna vid kusten?

3.Är statsrådet beredd att låta lotsningsverksamheten utsättas för konkurrens?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-14 Anmäld: 2004-05-18 Svar fördröjt anmält: 2004-06-14 Besvarad: 2004-06-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.