Tillgång till specialistsjukvård på likvärdiga villkor

Interpellation 2010/11:342 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 4 maj

Interpellation

2010/11:342 Tillgång till specialistsjukvård på likvärdiga villkor

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I vårpropositionen föreslår regeringen att staten ska slippa ansvaret att köpa upp flygsträckan mellan Östersund och Umeå.

Riksdagen beslutade 1980 att Jämtlands län tillhör den norra sjukvårdsregionen och upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus i Umeå. En förutsättning för utökningen av Umeåregionen med Jämtlands län var att resmöjligheterna förbättrades för patienter för länet som skulle få regionsjukvård i Umeå.

År 1993 togs ytterligare riksdagsbeslut som bestämde att staten ekonomiskt skulle trygga flygtrafiken mellan Östersund och Umeå för att snabbt kunna ta patienter till Norrlands universitetssjukhus. Beslutet har förtydligats sedan dess ett antal gånger av tidigare regeringar. Innebörden i besluten har varit att det ska finnas goda snabba kommunikationer till sjukhuset och med fungerande flygtrafik och järnväg.

Ett indragande av flyglinjen Östersund–Umeå skulle få allvarliga konsekvenser för norrlänningarnas möjligheter att nyttja sin regionsjukvård, antingen genom att själva resa eller att få tillgång till specialiserad kompetens genom att sjukvårdspersonalen reser.

Jag vill fråga statsrådet:

På vilka grunder har statsrådet intagit den ståndpunkten att rätten till fungerande kommunikationer till och från regionsjukhuset i Umeå inte är nödvändiga längre?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-05-04 Anmäld: 2011-05-04 Återtagen: 2011-05-05 Sista svarsdatum: 2011-05-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.