Forskning på minoritetsspråk

Interpellation 2012/13:512 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 10 september

Interpellation

2012/13:512 Forskning på minoritetsspråk

av Isak From (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den 1 juli 2006 inrättades Institutet för språk och folkminnen efter en omorganisation av gamla Språk- och folkminnesinstitutet. Till det nya institutet fördes Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och en del andra funktioner. Av instruktionen (SFS 2006:888) framgår att myndigheten ska samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige. Institutet har sedan byggt upp en bra verksamhet och ett samarbete med berörda universitet. Ett bra exempel är Centrum för Samisk forskning på Umeå universitet, som samordnar forskning om samerna, samernas kultur, språk och historia och initierar ny forskning inom fältet. Cesam är en mötesplats för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet för att skapa en positiv forskningsmiljö och ett kreativt tankeutbyte som berikar forskningen. Umeå universitet är i allt väsentligt beroende av det uppbyggda samarbetet med Institutet för språk och folkminnen och i det arbetet är Institutionen Daum i Umeå centralt.

Nu pågår ett besparingsprogram inom Institutet för språk och folkminnen där det viktigaste grenarna i Lund (Dal) och Umeå (Daum) riskerar att läggas ned.

Med anledning av de planerade verksamhetsinskränkningarna vill jag fråga utbildningsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att säkerställa minoritetsspråksutbildningen och forskningen vid Universitetet i Umeå.

Interpellationen är förfallen

Händelser

Inlämnad: 2013-09-10 Förfallen: 2013-09-11 Anmäld: 2013-09-12