bidrag till kommunerna som vill dela sig

Interpellation 2004/05:85 av Lundgren, Kerstin (c)

av Lundgren, Kerstin (c)

den 28 oktober

Interpellation 2004/05:85

av Kerstin Lundgren (c) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bidrag till kommunerna som vill dela sig

Under åren 2002 till 2004 har staten satsat 125 miljoner kronor på omkring 200 samverkansprojekt mellan kommuner och landsting där befolkningen minskar. Inför kommande två år ska sådana bidrag fortsatt betalas ut för att kunna utreda konsekvenserna av en sammanslagning med statlig delfinansiering. Exakt hur detta stöd ska formeras är enligt uppgifter inte ännu klart.

Eftersom frågan uppenbart är föremål för närmare prövning finns det väl skäl att också se på hur de kommuner som önskar dela sig kan få statligt ekonomiskt stöd på liknande sätt. Det som skett under senare år är ju att ett antal kommuner delat sig för att svara upp mot folkviljan. I dag finns alltjämt ett flertal kommuner där frågan om delning är aktuell i syfte att stärka möjligheterna för medborgare att delta i den politiska processen, utkräva ansvar och få ökad närhet mellan väljare och valda. Denna förnyelse baserad på lokal vilja borde vara lika mycket värd som de som önskar sammanslagning.

Mot bakgrund av vad jag här anfört vill jag ställa följande frågor:

1.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att kommuner som vill dela sig kan få ekonomiskt bidrag i utredningsarbetet, på likartat sätt som de som önskar slå samman kommuner?

2.Vilka avsikter har statsrådet med det aviserade stödet till utredningar om sammanslagning av kommuner?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-10-28 Anmäld: 2004-10-28 Besvarad: 2004-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.