Echelon

Interpellation 1999/2000:311 av Åström, Alice (v)

av Åström, Alice (v)
Pass 322

den 21 mars

Interpellation 1999/2000:311

av Alice Åström (v) till justitieminister Laila Freivalds om Echelon

Den senaste tiden har såväl svenska som utländska medier varit fulla av rapporter om det s.k. Echelon-samarbetet. Samarbetet har bl.a. bekräftats av CIA-chefen George Tenet (Le Monde den 10 mars 2000). Fler och fler regeringar runtom i världen tar hotet på allvar och arbetar för att vidta åtgärder mot det omfattande spionage som bedrivs. Dessa regeringar har inte ansett sig behöva skriftliga bevis för att kunna ta hotet på allvar.

I Europaparlamentet har en rapport tagits fram om hotet från Echelon vilken lett till att en särskild debatt med anledning av de uppgifter som framkommit kommer att hållas i slutet av mars. Man har även tidigare hållit utfrågningar med kommissionen och deras kunskaper om spionaget. Från den svenska regeringens sida är det dock fortfarande tyst.

Frågan blir ytterligare mera allvarlig och angelägen då SÄPO i sin senaste verksamhetsberättelse redovisar att avlyssning av kommunikation sker och att det gäller såväl ekonomisk som politisk kontroll. Man konstaterar också att det under de senaste åren framkommit information som visar att signalspaningshotet samt svårigheten att värja sig mot andra tekniska inhämtningsmetoder som dataintrång, buggning, illegal telefonavlyssning etc. är avsevärt större än vad som tidigare varit känt. SÄPO konstaterar också att säkerhetsnivån vad gäller IT är mycket låg i Sverige. Enligt SÄPO:s verksamhetsberättelse är den främsta aktören på området USA, även om Ryssland också bedriver teknisk inhämtning i betydande omfattning.

En organiserad avlyssning som den som bedrivs inom Echelon är illegal på alla plan. Dels gäller det, som justitieministern påpekade i sitt svar på en fråga om Echelon i höstas, brytande av post- och telehemlighet men också många andra konventioner och lagar som åsidosätts.

Att avlyssna och kontrollera privatpersoners privata korrespondens är ett brott mot såväl Europakonventionen (art 8) som Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (art 17).

Det ekonomiska spionaget torde konstituera brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. Detta ger mycket allvarliga följder, inte minst för ett litet land som Sverige som är mycket beroende av sin exportindustri. Stora ekonomiska värden står på spel. Denna lagstiftning är dock nationell och torde behöva förstärkas exempelvis genom en internationell konvention som behandlar frågor om företagsspionage.

Jag utgår dels med hänvisning till SÄPO:s verksamhetsberättelse och dels med hänvisning till det europeiska samarbetet från att justitieministern känner till åtminstone en del av omfattningen av Echelons verksamhet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till justitieministern:

1.Vilken bedömning gör regeringen av hotet mot individers integritet och svenska företag med hänvisning till Echelon?

2.Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att skydda svenska intressen mot övervakning genom Echelon?

3.Avser regeringen att initiera ett samarbete inom FN för att skapa ett internationellt skydd för individer och företag mot intrång genom olaglig avlyssning och övervakning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-22 Anmäld: 2000-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.