Insatser för ökad export

Interpellation 2010/11:81 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 24 november

Interpellation

2010/11:81 Insatser för ökad export

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Den internationella finanskrisen satte under 2009 tillfälligt stopp för den svenska exportens gynnsamma utveckling sedan 1990-talet. Varuexporten som står för två tredjedelar av den svenska exporten föll med 17 procent medan tjänsteexporten bara backade 1 knapp procent. Det är naturligtvis glädjande att den svenska exporten hämtat sig betydligt under 2010 men det stora antalet uppsägningar som exportkrisen tvingade fram i Sverige visar också i praktiken hur sårbart Sverige är. Jag välkomnar därför att handelsministern satt ett mycket ambitiöst mål för den svenska exportens utveckling under de kommande fem åren.

Dock kan jag också konstatera att det står sämre till med den faktiska viljan att skjuta till resurser för att nå detta mål. Exempelvis når anslaget till Exportrådet för 2011 bara upp till två tredjedelar av 2006 års nivå. Tillsammans med den ekonomiska krisen riskerar det kraftigt minskade anslaget till exportfrämjande verksamhet att inskränka Exportrådets möjligheter att erbjuda ett bra stöd till framför allt de mindre företag som vill söka sig ut på den internationella marknaden.

Mina frågor till statsrådet är därför följande:

Avser statsrådet att vidta några konkreta åtgärder för att stärka svensk export?

Hur avser statsrådet att säkerställa att Exportrådet även med minskade anslag ska kunna leverera en kompetent och omfattande rådgivning inför små och medelstora företags exportsatsningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-24 Besvarad: 2010-12-03 Sista svarsdatum: 2010-12-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)