Kapitalförsörjning i företag

Interpellation 2010/11:349 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:349 Kapitalförsörjning i företag

av Börje Vestlund (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

De statliga insatserna för kapitalförsörjning för företag är en av de viktigaste frågorna i hur man kan skapa tillväxt i svenska företag. Till de statliga insatserna tillkommer i vissa delar av landet också regionala insatser. Tyvärr är bilden av såväl de statliga som de regionala insatserna väldigt fragmentiserade, och det är svårt och komplicerat att få en snabb överblicksbild av hur alla dessa insatser fungerar.

Riksrevisionen har delvis kritiserat det svenska systemet för just detta. Riksdagen behandlade under våren 2010 en proposition som i princip förordade att man måste fortsätta utreda frågan. Om detta var kammaren överens. Men låt mig ödmjukt ställa en fråga: När kommer man att redovisa resultatet av den översynen?

Jag vill påtala de bekymmer som finns mellan såddfinasieringsstadiet på runt 2 miljoner kronor till den nivå där riskkapitalföretag går in den, nivån brukar ligga runt 20 miljoner kronor.

När avser näringsministern att redovisa resultatet av översynen vad gäller statliga insatser för företag?

Vilka åtgärder har näringsministern för avsikt att vidta för att lösa problemen med finansieringen i företag så företagen kan växa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-06 Svar fördröjt anmält: 2011-05-20 Sista svarsdatum: 2011-05-20 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)