Elfärjor och energitillgång

Interpellation 2019/20:382 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Klimatutmaningen kräver att vi satsar på en omställning från fossila bränslen till icke fossila bränslen. Transporterna står i dag för en stor del av Sveriges fossila energikonsumtion. En del av transporterna är sjöfarten, där färjor och fartyg står för en stor del av konsumtionen av fossilt bränsle.

Rederinäringen arbetar nu aktivt med att ställa om till elektrifiering men oroas av att energitillgången inte kan garanteras. Då våra stora hamnar och färjeterminaler finns i områden där det redan i dag finns ett problem med att etablera nya energikrävande verksamheter är detta ett problem.

Investeringar i sjöfart är långsiktiga och dyra, och om det inte finns garantier för energitillgång avstannar omställningen från fossila bränslen.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är därför:

 

På vilket sätt arbetar statsrådet för att svensk sjöfart ska känna trygghet i att energitillgång finns om man ställer om fartygen till eldrift?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2020-03-06 Överlämnad: 2020-03-09 Anmäld: 2020-03-10 Återtagen: 2020-03-16 Sista svarsdatum: 2020-03-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.