Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En ny mediestödsförordning

Interpellation 2020/21:507 av Martin Kinnunen (SD)

av Martin Kinnunen (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den 16 februari skickade Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ut förslag om förändringar i mediestödsförordningen. Remisstiden är mycket kort, och förändringarna ska träda i kraft redan den 15 april.

I det nya förslaget föreslås mediestöd ges för innehåll av ”hög kvalitet”, och myndigheten beskriver detta i § 2 som ”ansvarstagande nyhetsförmedling”. MRPT skriver:

”Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktiga eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.”

Förslaget har tagits emot med skepsis hos intresseorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Några timmar efter att förslaget skickats ut kommenterade TU:s vd Thomas Mattsson förslaget i ett nyhetsbrev med orden ”Vad är egentligen 'felaktig' information?”

Formuleringarna i förslaget öppnar upp för en diskussion kring vad som är rätt och felaktigt och vem som ska avgöra det. Beroende på hur regelverket tolkas skulle det kunna innebära att en svensk myndighet bidrar till att påverka hur medierna bedriver sin nyhetsjournalistik. En utgivare som är beroende av mediestöd för att bedriva sin verksamhet skulle i ett scenario kunna dra sig för att rapportera kring ett särskilt ämne av rädsla för att förlora en viktig inkomstkälla från staten.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. På vilket sätt kommer ministern att säkerställa att en ny mediestödsförordning inte öppnar upp för att Myndigheten för press, radio och tv ska villkora mediestöd utifrån hur medier väljer att rapportera?
  2. På vilket sätt kommer minsitern att säkerställa att de föreslagna förändringarna inte gör det svårare att bedriva fri och oberoende journalistik i Sverige?
  3. Ser regeringen i dag ett problem med att medier som uppbär mediestöd inte bedriver en ansvarstagande nyhetsförmedling och om så är fallet, har ministern för avsikt att agera på något sätt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-23 Överlämnad: 2021-02-25 Anmäld: 2021-02-26 Svarsdatum: 2021-03-11 Sista svarsdatum: 2021-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)