Skatten för fjärrvärmeföretags energileveranser

Interpellation 2010/11:232 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 25 februari

Interpellation

2010/11:232 Skatten för fjärrvärmeföretags energileveranser

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sedan lång tid har fjärrvärmeföretag haft en avdragsmöjlighet på energi- och koldioxidskatten för energileveranser till tillverkande industri. Praktiskt går detta till så att det levererande fjärrvärmeföretaget kvartalsvis ansöker om återbetalning av skatter till den del som motsvarar leveransen till industrin.

Att denna möjlighet finns beror på att det ska sakna betydelse skattemässigt om industrin producerar i egen anläggning eller köper energin från annan aktör. Det är naturligtvis ekonomiskt och miljömässigt rätt att samverka när de tekniska möjligheterna finns och skattesystemet bör inte motverka detta.

Vid årsskiftet genomfördes en skatteförändring som negativt påverkar när ett fjärrvärmeföretag levererar till en industri som omfattas av EU ETS. Förändringen innebar att koldioxidskatten sattes ned till noll för nämnd industri. Konsekvensen av detta blir att det levererande fjärrvärmeföretaget inte kan göra avdrag som motsvarar den skattenedsättning som den köpande industrin har om man producerar sin energi själv. Detta riskerar då att i sin tur medföra att etablerade samarbeten på området inte kan fortsätta utan parallella energianläggningar byggs upp och de synergier som samarbetet ger, främst miljömässigt, ödeläggs.

Troligen är det inte i särskilt många fall som ett fjärrvärmeföretag levererar till en industri som omfattas av EU ETS. I Jönköping finns dock ett tydligt exempel där Jönköping Energi sedan mer än 25 år levererat energi till pappersbruket Munksjö AB. Detta samarbete hotas nu. Om Munksjö AB bygger en egen energianläggning, vilket det finns risk för, kommer med säkerhet användningen av fossilt bränsle att öka och därmed utsläppen av koldioxid.

Det är således uppenbart att regelverket bör justeras så att ett fjärrvärmeföretag som levererar till en industri som omfattas av EU ETS får möjlighet till skatteavdrag till samma nivå som den mottagande industrin, givetvis dock högst motsvarade energileveransen.

Det handlar således inte om en generell skatteförändring för fjärrvärmeföretag utan endast om en justering av befintliga regler för fjärrvärmeföretagens skatteavdrag för industrileveranser i den här beskrivna speciella situationen.

Avser statsrådet att verka i ovan angiven riktning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-25 Anmäld: 2011-02-28 Svar fördröjt anmält: 2011-03-02 Sista svarsdatum: 2011-03-14 Besvarad: 2011-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)