Behovet av nya isbrytare

Interpellation 2019/20:335 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Östersjön är ett av världens mest trafikerade sjöfartsområden. Cirka 300 000 fartygsanlöp sker vid Östersjöns hamnar varje år, mer än 180 miljoner ton gods hanterades vid svenska kajer under 2018 och isfria farleder är en förutsättning för att svensk industri i norr ska kunna skeppa ut och in varor året om.

Sjöfartsverket har i dag fem isbrytare: Oden, Ale, Atle, Frej och Ymer. Den förstnämnda har en förväntad livslängd till ungefär 2035 och de övriga till ungefär 2030. De tre sistnämnda behöver ersättas inom kort. Görs inte detta kommer svensk sjöfart att drabbas hårt, i synnerhet svensk basindustri, flertalet norrlandskommuner samt hamnarna i Bottenviken. Risken blir också att mer gods flyttas från sjöfart till andra transportslag med större utsläpp som följd.

Kostnaden för nya isbrytare beräknas uppgå till det hisnande beloppet 1,1–1,3 miljarder kronor per fartyg. Då Sjöfartsverkets ekonomi är synnerligen dålig riskerar dessa nödvändiga investeringar att försenas kraftigt, till stort men för svensk sjöfart.

Det finns alltså ett behov av nya isbrytare till stora kostnader, men Sjöfartsverket har ansträngd ekonomi.

Därför vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka konkreta initiativ ämnar ministern vidta för att säkerställa isbrytarkompetensen inom svensk sjöfart framgent?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-13 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-03-03 Sista svarsdatum: 2020-03-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)