Löner, övriga ersättningar och pensionsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag

Interpellation 2008/09:139 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 20 november

Interpellation

2008/09:139 Löner, övriga ersättningar och pensionsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I november 2006 ställde Thomas Östros (s) en interpellation till näringsminister Maud Olofsson om vd-bonus i statliga bolag med anledning av att näringsministern signalerat att hon inte gillade den tidigare regeringens sätt att sätta stopp för vidlyftiga bonusersättningar till ledande befattningshavare.

I interpellationsdebatten framhöll näringsminister Maud Olofsson bland annat följande: ”De statligt ägda företagen ska följa den svenska koden för bolagsstyrning. I koden fastslås att principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen ska godkännas av stämman. Det innebär att ägaren är den som slutligen godkänner de av styrelsen föreslagna principerna.”

Vidare framförde näringsministern följande argument:

”Regeringen kommer att utveckla riktlinjerna för ledande befattningshavare i de statligt ägda bolagen. De kommer naturligtvis också att följas upp.

Jag kommer att ge mycket tydliga ägardirektiv. Jag kommer att ge ett mycket tydligt ansvar till styrelserna i fråga om hur man ska sköta det här fögderiet.”

Enligt uppgifter i medierna den 18 november 2008 har det framkommit att den tillförordnade vd:n för Posten Sverige AB, Lars Göran Nordström, har en månadslön på ca 900 000 konor. Detta ska jämföras med tidigare vd:n Erik Olssons månadslön som var ca 350 000 kronor.

Vilka riktlinjer eller styrdokument från regeringen som angett denna lönenivå och därmed medverkat till denna extrema löneökning framgår inte. Men det torde vara uppenbart att regeringen måste ha gett signaler som godkänner denna löneutveckling då regeringen via näringsministern deklarerat att man har för avsikt att styra via regleringsbrev och riktlinjer och ” däremellan ska inte statsråd vara inne och peta”.

Mina frågor till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Avser näringsministern att vidta åtgärder för att statliga bolags ledande befattningshavares löner, övriga ersättningar och pensioner ska anpassas till rimliga nivåer?

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att samtliga styrelser för statliga bolag får riktlinjer som motverkar den nuvarande principen som medverkar till alltför höga löne‑, ersättnings- och pensionsvillkor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-20 Anmäld: 2008-11-20 Svar fördröjt anmält: 2008-12-02 Sista svarsdatum: 2008-12-04 Besvarad: 2009-01-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.