idrotten i skolan

Interpellation 2000/01:414 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 26 april

Interpellation 2000/01:414

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrotten i skolan

Idrottsämnet har sedan åtta år tillbaka då den nuvarande skolplanen kom kraftigt fått stryka på foten. Grundskolorna minskade omfattningen av idrottsundervisning med 10@25 % och gymnasieskolorna minskade idrottsundervisningen med 30@40 %. Även om ämnet för två år sedan ökat sin tid, från 460 timmar till 500 timmar, så ligger Sverige lägst i Europa vad gäller timmar idrott i skolan.

I dagarna har larmrapporter om överviktiga och otränade ungdomar kommit. Det visar sig att denna fråga i hög grad är en klassfråga. Gymnasieelever på teoretiska program har i genomsnitt bättre kondition, medan gymnasieelever på praktiska program generellt har sämre kondition. Övervikt är vanligare hos unga män med lågutbildade föräldrar. Var fjärde svensk lider av fetma.

Flera projekt och studier visar att lärandet stimuleras om barnen har idrott ofta. En oväntad bieffekt är att det blir lugnare i klassrum och på skolgårdar. Eleverna kan arbeta mer koncentrerat om de får tillfälle att röra på sig. Därför ligger det nära till hands att föreslå en ändrad tyngdpunkt på idrottsämnet, eftersom en omflyttning av tid för de teoretiska ämnena till idrott kompenseras av kvaliteten på återstående tid. Likaså ligger det nära till hands att uppmana till rörlighet även i de teoretiska ämnena.

Vad avser skolministern göra för att öka den fysiska aktiviten bland elever i grundskolan och gymnasieskolan?

Vad avser skolministern göra för att stärka idrottsämnets ställning?

Vad avser skolministern göra för att lyfta dessa frågor i lärarutbildning och lärarfortbildning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2001-04-26 Anmäld: 2001-05-02 Besvarad: 2001-05-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.