Företagens sjuklöneansvar

Interpellation 2014/15:689 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I valrörelsen utlovade Socialdemokraterna att ta bort företagens ekonomiska ansvar för den andra sjuklöneveckan när anställda drabbas av sjukdom. Nu signalerar regeringen att det i stället kan vara aktuellt med en tredje sjuklönevecka. Löften om sänkta kostnader för företagens sjuklöneansvar verkar alltså i praktiken bli höjda kostnader.

Det är viktigt att företagen har ekonomiska drivkrafter att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda. Samtidigt är det viktigt att incitamenten inte blir sådana att företag avhåller sig från att anställa på grund av rädsla för oskäliga kostnader då en anställd blir sjuk. Särskilt problematiskt blir detta om regelverken för sjukskrivningar luckras upp. Det kommer speciellt att drabba dem som redan har en historik av att vara sjukskrivna.

Exakt var denna gränsdragning går är givetvis värt att föra en konstruktiv diskussion om. Mot bakgrund av att regeringen samtidigt föreslår omfattande skattehöjningar på jobb och företagande och inte avser att genomföra en enda lättnad för privata näringsidkande är det svårt att se detta utspel som något annat än ytterligare en kostnadspålaga för att finansiera regeringens bidragshöjningar och ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Mot denna bakgrund vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

  1. Avser finansministern att förlänga företagens sjuklöneansvar med ytterligare en vecka?
  2. Hur bedömer finansministern att höjda kostnader för anställdas sjukskrivningar kommer att påverka företagens benägenhet att nyanställa?
  3. Hur bedömer finansministern att höjda kostnader för anställdas sjukskrivningar särskilt kommer att påverka företagens benägenhet att nyanställa människor som på grund av sjukdom stått långt ifrån arbetsmarknaden?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-05-27 Överlämnad: 2015-06-08 Anmäld: 2015-06-09 Sista svarsdatum: 2015-06-22 Svarsdatum: 2015-08-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)