BERÄTTELSE

TILL

1893 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

AF

RIKSDAGENS REVISORER

År 1892.

STOCKHOLM.

P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1892.

■it SJ ! TA, C ifl

(K''il v- ,■

. .n y n

r^r t f

\n

r-r

t I

-v i

^M>iw r‘>t

-11.:

Till 1893 års lagtima Riksdag.

Jemte förmälan, att af de revisorer, hvilka vid senaste riksdag utsagos att granska
statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning,
två bland de af Riksdagens Första Kammare valde, nämligen kammarherren m. m.
A. O. G. Buren och bruksegaren m. m. H. M. Ericsson hos fullmäktige i riksbanken
skriftligen anmält sig hindrade att vid revisionen tillstädeskoinma samt att i anledning
häraf i deras ställe de af nämnda Kammare utsedde förste och andre revisorssuppleanterna,
efter af bemälde fullmäktige utfärdade kallelser, med öfrige revisorer uti ifrågavarande
granskningsförrättning deltagit, få undertecknade, som i enlighet med föreskriften
i kongl. kungörelsen af den 13 juli 1887 lördagen den 1 sistlidne oktober
revisionsarbetet påbörjat och numera detsamma afslutat, härmed, i hvad riksbanken
rörer, afgifva i gällande instruktion föreskrifven berättelse.

Vid sisthållna lagtima riksdag beviljades fullmäktige i riksbanken ansvarsfrihet
för vederbörande kontors förvaltning under år 1890 äfvensom för de beslut och åtgärder,
hvilka finnas antecknade i fullmäktiges protokoll för tiden från och med den 15
januari 1891 till samma dag innevarande år; och har till följd häraf den nu verkställda
granskningen oinfattat riksbankskontorens räkenskaper för år 1891 och derjemte
den del af det löpande årets förvaltning, som är redovisad i fullmäktiges protokoll
efter den 15 januari till den 1 oktober, då för fullgörande af sitt uppdrag revisorerne
fingo emottaga dels fullmäktiges berättelse om bankens tillstånd, rörelse och förvaltning
i dess helhet samt om riksbankens pappersbruk, dels styrelsernas för afdelningskontoren
berättelser om dessa kontors rörelse, dels ock fullmäktiges protokoll och skrivelser för
ifrågavarande tid af innevarande år, äfvensom riksbankens och pappersbrukets räkenskaper
för 1891 samt de berättelser, som, afgifna af de för granskning af afdelningskontorens
förvaltning särskildt utsedde revisorer, tillställts fullmäktige för att genom
dem till Riksdagens revisorer af riksbanken öfverlemnas.

I likhet med hvad förut varit vanligt, redovisas ärendena uti denna berättelse
hufvudsakligen i den af bankoreglementets uppställning föranledda ordningsföljd.

4 —

Riksbankens
..grundfond.
Öfversigt af
riksbankens
ställning.

Riksbankens grund- och reservfond m. m.

§ 1.

Den efter bokslutet för år 1891 upprättade och med allmänna tidningarna utdelade
öfversigt af riksbankens ställning utvisar,

att bankens inkomster och vinster under samma år utgjorde......... kr. 5,661,288: 63.

att ränteutgifter, afskrifningar, förvaltningskostnader, välgörenhets bidrag

samt särskilda utgifter och förluster uppgingo till ....... >» 2,088,138: 13,

och att sålunda vinsten för året belöpte sig till ............................ kr. 3,573,150: so.

Då enligt samma öfversigt riksbankens tillgångar och fordringar utöfver dess
skulder vid 1891 års slut utgjordes af:

grundfond..................................................................................... kr. 45,000,000: —

reservfond ................................................................................. » 5,000,000: —

reserverade medel till framtida förfogande, nämligen återstående
behållning af vinstmedel från föregående år kr. 4,813,480: 85.
nyssnämnda vinst för år 1891 .................... » 3,573,150: so, „ 8,386,631: 35.

uppgick sålunda vid samma års slut riksbankens hela kapitalöfver skott

till ett sammanlagdt belopp af........................................ kr. 58,386,631: 35.

Enligt Riksdagens beslut skall af ofvanberörda vinst hälften i jemuadt tal eller
1,/50,000 kronor under år 1893 på föreskrifna tider till statskontoret utbetalas, hvaremot
återstoden eller 1,823,150 kronor 50 öre för riksbankens egna ändamål derstädes
bibehålies.

„ Den statsverket, enligt 1891 års Riksdags beslut, tillkommande andel af 1890
års bankovinst eller 1,850,000 kronor har under innevarande år blifvit qvartalsvis till
statskontoret öfverlemnad.

— 5 —

Af de i ofvanberörda öfversigt meddelade uppgifter angående riksbankens till- T,I,B^”i*e^.oc
gångar och skulder vid 1891 års slut få revisorerne lemna följande sammandrag:

Tillgångar:

Metallisk kassa, beräknad enligt § 6 i bankoreglementet ...............

deraf i guld ............................................. kr. 16,981,520: 95.

och i silfvermynt, prägladt i enlighet med

sällande mvntkonvention .................. » 2,182,000: io.

kr. 19,163,526: os.

kr. 19,163,526: 05,

Utrikes vexelrörelsen, omfattande behållning pa utrikes ort, inneliggande
vexlar samt på indrifning beroende medel ...............

21,780,834: 7 3.

Upp- och utlåningsrörelsen, nämligen:

a) diskonterade vexlar.............................. kr. 23,326,509: 84.

b) utlåning mot hypotek af löpande för skrifningar

m. m................ » 30,244,093: 72.

c) lån på vågförda effekter ..................... » 2,837,106: 6i.

d) afbetalningslån .................................... » 7,973,469: 13.

e) kassakreditiv .................................... » 7,248,724: 4 2. ,, 71,629,903: 7 2.

Upphörda låneyrenar:

lån på lånebanksobligationer ................................. kr. 9,000:

upplupen obetald ränta på dessa lån ............ » 13,286: 90. » 22,286: 90.

Statspapper, obligationer och aktier:

a) inhemska ............................................ kr. 12,665,496: 47.

b) utländska .......................................... » 6,377,089: 05.

c) upplupen obetald ränta å ifrågavarande

obligationer ...................................» 156,963: 26.

d) subskription å franska statens 3% lån

af år 1891 » 74,975: 94.

19,274,524: 72.

Öfriya tillgångar och fordringar, bestående af:
danska, norska och enskilda bankers sedlar
och postvexlar_________-.................. kr.

silfvermynt, enligt myntordningar före år

1873 ................................................ »

koppar och bronsmynt ............................. »

postvexelrörelsen tillhörande medel på väg

från afdelningskontoren .................. »

saldo å afdelningskontorens löpande räkning
med hufvudkontoret ................. »

Transport kr.

890,986: 07.

9,168: 34.
36,762: 50.

460,000: —

206,387: 70.

1,603,274: 61. kr. 131,871,076: 12.

— 6 —

Transport kr.

förskott till tryckeriföreståndaren för anskaffande
af tryckerimateriel ........... »

beräknadt värde för en inköpt fastighet i

Göteborg............................................. ,,

fordran af Södertelje kanal- och sluss verksbolag

....................................... »

förskott för nybyggnader vid Tumba och
för försändning af danskt och norskt

silfvermynt in. m..................... »

behållning i pappersmagasinet .................. »

1,603,274: ei. kr. 131,871,076:
50,000: —

125,150: —

10,000: —

29,714: 31.

8''970: 37. „ 1,827,109:

12.

29.

Inom linien förda tillgångar:

inventarievärdet af sådant papper, som

användes för riks-

bankens eget behof ..................

kr.

952: 5 6.

metallvärdet af riksbankens mynt- och

medaljsamling...........

»

Ö

L—

CO

CM

taxeringsvärdet a riksbankens fastigheter:

1 Stockholm ........................

»

270,000: —

i Göteborg ..................

u

302,000: —

i Malmö ..................

»

163,000: —

i Jönköping ........................

))

42,000: —

i Luleå.....................

))

20,000: —

i Östersund ........................

»

42,000: —

å Tumba ............................................

))

280,000: —

=

kr.

1,147,830: 2 6.

Summa kronor 133,698,185: 4 1.

Skulder;

Utelöpande sedlar ........................................................................ kr. 43,865,075: 7 3.

nämligen:

å kronor .................................................... kr. 42,182,580: —

» riksmynt ......... ,, 418,152: —

» banko ................................................... » 1,264,343: 73.

= kr. 43,865,0757 73.

På folioråkning innestående medel ................................................. » 14,185164: 73.

Utelöpande postvexlar ............................................................... „ 1,146 277'' 18

Utrikes vexelrörelsen:

skuld till utländska bankinrättningar ..................................... >, 1,064,434: 22.

Transport kr. 60,260,951: 8 6.

Transport kr. 60,260,951: 8 6.

Upp- och utlåning srör elsen:

a) å upp- och afskrifningsräkning ............ kr. 3,727,745: 7i.

b) å depositionsräkning ..........................—__8 9,212,855: 21. ,, 12,940,600: 92.

Upphörda lånegrenar, omfattande:

a) lånebanksobligationer ........................... kr. 226,306: 13.

b) förbindelser med 4 °/0 ränta för åren 1802

och 1803 inlemnadt silfver (s. k. silf versedlar)

............................................ » 402: 34.

c) realisationsobligationer, utgifna 1803—

1807 för riksgäldssedlarnes inlösen..... » 337: 50.

* d) obligationer för 1830 års upplåning med

ränta ................................. 8 187: so.

e) outtagna räntor på belånade lånebanks obligationer

.......................................... 8 13,447: 74.

f) d:o d:o på öfriga ifrågavarande slags

obligationer ......................................— •__8_____10,301:. os. »

250,982: 2 6.

Öfriga skulder, nämligen:

a) medel, innestående å åtskilliga räkningar kr. 9,019: 02.

b) till statsverket anvisade medel, att be talas

under år 1892 ......................... 8 1,850,000: »

1,859,019: 02.

Inom linien förda skulder:

Utelöpande transportsedlar .............................. kr. 99,548: 90.

» sedlar å 3 och 2 riksdaler

på dubbla blad .......» 105,109: so.

» enkla d:o .......... » 134,394: —

,, » å 16, 12 och 8 skillingar

banko samt 14 och 10
skillingar i koppar .. » 315,328: 04.

=:= kr. 654,380: 44.___

Summa kronor 75,311,554: 06.

När härtill lägges riksbankens behållna tillgång utöfver skuld vid

1891 års slut, utgörande såsom ofvan nämnts ....................•_

återfinnes det under rubriken tillgångar upptagna belopp ..........

kr. 58,386,631:
kr. 133,698,185:

35,

41.

Ett sammandrag af den uti ifrågavarande öfversigt för år 1891 meddelade redo-1 th

görelse angående riksbankens inkomster och vinster å ena sidan samt utgifter och för- ochn**Htet^r
bister å den andra utvisar följande förhållanden:

—■ 8 —

Inkomster och vinster:

1)

2)

3)

4)

5)

Upp- och utlåningsrörelsen ....................................................... kr. 3,631,707:

Utrikes vexelrörelsen ................................................................... » 754,494:

Tumba bruk: värdet af levereradt papper ............................... » 182,312:

Ränta och annan vinst å statspapper och obligationer ............... » 1,049,439:

Särskilda inkomster och vinster, omfattande afgifter för i förvar
emottagna paket och värdepapper, hyresinkomster, inkasseringsafgifter,
förhöjning i bokföringsvärdet å utländskt guldmynt m. m. » 43,333:

Summa kr. 5,661,288:

66.

97.

87.

90.

23.

63.

Utgifter och förluster:

1) Upp- och utlåningsrörelsen:

a) upp- och afskrifningsräkning ..................... kr. 76,676: 49.

b) depositionsräkning ..................................... » 437,547: 3 6.

c) afskrifna och inom linien förda, såsom

osäkra ansedda förbindelser ..................... » 178,256: 15. kr. 692,480: _

2) Upphörda lönegrenar:

ränteutgifter för lånebanksobligationer ...................................... » 11,366: 87.

3) Utrikes vexelrörelsen:

diskonto, kursskilnader, räntor, kurtage, vexelstämplar, post och

telegrafporto, arvoden till biträden vid vexelhandel:! m. m. » 272,339: 38.

4) Tumba bruk:

anordnade förskott ................................................................ <> 119,350: 05.

5) Förvaltningskostnad:

a) arvoden till styrelseledamöter och suppleanter vid hufvud kontoret

och afdelningskontoren ............ kr. 134,820: 01.

b) löner och arvoden enligt stat till tjenste man

och betjente vid samtliga kontoren... » 402,026: 11.

c) extra arvoden vid d:o d:o ........................ » 38,211: 82.

d) indragningsstat ......................................... » 1,300: —

e) pensionsstat ............................................... » 62,256: 25.

f) förvaltningsutgifter,’omfattande sedelblan ketter,

skrifmaterialier, trycknings- och
bindningskostnader, inventarier, fastighetsutskylder
och underhåll, hyra för kontorslokaler,
post- och telegrafporto samt
telefonafgifter, eldsläckningsanstalter, an Transport

kr. 638,614: 19. kr. 1,095,536: 30.

— 9 -

e;

7)

vid

nonser och kungörelser,
och annat bränsle, utgifter i rättegångs
ärenden m. m.
hufvudkontoret .........

Transport kr. 638,614: 19.
lyshållning, ved

kr.

kontoret

Göteborg ..

Malmö ......

Hernösand

Jönköping

Kalinar......

Karlstad ...

Luleå.........

Yexiö.........

Visby........

Östersund .

kr.

217,244:

20,215:

10,788:

5,696:

7,433:

5,530:

7,532:

5,624:

5,474:

3,097:

3,919:

06.

59.

15.

64.

22.

88.

35.
01.
20.
81.

36.

292,556: 2 7.

Vålgörenlietsbidrag till åtskilliga barnhusinrättningar, bankostatens

enke- och pupillkassor samt enskilda personer .........................

Särskilda utgifter och förluster:

a) skilnaden mellan bokföringsvärdet och försäljningspriset
på gammalt kopparskiljemynt kr. 502: 86.

b) förlust vid vexling med Danmark af konven tionssilfvermynt.

............................................... » 83: o9.

c) inlösen af inpm linien förda sedlar ............... » 4: 5 0.

d) saldo vid årets slut af upplupna, ej betalta

räntor jemfördt med detsamma vid föregående
års slut .................................................... » 45,621: 09.

))

))

1,095,536; so.

931,170: 4 6.
15,219: 83.

46,211: 54.

Summa kronor 2,088,138: 13.
Skilnaden mellan sammanlagda beloppet af å ena sidan omförmälda inkomster

och vinster ........................................................................................ kr. 5,661,288: 6 3.

och å andra sidan nyssnämnda utgifter och förluster ....................... » 2,088,138: 13.

eller..................................................................................................... kr. 3,573,150: so.

utgör följaktligen, såsom ofvan uppgifvits, vinsten för året.

Den del af förvaltningsutgifterna, som omfattar aflönings- och pensionsstaterna,
öfverstiger under år 1891 med något mer än 25,000 kronor motsvarande utgifter för njnsrButgtf-^
det nästföregående året. Detta har föranledts dels af åtskilliga tjenstemäns och vakt- isso* ochism!
betjentes uppflyttning i högre lönegrad, dels deraf, att utgifterna för kontoret i Hernösand,
som öppnades i medlet af november månad 1890, naturligtvis måste ställa sig
betydligt högre för år 1891. *

Deremot hafva förvaltningskostnaderna, beräknade i deras helhet för samtliga
riksbankskontoren, under sistlidet år uppgått till omkring 24,000 kronor mindre än för
år 1890.

Redogörelse för de särskilda riksbankskontorens vinst å deras lånerörelse under
år 1891, efter beräkning af medeltalet af det till dem under samma år anvisade förlag,
är redan meddelad i bankoutskottets till innevarande års lagtima Riksdag afgifna
memorial n:r 2 sid. 11 och 12.

Revisorcrnes Berätt. ang. Riksbanken.

2

— 10 —

Uppgifter angående
de särskilda
riksbankskontorens
rörelse
och stallning.

Hvad särskildt beträffar afdelningskontorens inkomster och utgifter under ifrågavarande
år samt deras ställning vid samma års slut, inheintas närmare upplysningar
härom af följande tabellariska redogörelser:

a) Afdelningskontoret i Göteborg.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

200,092

1 3

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot hypotek

300,865

44

afskrifning

3,943

02

» » kassakreditiv......

50,561

86

» » » » deposition

8,100

92

Afgifter för ■» .....

15,639

87

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslån ..

107,568

26

lån ................................

14,828

7 5

Diverse ............................

20,766

97

Aflöningar .........................

57,833

34

Omkostnader ...................

20,545

18

Vinst för året.....................

590,243

32

Kronor

695,494

53

Kronor

695,494

53

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar....................

4,444,122

09

Förlag från hufvudkontoret

13,000,000

Lån mot hypotek ...............

5,473,715

40

Upp- och afskrifningsräk-

i Kassakreditiv .....................

1,098,497

24

ning..............................

218,163

03

| Afbetalningslån ..................

2,159,653

90

Depositionsräkning ...........

158,806

03

För fordran öfvertagen fa-

Postvexelräkning .............

2,406,001

70

stighet ..........................

125,150

Folioräkning........................

614,729

82

Saldo å löpande räkning

Deponerade medel, tillhöriga

med hufvudkontoret ......

1,090,717

32

hufvudkontoret ..............

1,480,500

Deponerade medel, tillhöriga

Förskott för Länsstyrelsens

hufvudkontoret ...............

1,480,500

anvisningar ..................

200,000

Kassabehållning.................

2,386,663

50

Innestående vinstmedel ......

180,818

87

Kronor

18,259,019

45

Kronor

18,259,019

45

— 11 —

b) Afdelningskontoret i Malmö.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

218,424

49

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot hypotek

155,668

21

afskrifning

2,821

59

» » kassakreditiv......

43,004

26

» » » » deposition

3,748

56

Afgifter för » ......

9,594

37

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslåu ...

29,290

30

lån ...............................

28,973

95

2,796

3 1

Aflöningar...........................

36,550

Omkostnader .....................

10,788

15

Vinst för året....................

375,895

69

Kronor

458,777

94

Kronor

458,777

94

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar....................

4,251,377

25

Förlag från hufvudkontoret

9,000,000

_

Lån mot hypotek...............

3,285,495

Upp- och afskrifningsräk-

Kassakreditiv .....................

828,850

08

ning...............................

148,381

87

| Afbetalningslån ..................

546,638

5 7

Depositionsräkning .............

48,416

22

Saldo å löpande räkning

Postvexelräkning ...............

979,018

09

med hufvudkontoret ......

1,159,788

66

Folioräkning.......................

1,199,145

07

Deponerade medel, tillhöriga

Deponerade medel, tillhöriga

hufvudkontoret ...............

4,511,800

hufvudkontoret .............

4,511,800

Kassabehållning..................

1,600,545

44

Förskott för Länsstyrelsens

anvisningar .....................

200,000

Innestående vinstmedel ......

97,733

75

Kronor

16,184,495

1—

Kronor

16,184,495

— 12 —

c) Afdelningskontoret i Hernösand.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

120,550

24

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot hypotek

34,578

49

afskrifning

19

65

» » kassakreditiv......

446

62

» » » » deposition

580

19

Afgifter för » ......

172

5 0

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslån ...

1,058

36

lån .....

__

Diverse ........................

137

58

Aflöningar ..........................

16,716

67

Omkostnader ....................

5,696

64

Vinst för året.....................

133,925

64

Kronor

156,938

79

Kronor

156,938

79

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar........

2,688,265

93

Förlag från hufvudkontoret

3,400,000

Lån mot hypotek ...............

765,340

Upp- och afskrifningsräk-

Kassakreditiv ...................

2,100

ning..............

85 688

Afbetalningslån ...............

52,454

26

Depositionsräkning ...........

34,275

Saldo å löpande räkning

Postvexelräkning ...............

233,542

_

med hufvudkontoret ......

170,397

63

Folioräkning........................

296,651

94

Kassabehållning................

506,732

1 I

Förskott för Länsstyrelsens

anvisningar ...............

100,000

Oanvändt anslag till extra

biträden m. m................

255

Innestående vinstmedel ......

34,877

75

Kronor

4,185,289

93

Kronor

4,185,289

93

— 13 —

d) Afdelningskontoret i Jönköping.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

23,954

68

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot hypotek

49,212

55

afskrifning

2,194

37

» » kassakreditiv......

15,152

49

» » » » deposition

10,182

86

Afgifter för » ......

2,616

50

Beloppet af inom linieu förda

Räntor å afbetalningslån ...

28,325

53

lån .................................

12,263

43

Diverse ..........................

544

44

Aflöningar ..........................

20,566

67

Omkostnader

7,444

07

Vinst för året ...................

67,154

79

Kronor

119,806

19

Kronor

119,806

19

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar ...................

448,677

44

Förlag från hufvudkontoret

2,100,000

_

Lån mot hypotek ..............

1,170,324

56

Upp- och afskrifningsräk-

Kassakreditiv .....................

244,295

96

nmg ................................

80,120

01

Afbetalningslån ..................

562,343

38

Depositionsräkning ............

395,486

29

Saldo å löpande räkning med

Postvexelräkning ...............

197,222

88

hufvudkontoret ..............

3,038

73

Folioräkning....................

72,638

20

''Kassabehållning ..................

523,816

5 3

Förskott för Länsstyrelsens

anvisningar ....................

100,000

Innestående vinstmedel ......

7,029

22

Kronor

2,952,496| eo

Kronor

2,952,496

60

- 14 —

e) Afdelningskontoret i Kalmar.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

19,797

05

Räntor å medel på upp- och

Räntor å län mot hypotek

12,619

5 3

afskrifning

762

05

» » kassakreditiv......

2,698

36

» » » »deposition

4,506

40

Afgifter för » ......

802

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslån .

17,605

75

lån ................................

___

_

Diverse ...........................

287

57

Aflöningar ........................

18,216

67

Omkostnader ....................

5,530

88

Vinst för året .................

24,794

26

Kronor

53;810

26

Kronor

53,810

2 61

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar.....................

378,314

29

Förlag från hufvudkontoret

1,400,000

Lån mot hypotek .............

283,045

Upp- och afskrifningsräk-

Kassakreditiv ...................

72,060

1 2

ning............................

32,933

9 4

Afbetalningslån ..................

349,492

1 4

Depositionsräkning ............

137,682

83

Saldo å löpande räkning med

Postvexelräkning ...............

195.407

46

hufvudkontoret ......

364,354

84

Folioräkning ......................

101,216

241

Kassabehållning ......

526,679

1 9

Förskott för Länsstyrelsens

anvisningar ....................

100,000

Innestående vinstmedel ......

6,705

1 1

Kronor

1,973,945

58

Kronor

1,973,945

58

— 15 —

f) Afdelningskontoret i Karlstad.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

30,464

40

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot hypotek

35,276

41

afskrifning

1,295

81

» » kassakreditiv......

7,619

90

» » » » deposition

4,386

70

Afgifter för » ......

2,022

75

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslån ...

12,499

02

lån ...............................

4,159

19

13

86

Aflöningar ..........................

18,627

79

Omkostnader .....................

7,532

35

Vinst för året .................

51,894

50

Kronor

87,896

34

Kronor

87,896

34

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

*Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar....................

639,748

73

Förlag från hufvudkontoret

1,850,000

__

Lån mot hypotek ...............

Kassakreditiv ....................

814,470

Upp-och afskrifningsräkning

69,389

97

148,892

02

Depositionsräkning ............

81,768

65

Afbetalningslån ...............

272,231

58

Postvexelräkning .............

395,414

85

Saldo å löpande räkning med
hufvudkontoret .............

251,913

09

Folioräkning.....................

Förskott för Länsstyrelsens

97,503

99

Kassabehållning.................

475,661

49

anvisningar ....................

Innestående vinstmedel . ...

100,000

8,839

45

Kronor

2,602,916

91

Kronor

2,602,916

91

— 16 —

g) Afdelningskontoret i Luleå.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

34,214

08

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot hypotek

10,653

30

afskrifning

2,343

52

» » kassakreditiv......

22,100

82

» » » deposition

4,728

36

Afgifter för » ......

4,241

29

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslån ..

29,408

59

lån ..............................

_ _

_

Diverse ............................

625

49

Aflöningar ...........................

17,399

16

Omkostnader ..................

5,627

01

Vinst för året.....................

71,145

52

Kronor

101,243

57

Kronor

101,243

57

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar....................

670,654

05

Förlag från hufvudkontoret

1,950,000

Lån mot hypotek ...............

214,030

Upp-och afskrifningsräkning

91,294

93

Kassakreditiv .....................

540,654

50

Depositionsräkning ............

121,755

88

Afbetalningslån ..................

723,941

70

Postvexelräkning ..............

146,765

74

Saldo ä löpande räkning med

Folioräkning.....................

245,130

33

hufvudkontoret ...............

101,938

56

Förskott för Länsstyrelsens

Kassabehållning ..............

424,654

1 2

anvisningar .....................

100,000

Oanvändt anslag till extra

biträden m. m.............

249

21

Innestående vinstmedel .....

20,676

84

Kronor

2,675,872

93

Kronor

2,675,872

93

— 17

h) Afdelningskontoret i Vexiö.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar
Räntor å lån mot hypotek

» »> kassakreditiv ......

Afgifter för »

Räntor å afbetalningslån ...

8,717

50,381

11,029

2,327

23,057

45

95

43

29

1 2

19

Räntor å medel på upp och
afskrifning
» » » deposition

Beloppet af inom linien förda

lån ................................

Aflöningar ..........................

1,012

1,331

8,782

19,286

5,474

59,620

64

16

95

66

20

37

Omkostnader .....................

Vinst för året ..................

Kronor

95,507198

Kronor

95,507 98

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Skulder:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar .....................

195,411

38

Förlag från hufvudkontoret

2,100,000

_

Lån mot hypotek ..............

912,360

Upp- och afskrifningsräk-

207,602

54

ning .................................

45,706

94

Afbetalningslån ..................

460,853

41

Depositionsräkning ............

17,699

Saldo å löpande räkning

Postvexelräkning ..............

242,484

20

med hufvudkontoret ......

96,917

68

Folioräkning..............

50,141

01

Kassabehållning..................

691,107

41

Förskott för Länsstyrelsens

anvisningar ...................

100,000

Innestående vinstmedel ......

8,221

27

Kronor

2,564,252

42

Kronor

2,564,252

42

:s

ttevisorernes Berätt. ang. Riksbanken.

18 -

i) Afdelningskontoret i Visby.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

18,005

84

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot hypotek

24,096

45

afskrifning

936

23

» » kassakreditiv......

13,372

47

» » » » deposition

4,634

12

Afgifter för »

2,659

25

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslån ...

6,788

50

lån ............................

Diverse .............

1 .........

175

74

Aflöningar ........................

9,258

33

Omkostnader ..................

3,097

8 1

Vinst för året..................

47,171

76

Kronor

65,098

25

Kronor

65,098

25

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

ö.

Skulder:

k,

Ö.

Inrikes vexlar.....................

Lån mot hypotek ...............

Kassakreditiv .................

Afbetalningslån ..................

Saldo å löpande räkning

med lmfvudkontoret .....

Kassabehållning..................

292,531

439,090

222,534

129,967

143,727

433,344

37

85

03

58

76

Förlag från lmfvudkontoret
Upp- och afskrifningsräk-

ning .............................

Depositionsräkning ...........

Postvexelräkning ..............

Folioräkning.......................

Förskott för Länsstyrelsens

anvisningar ....................

Innestående vinstmedel ......

1,200,000

60,208

120,084

150,014

21,463

100,000

9,424

73

69

90

27

Kronor

1,661,195

59

Kronor

1,661,195

59

— 19 —

k) Afdelningskontoret i Östersund.

Vinst- och förlustkonto den 31 december 1891.

Inkomster:

Kr.

Ö.

Utgifter:

Kr.

Ö.

Diskonto af inrikes vexlar

40,748

1 5

Räntor å medel på upp- och

Räntor å lån mot, hypotek

26,886

33

afskrifning

1,488

23

» » kassakreditiv......

13,344

95

» » » » deposition

10,268

36

Afgifter för » ......

3,775

68

Beloppet af inom linien förda

Räntor å afbetalningslån ...

10,237

13

lån .................................

3,617

56

1,128

1 4

Aflöninsar ..........................

20,100

Omkostnader .....................

4,159

36

Vinst för året....................

56,486

87

Kronor

96,120

38

Kronor

96,120

38

Balans den 31 december 1891.

Tillgångar:

Kr.

Ö.

Inrikes vexlar.....................

905,203

68

Lån mot hypotek ..............

542,760

Kassakreditiv .....................

399,047

96

Afbetalningslån .................

Saldo å löpande räkning

253,817

29

med hufvudkontoret ......

156,562

81

Kassabehållning.................

526,931

67

Kronor

2,784,323

4 1

Skulder:

Kr.

Ö.

Förlag från hufvudkontoret

2,000,000

Upp- och afskrifningsräk-ning ................................

38,876

54

Depositionsräkning ..........

237,030

23

Postvexelräkning ...............

233,242

70

Folioräkning........................

161,794

34

Förskott för Länsstyrelsens
anvisningar .....................

100,000

Innestående vinstmedel ......

13,379

60

Kronor

2,784,323

41

20

§ 2.

Om riksbankens
reserv -

_______________ # Riksbankens reservfond, bestämd till 5 millioner kronor, skall enligt föreskrift

^”utländsk”8 * § ^ gällande reglemente motsvaras af tillgång i utländska statspapper till minst
statspapper samma belopp; och innehade riksbanken vid detta års början:

sr“de medeT Preussiska 4 % statsobligationer af 1876 i riksmark för .................. kr. 3,626,713: os.

Hamburger Staats 3*/2 % Rente i d:o för .......................................... » 961,995: —

Tyska statens 3V2 °/° obligationer af 1887 i d:o för .......................... » 262,845: —

Danska statens 3V2 °/° d:o af 1887 i kronor för................................. » 695,760: _

Italienska statsgaranterade 3 % jernvägsobligationer i lire af 1889 för » 829,776: —

eller tillsammans kr. 6,377,089: os.

Denna tillgång har under förra hälften af innevarande år ej undergått någon
förändring.

Hvad beträffar de s. k. reserverade eller till framtida disposition afsätta medlen,
uppgingo desamma den 30 sistlidne juni till 8,513,327 kronor 60 öre.

Metalliska kassan och sedelutgifningen.

§ 3-

Hufvudkontorets
behållningar
i guld-,
silfver- och
skiljemynt.

Den 30 sistlidne juni utgjorde riksbankens här på platsen varande behållningar i

Guld:

381,790 st. 20-kronor..

54,040 » 10- » ..

1,091 » 5- »

engelska sovereigns för

tyska riksmark för......

francs för.....................

finska mark för............

amerikanska dollars för.
omyntadt guld ............

............................ kr. 7,635,800: —

........................... » 540,400: —

)> _

kr. "l,065,''574: 29!

» 630,346: 55.

» 820,860: 73.

» 63,940: 6 7.

» 16,418: 75. » 2,597,140: 99.

..........................- - 193,156: 74.

kr. 10,971,952: 73.

Silfver:

myntadt enligt myntordningar före år 1873 ................................ kr. 25,654: 33.

myntadt enligt 1873 års myntordning:

2-kronestycken .......................................................... kr. 256,974: —

!- 8 ........................................................... » 1,236,140: —___

Transport kr. 1,493,114: — kr. 25,654: 33.

21

25,654: 3 3.

50-örestycken ............

25- » ...........

10- » ............

deraf i norskt och

Transport kr. 1,493,114: — kr.

......................................... » 323,249: 50.

........ » 302,663: 25.

....... » 161,606: so. ,, 2,280,633: 05,

danskt mynt .................. kr. 193,884: —___

kr. 2,306,287: 38.

Då härtill lägges tillgången i guld...........

befinnes bankens guld- och silfverförråd här
sistlidne juni hafva utgjort .......................

............................ » 10,971,952: 7 3,

på platsen den 30

.............•................. kr. 13,278,240: 11.

Brons- och kopparskiljemynt;

Bronsmynt enligt 1873 års myntordning:

å 5 öre ...............................................................

» 2 » .................................................................

» 1 » ..........................................................

hvartill kommer i vexlingskassorna befintligt:

bronsmynt ..................................................

öresmynt.....................................................

af äldre prägel .............................v. .,.v....,.

19,000: —
7,500: —
5,000: — kr.

3,941: 92.

186: —

310: 50. ,,

kr7

31,500: —,

4,438: 4 2.
35,938: 4 2.

Af silfvermynt efter äldre myntordningar funnos vid årets början... kr.

Invexladt under året till den 30 juni .............................................—_1_

kr.

8,618: —
17,036: 33-25,654: 33.

Silfvermynt
efter äldre
111 yntord ni liga
r.

Af silfvermynt, prägladt enligt lagen om rikets mynt af den 30 maj innde silfver 1873,

innehade riksbankens hufvudkontor vid årets början ...... kr. 1,445,319: os. mynt.

Invexladt under året till den 30 juni utöfver hvad under samma tid

utvexlats ..................•........................................................- » ~

kr. 2,280,633: os.

22 —

Utländskt

guldmynt.

Andringar

metalliska

kiissan.

Utländskt guldmynt fanns vid årets början till ett värde af . kr. 2,593 926'' 69

Inköpt under året till den 30 juni ..................................................... „ 14,088'' _

Säger kr. 2,608,014: 6 9,

som genom försäljning minskats med ............................................... „ 10,873: 7 o

sä att behållningen den 30 juni utgjorde.................................. kr. 2,597,140: 99.

. , Utter beräkning åt skilnaden mellan guld- och silfverbehållningarna hvar för sio
vid de särskilda veckosluten har riksbankens metalliska kassa under tiden från den 31
december 1891 till och med den 30 juni 1892

ökats

i guld

i silfver

kr. 1,021,036: 67. kr. 1,439,840: 40.

minskats

i guld

kr. ~09002ir 55. kr.
i guld

Nämnda kassa utgjorde den 31 december 1891 kr. 16,981,525? 95. kr.
Da härtill lägges ökningen ............................ » 1,021,036: 67. »

i silfver

"”25U847? 40.
i silfver

säger kr. 18,002,562: 6 2.

1,090,121: 55.

2,182,000: 10.
1,439,840: 4 0.

kr.

men afdrages minskningen..............

så befinnes metalliska kassan den 30 juni 1892

hafva utgjort ................ ................... .............. kr. 16,912,441: 07. kr.

Kiksbankens utländska fordringar i löpande räkning, å hvilk
jemväl far grundas, hafva under samma tid ökats

raed ............................ kr. 8,708,216: 96,

men minskats med ............ » 7,104,767: 75.

Behållningen å sistnämnda slags räkning uppgick den 31

december 1891 till ...................................................... ^r

Då härtill lägges ökningen .................................... '' „

3,621,840: so,

251,847: 40,

3,369,993: 10.
a sedelutgifning

5,086,585: 32.
8,708,216: 9 6.

men afdrages minskningen ......................................

utgjorde ifrågavarande behållning den 30 juni 1892

kr.

13,794,802: 28,

7,104,767: 75,

kr. 6,690,034: 53.

— 23 -

Den 30 juni 1892 bestod metalliska kassan af följande:

guld silfver

Myntadt, gångbart, i kassa liggande................ kr. 12,966,000: — kr. 3,369,993: io.

Utländskt guldmynt efter evalvation samt oinyn tadt

guld .................................................. » 3,946,441: 07.

kr. 16,912,441: 07. kr. 3,369,993: io.

kr. 20,282,434: 17.

- 24

Följande sammandrag af de till fullmäktige ingående uppgifter öfver riksbankens
och obegagnad sedelutgifningsrätt samt tillgång i sådana valutor, ä hvilka enligt § 5
nämnda veckoslut:

Guld.

Silfvermynt
enligt lagen om
rikets mynt
af den 30 mai
1873.

Metallisk

kassa.

Fordringar
i löpande räk-ning hos bank-inrättningar
ellerhandelshus
å utrikes ort.

Metallisk kassa
samt behåll-ningar å utrikes
ort samman-slagna.

Sedelutgif-ningsrätt utöf-ver metalliska
kassan och
behållningarna
å utrikes ort.

1891

dec.

31

16,981,525

95

2,182,000

10

19,163,526

05

5,086,585

32

24,250,111

37

45,000,000

1892

jan.

9

17,085,044

20

2,215,545

80

19,300,590

5,558,449

97

24,859,039

97

45,000,000

— 1

»

»

16

17,291,946

49

2,360,651

80

19,652,598

29

4,467,797

65

26,120,395

94

45,000,000

—i

»

»

23

17,294,590

02

2,450,261

60

19,744,851

62

6,446,228

88

26,191,080

50

45,000,000

»

»

30

17,000,843

05

2,530,538

05

19,531,381

10

6,614,125

37

26,145,506

47

45,000,000

»

febr.

6

16,996,077

03

2,514,897

10

19,510,974

13

6,766,992

03

26,277,966

16

45,000,000

»

»

13

16,993,306

46

2,543,257

10

19,536,563

56

7,170,639

12

26,707,202

68

45,000,000

»

»

20

17,201,635

87

2,668,484

75

19,870,120

62

8,839,925

88

28,710,046

50

45,000,000

»

»

29

17,004,212

30

2,766,391

30

19,770,603

60

8,896,413

47

28,667,017

07

45,000,000

»

mars

12

17,121,224

25

2,806,156

15

19,927,480

40

7,238,389

18

27,165,869

58

45,000,000

))

»

19

17,120,233

97

2,879,630

95

19,999,864

92

6,031,376

45

26,031,241

37

45,000,000

))

n

31

17,030,639

85

2,940,454

15

19,971,094

6,129,553

37

26,109,647

37

45,000,000

»

april

9

17,015,150

34

2,944,745

02

19,959,895

36

5,574,503

16

25,534,398

52

45,000,000

»

»

16

17,011,032

95

2,951,214

25

19,962,247

20

5,982,424

25

25,944,671

45

45,000,000

»

»

23

17,019,749

81

3,027,942

35

20,047,692

16

6,064,660

87

26,112,353

03

45,000,000

»

30

16,991,587

61

3,028,493

45

20,020,081

06

6,121,440

59

26,141,521

65

45,000,000

maj

7

17,179,925

31

2,860,866

10

20,040,791

41

5,935,923

15

25,976,714

56

45.000,000

»

)>

14

17,180,261

59

2,987,535

50

20,167,797

09

5,285,098

47

25,452,895

56

45,000,000

— j

»

21

17,172,250

65

3,198,248

90

20,370,499

55

6,178,223

49

26,548,723

04

45,000,000

»

»

31

16,918,109

96

3,426,909

35

20,345,019

31

6,307,566

22

26,652,585

53

45,000,000

))

juni

11

17,094,542

09

3,424,005

45

20,518,547

54

3,480,796

59

23,999,344

13

45,000,000

»

»

18

17,103,250

36

3,435,668

30

20,538,918

66

5,827,450

61

26,366,369

27

45,000,000

1

»

»

30

16,912,441

07

3,369,993

10

20,282,434

17

6,690,034

53

26,972,468

70

45,000,000

— 1

På sätt förestående tabell utvisar, har metalliska kassan under innevarande års
med kr. 19,163,526:0 5.

kassa och fordringar i löpande räkning a utrikes oi''t, äfvensom öfver utelöpande sediai
mom. 2 i bankoreglementet sedelutgifning får grundas, utvisar ställningen vid nedan -

Utelöpande

sedlar.

Obegagnad

sedelutgifnings-

rätt.

Tillgång

L

1

Utländska

statspapper.

Inhemska obli-gationer, no-terade å
utländsk börs.

Veslar, betal-bara inom
landet.

Vexlar, betal-bara utom
landet.

Summa.

43,865,075

73

25,385,035

64

6,377,089

05

12,208,873

47

23,326,509

84

15,602,576

61

57,515,048

97

40,040,679

03

29,818,360

94

6,377,089

05

12,208,873

47

22,698,031

39

14,368,935

58

55,652,929

49

40,638,631

49

30,481,764

45

6,377,089

05

12,192,829

03

23,700,459

12

12,731,013

88

55,001,390

58

39,473,113

26

31,717,967

24

6,377,089

05

12,192,829

03

23,684,692

18

11,514,734

74

53,769,345

42,770,232

48

28,375,273

99

6,377,089

05

12,192,829

03

24,078,824

97

10,989,010

46

53,637,753

51

40,025,908

36

31,252,057

80

6,377,089

05

12,187,561

86

23,647,103

65

10,009,664

27

52,221,418

83

37,485,638

96

34,221,563

72

6,377,089

05

12,158,006

30

23,676,082

19

8,046,226

28

50,257,403

82

35,612,702

10

38,097,344

40

6,377,089

05

12,136,606

30

23,822,043

57

7,459,789

76

49,795,528

68

39,542,683

98

34,124,333

09

6,377,089

05

12,136,606

30

23,895,887

75

7,805,517

92

50,215,101

02

36,498,913

62

35,666,955

96

6,377,089

05

12,136,472

97

23,673,949

43

7,693,960

57

49,881,472

02

34,695,717

26

36,335,524

11

6,377,089

05

12,136,472

97

23,579,184

05

5,402,995

96

47,495,742

03

38,473,552

61

32,627,094

76

6,377,089

05

12,119,352

97

23,779,549

67

7,494,739

10

49,770,730

79

36,806,146

41

33,728,252

11

6,377,089

05

12,050,872

97

23,465,109

80

9,892,301

44

51,785,373

26

35,169,578

65

35,775,092

80

6,377,089

05

11,784,828

17

23,183,114

97

9,235,043

11

50,580,075

30

34,012,730

95

37,099,622

08

6,377,089

05

11,784,828

17

22,680,335

09

9,237,437

15

50,079,689

46

38,644,975

86

32,496,545

79

6,377,089

05

11,771,132

17

23,111,532

03

9,333,020

88

50,592,774

13

36,558,603

97

34,418,110

59

6,377,089

05

11,770,447

37

23,168,176

32

9,208,437

84

50,524,150

58

36,383,766

80

34,069,128

76

6,377,089

05

11,761,887

37

22,876,971

22

9,446,182

12

50,462,129

76

38,157,250

69

33,391,472

35

6,377,089

05

11,504,573

77

22,817,604

40

9,344,685

65

50,043,952

87

42,188,780

74

29,463,804

79

6,377,089

05

11,504,573

77

22,924,215

03

9,840,041

07

50,645,918

92

38,359,257

75

30,640,086

38

6,377,089

05

11,499,284

89

22,867,113

99

8,925,965

31

49,669,453

24

38,132,726

59

33,233,642

68

6,377,089

05

11,499,824

89

22,701,639

57

6,583,148

65

47,161,162

16

42,328,706

36

29,643,762

34

6,377,089

05

11,495,176

09

23,991,706

25

7,235,715

24

49,099,686

63

förra hälft varit högst den 18 juni med kr. 20,538,918:66 och lägst vid årets början

Hannover nen lievalt. ang. Hiknbanken.

4

26 —

§ 4.

gul/iomjntad Riksbankens tillgång å guld i plants, som vid innevarande års början motsva form.

rade ett belopp af.................................................................................. kr 134 310: 07

har under halfåret genom inköp från Kopparbergs bergslag ökats med » 39,572: 68,

så att riksbanken den 30 sistlidne juni i 33 mindre guldplantsar

innehade .................................................................................... kr. 173,882: 75.

Till guld 1 omyntad form hänföras i räkenskaperna jemväl dukater
och karoliner samt efter vigt inköpt utländskt guldmynt, hvadan,
när till sistnämnda belopp lägges behållningen sagda dag i:

dukater, 548 st. å 8: 40 ........................................ kr. 4,603: 20.

karoliner, 1864 » » 7: 20 .......................................... » 13,420: so.

samt 77 st. sovereigns, inköpta efter 2,260 kr. pr kilo .

gram tör..........;............................................. » 4,384: 39. . 19,408: 39,

riksbanken vid halfårets utgång i hvad som räknas till omyntadt guld

egde ett sammanlagdt belopp af.................................................... kr. 193 291: 14.

o Åt berörda antal dukater och karoliner innehade afdelningskontoret i Malmö
3 dukater och 12 karoliner samt kontoret i Karlstad en dukat och två karoliner. Det
återstående af ifrågavarande slags mynt förvarades vid hufvudkontoret.

§ 5.

^“einngspris Enligt de af fullmäktige genom beslut af den 13 maj 1880 meddelade bestäin guVmynt^mtme

Ser anSaende ,ln_, och utvexlingspris å utländskt guldmynt med deri under den 11
vigtbestäm. september 1890 i afseende å sovereigns, francs och riksmark vidtagna förhöjningar,
n,elBdant?r sä'' hvilka bestämmelser sedan sistnämnda tidpunkt ej undergått förändring, utgöra dessa
pris:

för tiofrancsstycket ...........................................

........................ kr

vid invex-ting.

. 7: 19.

vid

kr.

utvex*

ling.

7: 23.

» tjugufrancs d:o .............................................

........................ »

14: 38.

»

14: 46.

» sovereignen .................................................

........ ,... ........ ))

18: 11.

»

18: 22.

» tioriksmarksstycket .............

....................... »

8: 87.

»

8: 92.

» tjuguriksmarks d:o .......................................

........................ ))

17: 74.

»

17: 84.

» amerikanska femdollars d:o ........................

........................ ))

18: 50.

»

18: 65.

» finska tiomarks d:o ....................................

........................ ))

7: 19.

»

7: 23.

» » tjugumarks d:o ...............................

........................ »

14: 38.

»

14: 46.

samt för holländska dukaten ..........................

.. i..................... »

8: 40.

»

8: 50.

1 fråga om den minsta vigt, dessa mynt böra innehafva för att efter sagda pris
styckevis af riksbanken öfvertagas, gälla fortfarande de under den 5 mars 1874 meddelade
föreskrifter, enligt hvilka nämnda vigt skall utgöra:

för tiofrancsstycket .................................................................................... gram 3 21.

» fj^u d:o ........................................................1.ZZ.ZZ""""™ » 6,’42!

-> sovereignen .......................................................................................... , 7,94-

» tioriksmarksstycket .................................................................................. ,, 3’97-

— 27 —

för tjuguriksmarksstycket .............................................................................. gram 7,93.

» amerikanska femdollars d:o ................,...................................................... » 8,32.

samt för holländska dukaten .......................................................................... » 3,4 8.

Med undantag af holländska dukaten mottagas ofvannämnda slags mynt, när de
i något större antal erbjudas eller befinnas vara slitna, jemväl efter vigt till pris för
kilogram af 2,220 kronor för francs, riksmark och amerikanska dollars samt 2,260
kronor för sovereigns.

§ 6.

c : ■ >ti . ,

Under innevarande år har ej från utlandet indragits något guld i plants och ej rsrs^''ijnin^<>
heller inom landet inköp skett utöfver defc belopp, i värde motsvarande 39,572 kronor guld i plants
68 öre, som, på sätt i § 4 omförmälts, af Kopparbergs bergslag till riksbanken afyttrats sliJningsprhTå
efter ett pris af 2,480 kronor pr kilogram fint guld utan afräkning för myntningskost- »ädant.
naden.

Någon försäljning från riksbanken af plantsguld, för hvilket är bestämdt ett pris
af 2,490 kronor pr kilogram fint guld, har ej under året egt rum.

§ 7-

Jemlikt beslut af den 5 mars 1874 inlösas dukater och karoliner fortfarande p^^dnkåteV
vid riksbankens såväl hufvud- som afdelningskontor efter dessa mynts värde i kronor och karoliner,
till ett pris af kr. 8:40 för de förra och kr. 7:20 för de senare, under vilkor dock
att mynten icke äro stympade, skadade eller mycket slitna.

§ 8.

Utom hvad beträffar afdelningskontoret i Malmö, hvarifrån till invexling i Kö- tunn”**,
penhamn afsändts danskt silfverskiljemynt till belopp af 215,000 kronor, har under ltngsorterna
innevarande års första hälft någon försändning till invexlingsorterna af danskt eller “norsktl<><>
norskt konventionsskiljemynt ej från riksbanken egt ruin. rentionsskiijc I

ersättning för dylika transporter under år 1891 har riksbanken under
sistlidne februari månad fått af myntverket uppbära 3,089 kronor 31 öre, deraf belöpte
för danskt mynt kronor 1,881:24 och för norskt kronor 1,208:07.

§ 9.

De i § 9 af bankoreglementet föreskrifna uppgifter beträffande riksbanken hafva gineVailgk"
under det förflutna halfåret blifvit tryckta och i vanlig ordning utdelade, hvarjemte, i ende riksenlighet
med fullmäktiges beslut den 27 december 1890, särskild redogörelse angående ''''“"k611-det väsendtligaste af riksbankens ställning blifvit för hvarje vecka i Post- och inrikes
tidningar meddelad.

Utrikes rexelrorelsen.

— 28 —

§ 10.

Riksbankens utländska vexelrörelse har under förra hälften af år 1892 haft
följande omfattning:

Kronor.

£ Sterling.

Riksmark.

Francs.

Floriner.

Bokförings-värde i kronor.

Behållning vid 1892
års början ........

2,054,559

81

633,411

10

6

3,564,381

66

5,575,421

03

79,135

01

20,752,823

74

Ökning under half-året ..................

28,285,801

14

604,245

8

1

19,722,942

72

1,693,307

78

172,139

60

58,117,852

61

Säger

30,840,360

95

1,237,656

18

7

23,287,324

88

7,268,728

81

251,274

61

78,870,676

35

Minskning under halt-

året ..................

28,623,073

28

932,245

7

10

16^882,051

96

6,705,454

27

130,402

06

64,944,926

58

Behållning den 30
juni 1892 .........

1,717,287

67

305,411

10

9

6,905,272

42

563,274

54

120,872

55

13,925,749

77

Inkomster och utgifter i följd af vexelhandeln hafva under år 1891 utgjort:

Inkomster:

Af utländska banker och bankirer godtgjord ränta på bankens behållningar
.................................................................................

Diskonto och kursskilnader ...................................................

Genom vexelköp och försäljning uppkommen vinst ..............

Utgifter:

Diskonto, kursskilnader, räntor in. fl. kostnader ........

Mäklarekurtage .......................................................

Vexelstämplar .............................................................

Transportkostnad, post- och telegrafporto m. m.........

Böcker och skrifmaterialier m. in.............................

Arvoden: i Stockholm till biträden vid vexelhandeln

till vexelombuden i Göteborg .....................

» » i Malmö .......................

Då från inkomsterna ...........................

dragas utgifterna ................................................

blir vinsten på utrikes vexelhandeln för år 1891

kr.

115,201:

52.

))

18,484:

76.

»

620,808:

69.

Säger

kr.

754,494:

97.

kr.

231,186:

64.

»

6,325:

»

3,519:

»

14,713:

26.

»

446:

08.

»

11,400:

))

2,800:

»

2,000:

Säger

kr.

272,339:

98.

kr.

754,494:

97.

»

272,339:

38,

kr. 482,155: 59.

Det för ifrågavarande vexelhandel använda rörelsekapital, beräknadt efter medeltalet
af beloppet för köpta utrikes vexlar och af behållningarna i löpande räkning å
utrikes ort, har under år 1891 utgjort i rundadt tal kronor 15,952,000.

— 29 —

§ 11.

För bankens tillgång i obligationer år 1891 är redogörelse lemnad i § 2 af i

fullmäktiges beräUelse ån sis,förflutna Kiksd.gs bänkoutskott. De
härutinnan inträffat under förra hälften af innevarande ar, angifvas af nedanstående

tabell:

Riksgäldskontorets obligationer ..........

Dito dito ..........

Dito dito ..........

Dito dito ..........

Allmänna hvpoteksbankens obligationer .

Riksbankens tillgång.

den 81 december 1891.

Nominal värdet.

Bokförings värdet.

den 30 juni 1892.

Nominal värdet.

Bokförings värilet.

Dito

dito

dito

Dito

dito

dito

Dito

dito

dito

Vermlands hypoteksförenings

dito

1878

1886

1887

1890

1880

1883

1886

1889

1855

Elfsborgs samt Göteborgs och Bohusläns hypoteksförenings
obligationer ......................................................

Allmänna hypotekskassans för Sveriges städer obligationer
Dito dito dito

Jernkontorets obligationer ....... •.................................

Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags ........................

Skaraborgs läns brandstodsbolags .................................

Dito dito dito .................................

Preussiska statsobligationer.........................................

Hamburger Staats Rente ...........................................

Tyska statens obligationer .........................................

Danska dito dito .........................................

Italienska statsgaranterade jernvägsobligatiouer ..............

4 %
31/a »
3,6 »

31/. »
4‘/.
i''k »
8»/,
31/*

4

1857

1882

1888

1886

1889

1876

1887

1887

1889

4

41/.

31/, *

4

3% ”
4*/a »
4 »

4 »

31/; »
31/2 »
3 Vs »
3

i stg.

37,150

Riksmark

1.098.000

Kronor

1.312.000

Riksmark

2,027,500

Kronor

1,458,200

Kronor

1.575.000

Riksmark

1,442,100

Kronor

1.875.000

Kronor

20,500

Mk Hamb
b:ko

5,000

Kronor

795.000

Kronor

189.600

Kronor

420.000

Kronor

584.000

Kronor

25.000

Kronor

12.000

Riksmark

4,165,300

Riksmark

1.087.000

Riksmark

300.000

Kronor

713.600

Lire

2,000,000

636,008

927,200

1.315.000
1,712,111
1,426,264

1.575.000
1,217,652
1,817,825

18,450

6,000

813,682

180,120

411,600

563,560

25.000

12.000

3,626,713

961,995

262,845

695,760

829,776

57

50

05

Summa

deraf inhemska,
och utländska.

Riksmark

1.096.000

Kronor

1.312.000

Riksmark

1.948.000

Kronor

1,452,800

Kronor

1.575.000

Riksmark

1,442,100

Kronor

1.875.000

Kronor

16,500

Mk Hamb.
b:ko

5,000

Kronor

795.000

Kronor

189,600

Kronor

420.000

Kronor

584.000

Riksmark

4,165,300

Riksmark

1,087,000

Riksmark

300,000

Kronor

713,600

Lire

2,000,000

925,511

1.315.000
1,644,977
1,420,997

1.575.000
1,217,652
1,817,825

14,850

6,000

813,682

180,120

411,600

563,560

50

19,034,562

12,657,473

6,377,089

3,626,713

961,995

262,845

695,760

829,776

18,283,865

11,906,776

6,377,089

Amu. Alla förenämnda slags obligationer »ro, med undantag af jernkontorets och brandstodsbolagets, å
utländsk börs noterade.

— 30

Efter nominalvärdet innehade banken:

Kiksgäldskontorets obli
gationer, löpande med

4 / ränta ...............

D:o d:o löpande med

3,6 % ränta ..........

D:o d:o, löpande med

3''/2 % ränta ...........

Allmänna hypoteksbankens
obligationerlöpande med

4 Va % ränta ______

ll:o d:o, löpande med

8*/, °/o ränta ......

Hypoteksföreningars d:o
löpande med 4pränta,
Allmänna bypotekskassans
för Sveriges städer obligationer,
löpande med

4''/3 % ränta ......

Dto d:o d:o d:o, löpande
med 3l/ä / ränta...
Jernkontorets obligationer,
löpande med 4 "/o

ränta ...............

Stockholms inteckningsgarantiaktiebolags
obligationer,
löpande med

3‘/a % ränta ............

Brandstodsbolags d:o, löpande
med 47ä % ränta.
D:o d:o, löpande med

4 % ränta ..........

Preussiska statspapper, löpande
med 4 % ränta
Tyska d:o, löpande med

3‘/a % ränta ......

Hamburger Staats Bente

» 37a % .................

Danska statspapper, lö
pande med 372 % ränta
Italienska statsgarauterade
jernvägsobligationer, löpande
med 3 % ränta

Kronor.

1.312.000

3,033,200

1.875.000
20,500

795.000
189,600

420.000

584.000

25.000

12.000

713,600 --

den 31 december 1891.

den 30 juni

1892.

Mark

Hamb.-

B:ko.

Riksmark

£ stg.

Lire.

Kronor.

Mark

1 Harnb.-| B:ko.

Riksmark

• £ stg.

Lire.

37,15C

1,312,000

— _

''—-

3,125,500

3,044,000

J

- -

i

3,027,800

_ _

|__

1,442,100

1,875,000

I *.

11,442,100

1__

5,000

16,500

5,000

795,000

189,600

. —

420,000

.

584,000

_ _

_ _

_ _

- -

.

— —

- -

4,165,3001

- -

4,165,300

_1

_ _ 1

300,0001

1

— i

300,000

---

____|

l.OSl.OOO1

__

i

1,087,000

713,60oj

1

|

— -

--1

_ _

1,000,000

--I

--|S

'',000,000

Riksbanken

tillhörande

aktier.

Hvad beträffar de riksbanken tillhörande 8 aktier i Kosta bolag, bokförda till

u VA VI V* ofrrAnn Avvi O X ni —. .. n 1'' „ _____1 1 * • T V i.r» i i - . . ,

3,648 kionor, äfvensom 256 st. preferensaktier i Brattfors bolag, hvilka i räkenskape
aro efter inköpspriset upptagna till ett värde af 4,375 kronor, har någon utdelnin
desamma fortfarande ej ifrågakomma. I afseende å de förra hafva fi
skäl biträda ett afgifvet förslag till ändring i vederbörande bolagsord
beiörda aktier komma att utbytas mot s. k. preferensaktier i bolaget.

— 31 -

Efter den 30 sistlidne juni och till tiden för revisionsförrättningens början hafva
riksbankens ofvannämnda tillgångar i obligationer ökats genom inköp af svenska statens
3 Va % obligationer af 1886 å nominelt 1,575,000 tyska riksmark, hvilka obligationer
bokförts till ett värde af 1,316,000 kronor.

Vid granskningen af bankofullmäktiges särskilda samt fullmäktiges i riksgäldskontoret
öfver låneärenden förda protokoll hafva revisorerne funnit, att å ena sidan
riksgäldskontoret, efter väckt fråga om försäljning af svenska statens 3 Va °/o obligationer
af 1886, ingått aftal med enskild bankirfirma om afyttrande af sådana, samt att
å andra sidan riksbanken sedermera från samma firma till högre kurs inköpt ifrågavarande
slags obligationer; och om äfven förhållandena kunde hafva något förändrat
sig under tiden för köpet och försäljningen, samt tidpunkten för riksgäldskontorets önskan
att sälja ej fullt lämpade sig för riksbanken såsom köpare, hafva dock revisorerne,
som sökt inhemta närmare upplysningar om hithörande förhållanden, för sin del ej
kunnat undgå finna, att större samverkan mellan Riksdagens båda penningförvaltande
verk synes i förevarande fall hafva kunnat ega rum samt tillika uttala den åsigt att,
om ifrågavarande båda verk i sådana frågor, som hade samband med statens penningeförhållanden,
trädde i närmare beröring med hvarandra, sådant utan tvifvel mången
gång skulle lända till fördel för det allmänna samt bidraga till minskande af utgifter
och omkostnader för vare sig det ena eller det andra af dessa verk.

§ 12.

Beträffande antalet och beloppet af förfärdigade nya samt inkomna förslitna
riksbankssedlar meddelas följande sammandrag, omfattande förra hälften af innevarande
år:

Förfärdigade nya sedlar

Inkomna

förslitna sedlar

Kronmyntssedlar:

af valören 1,000 kronor .....................

Antal.

Kronor.

Ö.

Antal.

Kronor.

Ö.

4,900

4,900,000

2,982

2,982,000

» » 100 » .....................

19,400

1,940,000

34,480

3,448,000

» . » 50 » ....................

- -

- -

17,180

859,000

» » 10 » ..................

950,300

9,503,000

642, (É8

6,420,880

» » 5 » ...........

973,600

4,868,000

1,499,624

7,498,120

» i) 1 krona .....................

— —

— —

904

904

Summa

1,948,200

21,211,000

2,197,258

21,208,904

Riksmyntssedlar:

af valören 100 rdr. .........................................

7

700

» » 10 » ..........................

17

170

» • » 5 » ..........................

42

210

» » 1 »

■■

158

158

Summa

224

1,238

Ang. inköp af
obligationer.

Ang. samverkan
mellan
Riksdagens
penningförval
tände verk.

Förfärdigade
nya sam t inkomna
förslitna
sedlar.

- 82 -

Om förstöring:
af inlösta sedlar
å de större
valörerna.

Ang. falska
riksbaukssedlar.

Inkomna förslitna sedlar

Bankosedlar:

Antal.

Kronor.

Ö.

af valören 33 */8 rdr................................................................

1

50

» » 10 » ...............................................................

2

30

» » 6 2/

8

80

)) » 2 » .................%...........................................

30

90

» » 32 skil lingar ............................................................

71

71

» » 16, 12, 8 skillingar.................................................

53

17

62

» » 14, 10 « ...................................................

2

75

Summa

167

339

37

Beloppet af utelöpande transportsedel'' samt sedlar å 3 och 2 riksdaler banko
på ofärgadt papper, hvilket belopp föres inom linien, motsvarade

vid 1892 års början ......................................................................... kr. 339,052: 40.

Under halfåret äro inlösta:

en transportsedel för ................................................. kr. 7: so.

en sedel å 3 riksdaler specie eller banko för .............. » 4: so. » 12: ,

hvadan riksbankens ifrågavarande skuld den 30 sistlidne juni beräknades
till ...................................................................................... kr. 339,040: 40.

§ 13.

Sedan baukoutskottet medgifvit, att alla inlösta sedlar af de högre valörerna,
hvilka på grund af förut gällande bestämmelser inbundits och förvarats i bankens arkiv,
finge, när de varit makulerade i 2 år och efter det extrakt af de särskilda valörerna
blifvit upprättade, förstöras på sätt i afseende å småsedlarna förordnats, har, enligt
hvad fullmäktige meddelat, arbetet härmed börjat i medlet1 af oktober månad nästlidet
år samt afslutats den 4 sistlidne maj; och omfattade den sålunda verkstälda förstöringen
2,088 band och 3,088,603 st. sedlar eller dem, som inkommit från år 1836 till
och med 1889 åi^ utgång.

§ 14.

Hvad angår den i föregående berättelse omförmälda, i Amerika utförda efterapuingen
af riksbankens 1000-kronesedlar hafva, på sätt i fullmäktiges protokoll finnes
närmare redogjordt, de härutinnan vidtagna åtgärder ledt derhän, att för ifrågavarande
brott tilltalade personer blifvit dels vid amerikansk, dels vid svensk domstol ådömda
straff; och har riksbanken härvid fått vidkännas kostnader för sammanlagdt 24,763
kronor 4 öre.

För så vidt af gjorda efterforskningar kunnat utrönas, har någon utprångling af
de falska sedlarna ej egt rum.

Beträffande ett i tyska tidningar lemnadt meddelande, att en mängd falska
svenska riksbankssedlar å 5 kronor, väl efterapade, skulle hafva satts i omlopp i staden
Ltibeck, har uppgiften härom efter undersökning befunnits sakna all grund.

- 33 —

§ 15.

I bronsmynt å 5, 2 och 1 öre, prägladt enligt myntordningen af 1873, hade riksbanken
den 31 sistlidne december vid sitt hufvudkontor, oberäknadt hvad som förvara -

des i de s. k. förrättningskassorna, en behållning af............................ kr. 17,500: —

Från myntverket har under innevarande års förra hälft levererats
dylikt mynt för .............................................................................. * 5,000: —,

hvarjemte till vederbörande förvaringskassa ingått ................................ » 12,000:

säger kr. 34,500: —,

under det att deremot från nämnda kassa utlemnats............................. " 3,000: —,

så att den 30 sistlidne juni återstod ett belopp af ............................ kr. 31,500: —

När härtill lägges behållningen af brons- och kopparmynt i hufvudkontorets
förrättningskassor samt vid afdelningskoutoren, uppgående

till .............................................................................................................. >> 27,839: 14,

befinnes, att riksbankens hela förråd af dylikt mynt nämnda dag utgjorde
.......i........................................................................................... kr. 59,339: 14.

§ 16.

Angående folior åkningsr öreisen vid hufvudkontoret med dess afdelning a Norrmalm
lemnas följande redogörelse för förra hälften af innevarande år:

Saldo från år 1891 ........................................................................ kr.

Insättningar under halfåret ..............................................

14,662,293: 92.
162,923,255: 02.

Säger kr.

Uttag under samma tid.................................................................■■ »

Saldo den 30 sistlidne juni ............................................................ kr.

Om härtill läggas de vid riksbankens afdelningskontor samma dag
innestående belopp, nämligen:

vid kontoret i Göteborg ................................... kr. 256,898: 8 6.

» » i Malmö ........... » 209,078: 15.

» » i Hernösand .................................. »> 520,289: 01.

i> » i Jönköping..................................... » 93,052: 7 6.

» » i Kalmar ........................... » 89,043: 28.

» » i Karlstad ..................................... » 40,632: 42.

» » i Luleå ............................... » 70,571: 98.

» » i Vexiö ......................................... » 39,933: 7 6.

» » i Visby ........................................... » 19,809: 6 6.

» » i Östersund .................................... » 44,017: 94. ,,

177,585,548: 94.
166,875,029: 71.
10,710,519: 23.

1,383,327: 8 2,

säger kr. 12,093,847: or>,

men fråndragas bland redovisningen för ifrågavarande rörelse upptagna: afdelningskontoren

samt Tumba bruk tillhörande

medel ....................................................... kr. 1,708,782: 95,

samt åtskilliga andra innestående medel å tillhopa
......................................................... »__4,049: 5 4. „ 1,712,832: 49,

återfinnes det i tryckta sammandraget för den 30 nästlidne juni

såsom riksbankens skuld å folioräkning upptagna belopp ...... kr.

Revisnremes Berätt. ang. Riksbanken.

10,381.014: r.6.

ö

Riksbanken!,
tillgång i
brons- och
kopparmynt.

Folloräknings rörelsen.

Uppdrag i
folioräkningg.
ärenden för
vissa enibetsmyudigheters

rakning.

Kassarorelsen.

— B4 -§ 17.

Med anledning af träffad öfverenskommelse om förmedling genom riksbanken af
en del liqvider för nedannämnda embetsmyndigheters räkning har riksbanken under
innevarande års förra hälft till landsorten afsändt och derifrån fått emottaga följande
antal försändelser och belopp, nämligen:

Försändelser från

Försändelser till

--

landsorten.

landsorten.

Antal.

Kronor.

Ö.

Antal.

Kronor.

Ö.

Antal.

Kronor.

Ö.

för statskontorets räkning

182

5,753,270

70

40

4,310,483

31

222

10,063,754

01

» generaltullstyrelsens »

602

11,323,373

74

128

144,029

26

730

11,467,403

_*_

» arméförvaltningens »

92

51,683

41

- - -

92

51,683

41

» marinförvaltningens »

---

13

1,849,529

88

13

•1,849,529

88

§ 18.

Kassarörelsen vid hufvudkontoret har under förra hälften af innevarande år haft
följande omfattning:

Insättningar:

för folio- och postvexelrörelsen......

205,450,813:

95.

» upp- och utlåningsrörelsen .......

67,593,796:

79.

» hufvudkassarörelsen ...................

60,753,541:

21.

Summa kr.

333,798,151:

95.

Uttag:

för folio- och postvexelrörelsen ......

...................... kr.

208,311,553:

53.

» upp- och utlåningsrörelsen .......

68,312,494:

76.

» hufvudkassarörelsen .....

54,245,321:

04.

Summa kr.

330,869,369:

33.

Förrättningskassornas:

debet.................................

682,895,734:

25.

kredit....................

682,803,918:

39.

Saldo

kr. 91,815:

86.

— 35 -§ 19.

I afseende å postvexelrörelsen under förra hälften af innevarande år meddelas Post^eirörei.
följande sammandrag:

Antal.

Kronor.

Postvexlar, utelöpande vid 1891 års slut ......

__

818

_ _

_

1,146,277

18

» utfärdade af riksbankens hufvudkontor

2,114

6,141,255

67

---

» » » kontoret å Norrmalm......

2,069

— —

9,346,303

26

» » » afdelningskontoret:

i Göteborg .........

2,185

13,306,663

72

_ _

» » » i Malmö ............

1,254

6,105,277

37

» » » i Hernösand ......

680

- -

2,608,062

22

» » » i Jönköping ......

1,596

3,796,564

04

— —

» » » j Kalmar............

990

1,412,137

17

» ■ » » i Karlstad .........

2,859

---

2,678,457

05

» » » i Lule a...............

1,101

- -

973,001

84

» » » i Yexiö..............

1,137

- -

2,611,869

42

» » » i Visby...............

813

- -

1,075,515

61

» » i Östersund ......

1,057

17,855

1,451,179

69

51,506,287

06

Säger

- -

18,673

- -

52,652,564

24

Postvexlar, infriade af:

riksbankens hufvudkontor .......................

15,767

_ _

41,436,523

82

_ _

_

afdelningskontoret i Göteborg..................

1,044

4,655,782

73

» i Malmö .....................

469

3,657,036

94

» i Hernösand ...............

78

157,349

87

» i Jönköping ...............

167

467,720

81

» i Kalmar.....................

91

- -

100,650

19

» i Karlstad ..................

113

570,941

84

---

» i Luleå.......................

59

- -

71,143

79

» i Vexiö ..................

107

- -

123,318

05

» i Visby......................

57

- -

79,917

42

i) i Östersund ...............

50

18,002

141,368

1 2

51,461,753

58

Postvexlar, utelöpande den 30 juni 1891? .....

. 671

1,190,810

66

Förskott, oliqvideradt » » » » .....

— —

7,000,000

Tillgång, kontant i riksbankens hufvudkontor

Summa skuld

2,598,197

98

8,190,810

66

» '' » » afdelningskontoret i Göteborg ......

2,156,882

69

» » » » i Malmö

927,258

52

- -

» » » » i Hernösand.....

434,254

35

» » » » i Jönköping .

176,066

1 1

» » » » i Kalmar

246,894

44

Transport

6,539,554

09

— 36 —

Kronor.

Transport

6,539,554

09

Tillgång,*kontant i afdelningskontoret i Karlstad ......

392,930

06

- -

8 >» » » i Luleå....................

248,623

79

- -

» » » » i Vexiö ......

231,035

5 7

- -

8 » » » i Visby .....

145,612

88

---

8 8 8 » i Östersund ............

143,054

27

7,700,810

66

Remitterade och under transport varande medel:

från riksbankens afdelningskontor i Malmö ..............

100,000

8 8 » i Karlstad............

90,000

- -

8 » » i Vexiö ...............

100,000

- -

8 8 8 i Östersund .........

200,000

490,000

8,190,810

66

I förvar mottaget gods.

§ 20.

''niottagnaT Vid 1891 års utgång funnos i riksbanken till förvar inlemnade värdepapper i

förTar. 366 poster med åsätta värden af tillsammans ................................. kr. 36,991,502: 91.

Under 1892 års förra hälft hafva tillkommit dels 50 nya

deposita, värderade till........I............................................................ ,, 9,067,445: 93,

dels i stället för uttagna eller utlottade värdepapper sådana för ... » 373,500: 34.

tillsammans 416 deposita å kr. 46,432,449: 18,

hvaremot under samma tid afgått 28 hela deposita å kr. 5,763,948: 27.

och i uttagna eller utlottade värdepapper ......... » 2,155,538: 68. » 7,919,486: 95.

Den 30 sistlidne juni qvarstodo alltså 388 deposita å sammanlagdt
........................................................................................ kr. 38,512,962: 23,

af hvilka 17 st. å tillhopa 17,544,913 kronor 70 öre tillhörde postsparbanken, som dock,
enligt särskildt medgifvande, ej för dessa depositioner till riksbanken betalar någon förvaringsafgift.

De för ifrågavarande slags deposita under halfåret till riksbanken erlagda afgifter
hafva uppgått till ett belopp af kronor 10,126: 8 6.

— 37 -

§ 21.

I fråga om paket och annan flyttbar egendom under försegling, hvilka jemväl
enligt bankoreglementets bestämmelser till förvar i riksbanken emottagas, hafva under och afgifter jor
sistlidet halfår dit inlemnats 171 st. dylika, s. k. slutna deposita.

Under samma tid hafva i afgifter för sådana, af hvilka den 30 nästhdne juni
qvarstodo 265 st., influtit 1,034 kronor 85 öre.

Af förra årets revisorer gjordes i deras berättelse angående riksbanken fram- sedau längre
ställning i fråga om åtskilliga sedan längre tid i riksbanken qvarstaende slutna depo- qTarstäende
sita, för hvilka afgifter under en längre tid ej erlagts, och beträffande^ hvilka banken sintn» .leposit».
i flera fall ej heller kunnat, i saknad af kännedom om egarna, vidtaga åtgärd för utbekommande
af sådana. ...

Enligt hvad framgår af en till sistförsamlade bankoutskott åt fullmäktige i riksbanken
lemnad redogörelse, har i anledning häraf uppdragits åt ombudsmannen vid
hufvudkontoret att, der så ske kan, indrifva resterande förvaringsafgifter, hvarjemte
anstalt vidtagits dels för vederbörandes erinran derom, att dylika afgifter skola utan
längre tidsutdrägt efter hvart kalenderårs utgång erläggas, dels ock för erhållande vid
nya depositioners inlemnande af närmare uppgifter om deponenterna; och vid den inventering
af ifrågavarande slags deposita, som af revisorerna verkställts, -hafva revisorerna
inhemtat, att af omförmälda äldre sådana 2, innehållande duplettnycklar och s. k.
matricer till tryckplåtar, tillhöra riksbanken; att till nio stycken äro inlemnarne kända,
och att mot dem lärer komma att vidtagas åtgärder för indrifning, så vidt sig göra later,
af resterande afgifter; att blott fyra deposita qvarstå, om hvilkas egare upplysning
hittills ej kunnat erhållas, samt att, om ytterligare försök att genom ombudsmannen fa
kännedom om dessa sistnämnda deponenter eller deras rättsinnehafvare misslyckas,
vederbörande torde komma att genom kungörelse i tidningarna anmanas att gifva sig

tillkänna. „

Vid dessa förhållanden hafva revisorerna funnit fragan ej för närvarande föranleda
till någon deras vidare åtgärd eller särskilda framställning, men ansett sig böra, i
anledning af förra årets revisorers ofvanberörda anmälan, för Riksdagen omförmäla,
hvad i saken förekommit och blifvit vidgjordt.

/

- 38 —

Upp- och utlåningsrörelsen.

§ 22.

''kredit^!'' I § 28 här nedan meddelas närmare redogörelse för omfattningen af riksbankens

rörelsen, upp- och utlåningsrörelse under år 1891 äfvensom öfver inkomster och utgifter å densamma.

Låne- och kreditivrörelsens ställning vid utgången af sistförflutna halfår ut visaae

i

Vid hufvudkontoret:

diskontering af vexlar ...........................

lån på löpande förskrifningar ra. m..........

» » vågförda effekter ........................

afbetalningslån ....................................

kassakreditiv af beviljade kr. 7,694,250: —

Vid afdelningskontoret i Göteborg:

diskontering af vexlar ...........................

lån på löpande förskrifningar m. m..........

» » vågförda effekter .......................

afbetalningslån ...............................

kassakreditiv af beviljade kr. 1,986,950: —

Vid afdelningskontoret i Malmö:

diskontering af vexlar ......................

lån på löpande förskrifningar m. m..........

afbetalningslån ............................

kassakreditiv af beviljade kr. 1,434,700: —

Vid afdelningskontoret i Hernösand:

diskontering af vexlar

lån på löpande förskrifningar m. m..........

afbetalningslån .........................

kassakreditiv af beviljade... kr. 187,500: —

Vid afdelningskontoret i Jönköping:

diskontering af vexlar .........................

lån på löpande förskrifningar m. m..........

afbetalningslån .........................

kassakreditiv af beviljade .. kr. 373,900: —

Transport

Utestående,

9,003,233

33 .

15,585,049

30

3,002,845

37

2,560,695

80 1

3,423,986

84 1

4,275,072

65 \

5,014,258

08

463,600

— \

2,308,414

03

1,041,054

01 /

4,672,745

85 \

3,185,275

-

546,594

23 [

925,434

73 )

2,185,258

711

1,229,900

-

72,670

_ >

51,036

64 j

539,202

43 |

946,094

56

612,622

05 f

206,531

19 ]

61,851,574

80|

Oanvändt.

Anordnade

medel.

I lånerörelsen
använda upp-ochafskrifnings-samt deposi-tionsmedel.

26,700,000

6,875,810

64

13,000,000

102,398

77

9,300,000

30,049

81

3,500,000

38,865

35

2,250,000

54,450

23

--|—| 54,760,000|—| 7,101,574|so

— B9 —

Utestående.

Oanvändt.

Anordnade

medel.

I lånerörelsen
använda upp-och afskrifnings-samt deposi-tionsmedel.

Transport

61,851,574

80

---

54,750,000

7,101,574

80

Tid afdelningskontoret i Kalmar:

diskontering af vexlar ...........................

lån på löpande förskrifningar m. m........

afbetalningslån .................................

kassakreditiv af beviljade... kr. 107,800: —

438,843

309,930

378,474

82,663

77

95

46

1-

’ 1,100,000

109,912

18

Tid afdelningskontoret i Karlstad:

diskontering af vexlar ..........................

lån på löpande förskrifningar m. m..........

» » vågförda effekter ........................

afbetalningslån ....................................

kassakreditiv af beviljade... kr. 282,200: —

638,495

618,200

263,350

256,061

194,063

06

66

21

!--

1,900,000

70,169

93

Tid afdelningskontoret i Luleå:

diskontering af vexlar ...........................

lån på löpande förskrifningar m. m..........

afbetalningslån ....................................

kassakreditiv af beviljade... kr. 652,750: —

828,432

376,600

769,093

533,112

92

22

1-

2,350,000

157,238

14

Tid afdelningskontoret i Texiö:

diskontering af vexlar ...........................

lån på löpande förskrifningar in. m..........

•afbetalningslån ....................................

kassakreditiv af beviljade... kr. 365,050: —

173,036

863,400

485,692

202,749

25

74

49

| 275,121

52

2,000,000

Tid afdelningskontoret i Visby:

diskontering af vexlar ...........................

lån på löpande förskrifningar m. m..........

afbetalningslån ...................................

kassakreditiv af beviljade... kr. 410,450: —

326,756

524,860

141,949

248,439

09

03

51

I"

1,200,000

42,004

63

Tid afdelningskontoret i Östersund:

diskontering af vexlar ..........................

lån på löpande förskrifningar m. m..........

afbetalningslån ....................................

kassakreditiv af beviljade... kr. 647,950: —

910,630

476,560

283,451

355,009

11

13

20

l

1,800,000

M

-

225,650

44

Summa kronor

72,531,428|eo

275,121

52

65,100,000

7,706,550

12

72,806,550: 12. 72,806,550: 12

På sätt förestående uppgift utvisar, utgjorde sammanlagda beloppet af de för
lånerörelsen i dess helhet vid samtliga kontoren anvisade medel

den 30 sistlidne juni ............................................................... kr. 65,100,000: —

Vid årets början uppgingo desamma till ............................. » 64,400,000: —,

hvadan de för utlåningen afsedda medel under halfårets ökats med kr. 700,000: —

40 -

Tillfälliga förstärkningar, att återbetalas, när omständigheterna dertill föranleda
eller fullmäktige sådant förordna, hafva under berörda tid meddelats:

afdelningskontoret i Göteborg med .......................... kr. 500,000: —

» i Malmö...................................... » 300,000: —

» i Hernösand ................................ » 400,000: —

o i Jönköping ............................... » 150,000: —

» i Karlstad.................................... » 50,000: —

» i Luleå ..................................... » 400,000: —,

hvarjemte genom minskning af kontorets i Kalmar
afbetalningslånefond och beloppets öfverförande
till hufvudkontoret de för utlåuingsrörelsen i
dess helhet vid sistnämnda kontor anvisade

medel ökats med............................................ » 300,000: — kr. 2,100,000: _

Om derifrån dragés det belopp, som under samma tid återbe -

talts, nämligen af:

afdelningskontoret i Göteborg.................................... kr. 500,000: —

» i Hernösand ................................. » 300,000: —

» i Kalmar..................................... » 300,000: —

» i Vexiö ....................................... » 100,000: —

» i Östersund .............................. » 200,000: —

återfinnes den summa ......................................................................... kr.

1,400,000:

700,000:

hvarmed riksbankens låneförlag, såsom ofvan nämnts, under halfåret ökats.
Åt låneförlaget innehade den 30 sistlidne juni:

afdelningskontoret i Göteborg ...............

» i Malmö .....................

» i Hernösand ............

» i Jönköping .................

» i Kalmar .....................

» i Karlstad ..................

» i Luleå .......................

» i Vexiö ........................

» i Visby .....................

» i Östersund .................

Förlag.

Tillfällig för-stärkning.

Summa.

8.150.000

7.000. 000

1.500.000

1.500.000

1.100.000
1,500,000
1,500,000

2.000. 000
1,000,000
1,500,000

4.850.000

2.300.000
2,000,000

750.000

400.000

850.000

200.000
300,000

13,000,000

9.300.000

3.500.000

2.250.000

1.100.000

1.900.000

2.350.000
2,000,000

1.200.000
1,800,000

Summa kr. 26,750,000

11,650,000)—

38,400,000

— 41 —

I afseende å fördelningen de särskilda kontoren emellan af de tolf millioner kronor,
som enligt bankoreglementets bestämmelse få användas till afbetalningslån, har
under innevarande års förra hälft någon annan förändring ej vidtagits än att, på sätt
ofvan nämnts, afdelningskontorets i Kalmar ifrågavarande medel minskats med 300,000
kronor, som i stället hänförts till hufvudkontoret.

Berörda medels fördelning och användning inhemtas närmare af följande tabell:

Af fonden

Afbetalnings-

lånefond.

använda.

oanvända.

vid

hufvudkontoret ....

3,050,000

2,560,695

80

489,304

20

»

afdelningskontoret

i

Göteborg ...........

3,000,000

2,308,414

03

691,585

97

»

))

i

Malmö ...............

970,000

546,594

23

423,405

77

))

))

i

Hernösand .........

300,000

72,670

227,330

»

))

i

Jönköping .........

1,180,000

612,622

05

567,377

95

»

»

i

Kalmar.............

600,000

378,474

95

221,525

05

»

»

i

Karlstad ............

500,000

256,061

66

243,938

34

»

»

i

Luleå.................

800,000

769,093

92

30,906

08

))

))

i

Yexiö.................

850,000

485,692

74

364,307

26

))

»

i

Visby.................

250,000

141,949

03

108,050

97

))

»

i

Östersund .........

500,000

283,451

1 3

216,548

87

Summa kr.

| 12,000,000

8,415,719

54

3,584,280

46

§ 23.

För de på indrifning beroende medlen den 30 nästlidne juni lemnas följande pnndrifning
sammandrag: medel.

vid hufvudkontoret

för inrikes vexlar ...................................................... kr. 207,696: 5 7.

» lån mot hypotek af inteckning i fast egendom ... » 125,500: —

» » » » » publika papper eller andra

obligationer ....................................................... » 248,000: —

» lån mot hypotek af aktier ................................... » 53,754: 07.

» » » » » vågförda effekter ......... » 59,230: —

» » » » » skuldebref med endast namnsäkerhet
............................................................. » 77,905: 23.

» afbetalningslån ..................................................... » 45,317: so.

» kassakreditiv ............ » 91,586: 59.

» utrikes vexlar ...................................................... » 27,238: 5 8. kr.

936,228:

Transport kr. 936,228:

0

84.

84.

Revisorer nen Berätt. ang. Riksbanken.

— 42 —

Transport kr. 936,228: 84.

.

vid afdelningskontor et i Göteborg:

för inrikes vexlar ................................................... kr. 137,202: 38.

» lån mot hypotek af skuldebref med endast namnsäkerhet
....................................................... ,, 14,385: 4 0.

» afbetalningslån ................................................. » 46,464: 03. ,, 198,051: 76.

vid afdelning skontoret i Malmö:

för inrikes vexlar .................................. kr. 17,877: os.

» afbetalningslån ..................................................... » 7,910: 23. » 25,787: 26.

vid af delning skontor et i Hernösand:

för inrikes vexlar .......................................................................... „ gQO: _

vid afdelning skontoret i Jönköping:

för inrikes vexlar .....H......................................... kr. 745: 38.

» lån mot hypotek af skuldebref med endast namnsäkerhet
............................ » 5,394; 56.

» afbetalningslån..................................................... „ 10,522: os.

» kassakreditiv............................................... » 5,262: 42. ,, 21 924‘ 41

vid afdelningskontoret i Kalmar:

för inrikes vexlar
» afbetalningslån

kr. 2,245: o8.

» 18,695: 9 5. »

20,941: 03.

vid afdelningskontoret i Karlstad:

för inrikes vexlar ..................................................... kr. 647: 6o.

» afbetalningslån ....... » 21,007: 6 6.

»» kassakreditiv ....,..... » 16,652: 36. » 38,307: 62-

vid afdelningskontoret i Luleå:

för inrikes vexlar ..................................................... kr. 13,504: 93.

» afbetalningslån............. » 25,048: 92.

» kassakreditiv ......................................... » 55,493: 35. ,, 94,047: 20•

Transport kr. 1,335,888: 12.

— 43 —

Transport kr. 1,335,888: 12.

vid af delning skontor et i Vexiö:

för inrikes vexlar ..... kr. 13,923: 7 8.

» lån mot hypotek af inteckning i fast egendom » 900: —

» afbetaluingslån ............*............................. M 20,232: 74. » 35,056: 52.

vid afdelning skontoret i Visby: ^

för inrikes vexlar ............. kr. 38,225: 46.

» lån mot hypotek af inteckning i fast egendom » 3,000: —

» afbetalningslän............................................. » 2,801: 03. » 44,026: 49.

vid af delning skontor et i Östersund:

för inrikes vexlar .................................................... kr. 4,801: 29.

» afbetalningslän ................................................... » 6,509: 13. » 11,310: 42.

tillsammans kronor 1,426,281: 55.

§ 24.

I afseende å räntesatserna vid riksbankens upplåningsrörelse har under den del iniSnhngsaf
innevarande år, som revisorernes granskning omfattar, ej vidtagits någon förändring,
utan hafva desamma under nämnda tid fortfarande varit sådana de senast den 31
januari 1891 bestämdes, nämligen:

för medel, som insättas å deposition på 2 eller 3 månaders uppsägning ............ 2*/2 %

» » » » » » » 4 » “ ............ 3 y0

» » » » på upp- och afskrifning ................................................... 2 %

§ 25.

De för utlåningen den 14 maj 1891 bestämda räntesatser, för hvilka redogörelse ™sntan.8''
är lemnad i revisorernes berättelse till 1892 års Riksdag, förblefvo gällande intill den
1 december nästlidet år, då desamma höjdes med ytterligare en half procent utom för
lån mot säkerhet af löpande förskrifning och af aktier, i afseende å hvilka räntan
för de förra, oberoende af lånetiden, och för de senare på längre tid än tre, högst
sex månader, fortfarande bibehölls vid 6 procent.

Sedan med afseende å den förbättrade penningeställningen fullmäktige den 21
sistlidne januari funnit skäl med en half procent nedsätta riksbankens utlåningsränta,
med undantag hvad beträffade lånen mot hypotek af löpande förskrifning, för hvilka
räntan bibehölls vid 6 u/0, oberoende af lånetiden, hafva fullmäktige under den 9 juni
ansett sig kunna vidtaga ytterligare nedsättning i räntesatserna, så att desamma från
och med den 10 i samma månad utgjort och vid tiden för revisionens början ännu
utgjorde:

— 44

Ang. enskilda
vågar f5r belåning
i riksbanken
af å
desamma upplagda
jerneffekter.

Belåningspris
å jern- och
andra vågförda
effekter.

för vexlar, diskonto ............

» lån mot säkerhet af:

vågförda effekter ........

obligationer, utfärdade

af

inteckningar ...............................................

aktier ...........................................................

löpande förskrifning ...................................

samt för afbetalningslån och kassakreditiv 5%.

på högst
tre må-nader.

på längre
tid än tre,
högst sex
månader.

på högst
en månads
nppsäg-ning.

'' 47» -%

5 %

■ 47, %

5 %

II

t 4 %

47, °/o ■

4 %

■ 4''/a %

5 %

47, %

• 4>/a %

5 %

- ;

• 5 %

57, %

■ 51/,

6 /

§ 26.

Under innevarande år till tiden för revisionens början hafva ytterligare 5 enskilda
vågar för belåning af derstädes upplagda jerneffekter blifvit inrättade; och utgör
dessa vågars antal tjugufyra. Vid tre af desamma är lånerätten dock ej för närvarande
begagnad.

Med stöd af § 30 mom. 5 i bankoreglementet hafva fullmäktige uppdragit åt
ett utsedt ombud att jemväl innevarande år verkställa inspektion vid några af dessa
vågar; och har, enligt hvad revisorerne inhemtat, detta uppdrag äfven fullgjorts, men
berättelse derom är afgifven till fullmäktiges protokoll först efter den tid, revisorernes
granskning omfattar.

§ 27.

Med anledning deraf, att saluprisen för åtskilliga jern- och andra vågförda
effekter, som i riksbanken belånas, nedgått, funno fullmäktige under den 17 sistlidne
maj skäligt i vissa fall förändra belåningsprisen å dylika effekter; och hafva sedan
nämnda tid desamma utgjort:
för 100 kilogram:

tackjern ............................................ kr.

göt af bessemer- eller martinmetall ............................................................... »

bessemerbillets, välda eller ovälda, bessemerstål i stänger .............. »

smältstycken .................. »

råstänger ...................................................................................................... ,,

stångjern, valsadt ......................................................... »

d:o , smidt ................................................ »

d:o d:o 3, 3*/s X 5/g korta stänger ...

stangjernsafhugg, barends ...
bandjern, skär- och finjern, bult- och knippjern, valsade trådringar.

valsad jern- och stålplåt under tak ...................................................

maskingjord spik under tak ......,,...............;.....................................

smidd spik » » ......................................................

kettingar ..................................................

3: 75.
6: —
8: 25.
6: 60.
7: so.
9: —
9: 75.
8: 60.
6: 35.
9: 75.
13: so.
12: —
15: 50.
35: —

— 45 —

.............. kr.''12: —

............. .. 15: —

fjederstål, sax- och pinnstål, garfstål och stålspett ..................

.............. » 16: —

............. » 75: —

.............. » 85: —

öiumu voioau ---................................ 10.

kl, .......................... » iy: —

Likasom föregående år har belåning mot pant af dylika effekter endast egt rum

vid hufvudkontoret samt vid afdelningskontoren i Göteborg och Karlstad.

;:.,J . ■ .....

§ 28.

Af de särskilda riksbankskontorens räkenskaper för 1891 meddelas följande, med af j^rsreuen
ledning af de från vederbörande revisorer inkomna berättelser, uppgjorda sammandrag: för i89i.

A) Upplåningen, vexeldiskonteringen, utlåningen på

Vid årets början innestående medel:

riksbankens hnfvudkontor............................

d:o

afdelningskontoi

i Göteborg

d:o

d:o

i Malmö

d:o

d:o

i Hernösand

d:o

d:o

i Jönköping

d:o

d:b

i Kalmar

d:o

d:o

i Karlstad

d:o

d:o

i Luleå .. ..

d:o

d:o

i Vexiö

d:o

d:0

i Visby

d:o

d:o

i Östersund

Under året insatta

medel:

riksbankens

hnfvudkontor

d:o

afdelningskontor

i Göteborg

d:o

d:o

i Malmö

d:o

d;o

i Hernösand

d:o

d:o

i Jönköping

d:o

d:o

i Kalmar ...

d:o

d:o

i Karlstad

d:o

d:o

i Luleå ...

d:o

d:o

i Vexiö......

d:o

d:o

i Visby ____

d:o

d:o

i Östersund

Under året uttagna

medel:

riksbankens

d:o

hnfvudkontor

afdelningskontor

i Göteborg .

d:o

d:o

i Malmö

d:0

d:o

i Hernösand

d:o

d:o

i Jönköping

d:o

d:o

i Kalmar ...

d:0

d:o

i Karlstad

d:o

d:o

i Luleå

d:0

d:o

i Vexiö .....

d:o

d:o

i Visby .....

d:o

d:o

i Östersund .

Vid årets slut innestående medel:

riksbankens hnfvudkontor

d:o

afdelningskontor

i Göteborg

d:o

d:o

i Malmö

d:o

d:o

i Hernösand

d:o

d:o

i Jönköping

d:o

d:o

i Kalmar ...

d:o

d:o

i Karlstad

d:o

d:o

i Luleå ......

d:o

d:o

i Vexiö .....

d:o

d:o

i Visby

d:o

d:o

i Östersund

47 —

kort tid eller uppsägning samt kassakreditivrörelsen.

Upplåning.

Upp- och afskrifningsräkning.

Depositionsräkning.

Summa.

3,069,134

13,018,027

43

201,091

45

232,419

82

122,086

47

160,333

83

12,883

35

6,125

118,973

71

374,265

58

55,209

50

164,261

90

58,972

89

146,450

204,640

28

169,831

22

45,375

71

42,380

28,510

49

154,076

55

69,457

40

3,986,335

25

307,943

06

14,776,114

39

18,762,449

64

27,937,540

56

11,925,346

95

2,207,228

17

152,181

18

3,192,495

68

120,121

98

611,670

46

64,790

66

895,098

76

393,129

84

482,833

49

262,561

56

642,555

55

101,867

40

684,336

41

124,769

61

390,274

90

14,599

519,613

46

281,290

17

469,535

68

38,033,183

12

182,811

48

13,623,469

83

51,656,652

95

Säg

r

42,019,518

37

28,399,584

22

70,419,102

59

28,149,693

05

17,083,523

30

2,190,156

59

225,794

97

3,166,200

28

232,039

59

538,865

57

36,640

66

933,952

46

371,909

13

505,109

05

289,140

63

632,138

47

166,548

75

hi -

797,681

76

172,844

95

389,943

67

39.280

487,915

22

315,282

72

500,116

64

38,291,772

66

253,724

31

19,186,729

01

57,478,501

67

2,856,981

51

7,859,851

08

218,163

03

158,806

03

148,381

87

48,416

22

85,688

24

34,275

80,120

01

395,486

29

32,933

94

137,682

83

69,389

97

81,768

65

91,294

93

121,755

88

45,706

94

17,699

60,208

73

120,084

38,876

54

3,727,745

71

i 237,030

23

9,212,855

21

12,940,600|92

— 48 —

Utestående vid årets början:

i

d:o

afdelningskontor

i Göteborg .

i

d:o

d:o

i Malmö ....

i

d:o

d:o

i Hernösand

i

d:o

d:o

i Jönköping

i

d:o

d:o

i Kalmar ...

i

d:o

d:o

i Karlstad

i

d:o

d:o

i Luleå......

i

d:0

d:o

i Vexiö.......

i

d:o

d:o

i Visby .....

i

d:o

d:o

i Östersund .

Under året utlemnade:
riksbankens hufvudkontor

i

i

d:o

d:o

afdelningskontor i Göteborg ........

d:o i Malmö ............

i

d:o

d:o

i Hernösand .........

i

d:0

d:o

i Jönköping ..........

i

d:0

d:o

i Kalmar .............

i

d:o

d:o

i Karlstad ..........

i

d:o

d:o

i Luleå..............

i

d:o

d:o

i Vexiö................

i

d:o

d:0

i Visby ..............

i

d:o

d:o

i Östersund ........

Ut -

V exeldiskontering.

9,999,028

3,644,641

4,880,254

585,161

482,058

353,430

543,978

581,574

174,859

279,155

629,182

Under året inbetalta eller affärda:
riksbankens hufvudkontor

Säger

i

i

d:o

d:o

afdelningskontor

d:o

i Göteborg
i Malmö ...

i

d:o

d:o

i Hernösand.

i

d:o

d:0

i Jönköping

i

d:o

d:o

i Kalmar ...

i

d:o

d:o

i Karlstad ..

i

d:o

d:o

i Luleå .....

i

d:o

d:o

i Vexiö ......

i

d:o

d:0

i Visby_______

i

d:0

d:o

i Östersund .

Utestående vid årets slut:

i riksbankens hufvudkontor ..

i

d:o

afdelningskontor

i Göteborg

i

d:o

d:o

i Malmö ...

i

d:o

d:o

i Hernösand.

i

d:o

d:o

i Jönköping

i

d:0

d:o

i Kalmar ...

i

d:o

d:o

i Karlstad

i

d:o

d:o

i Luleå ......

i

d:o

d:o

i Vexiö.......

i

d:o

d:o

i Visby .....

i

d:o

d:o -f

i Östersund .

a)

Häraf inom linien

förda kronor 86,796:

19.

f) Häraf

inom linien

b)

» » »> ■

» »

1,450:

73.

q) »

» »

e)

» » »

n »

24,771:

27.

h) »

» ))

d)

» f> ( < »="">

n »

1,213:

50.

i) »

» ))

e)

» » »

» »

340:

k) »

» »

30,745,312

15,521,536

15,608,966

10,533,658

1,724,510

1,536,855

1,694,759

2,176,615

872,155

1,019,421

3,337,102

32,332,137

14,722,056

16,237,843

8,430,554

1,757,891

1,511,971

1,598,989

2,087,536

851,603

1,006,045

3,061,081

8,412,203

4,444,122

4,251,377

2,688,265

448,677

378,314

639,748

670,654

195,411

292,531

905,203

22,153,326

84,770,894

106,924,220

a)

b)

c)

d)

e) 83,597,710

23,326,509
626: 39.

1,420: 78.

213: 04.

1,392: 28.

234: 64.

85

55

— 49 —

låning

mot

hypotek af

S u m in a.

löpande förskrifningar m. m. |

vågförda effekter.

18,572,115

23

1,747,049

04

3,529,497

11

iSttF/f i i f v

5,307,720

87

814,590

1,007,569

83

\

3,039,695

- -

861,603

93

281,000

- . -

- -

1,165,074

56

- -

297,379

17

229,650

- -

52,055

99

511,530

67,000

141,035

56

153,000

- -

452,291

51

1,018,940

- -

216,182

40

478,850

- -

232,789

61

461,520

78

31,219,096

44

—• —

2,628,639

04

292,085

24

7,082,490

35

63,083,551

87

33,216,450

2,127,270

31,667,791

87

11,391,100

788,050

70,961,150

52

5,410,190

- -

13,212,790

91

k / ■ , . « , ■.

2,422,180

_

- -

38.700

4,036,510

_

- -

930,694

79

926,105

- -

406,547

88

2,055,320

155,090

1,098,082

70

704,030

_

- --

1,463,938

01

3,218,630

— —

1,232,364

43

1,634,140

— —

933,966

17

2,022,000

67,036,655

— —

3,070,410

1,345,606

86

123,291,634

14

278,169,593

49

98,255,751

44

5,699,049

04

130,374,124

49

341,253,145

36

34,713,351

47

1,768,962

43

31,713,099

83

11,765,995

47

f)

1,061,750

70,870,223

11

h)

5,164,390

_

— -

13,245,544

76

1,937,840

- -

36,600

4,031,260

- - ■

983,778

-r~

0

872,710

-

386,543

75

1,943,240

31,230

1,090,226

24

643,000

---

1.375,575

02

3,325,210

- -

1,240,944

29

1,673,900

- -

944,220

93

1,940,760

78

q) 68,011,657

72

— —

2,861,942

43

1,238,644

14

ä;123, 125,400

07

277,596,710

77

17,075,213

76

2,105,356

61

3,484,189

15

4,932,825

40

540,8''JO

1,098,497

24

3,285,495

- -

828,850

08

765,340

- -

2,100

1,170,324

56

- -

244,295

96

283,045

- -

,—

72,060

12

623,610

190,860

148,892

02

214,030

_

- -

540,654

50

912,360

_

- -

207,602

54

439,090

- -

222,534

85

542,760

30,244,093

7 2

— —

2,837,106

61

399,047

96

7,248,724

42

63,656,434

59

Revieorernee Berätt. ang. Rikelxtnkcn,

7

— 50

Nedanstående tabell utvisar medelbeloppen af upplåningen, vexeldiskonteringen,
utlåningen på kort tid eller uppsägning samt kassakreditivrörelsen vid samtliga kontoren
år 1891.

Innestående

Utestående

&

upp- och
afskrif-nings-räkning.

a

mot hypotek af

genom å

depositions-

räkning.

diskonte-

ring.

löpande
förskrifningar
m. m.

vågförda

effekter.

kassa-

kreditiv

lyftade.

Under

januari månad

4,106,400

15,029,800

21,634,700

29,622,000

2,749,600

6,754,700

)>

februari

»

3,960,200

14,948,100

22,077,400

29,421,200

2,902,600

6,938,200

»

mars

»

4,129,700

14,509,900

23,419,600

29,726,400

3,103,100

6,811,900

))

april

»

4,504,700

13,628,300

23,821,900

30,791,100

3,189,400

6,713,000

))

maj

»

4,316,100

11,850,200

23,896,200

32,286,800

3,121,300

6,484,800

»

juni

»

4,177,200

12,541,000

24,421,600

32,919,000

3,058,300

6,815,700

))

juli

»

4,329,000

13,675,100

23,684,700

30,708,500

2,971,900

7,008,800

»

augusti

»

4,266,000

13,171,700

22,323,800

29,464,300

2,867,200

6,962,000

»

september

))

4,109,600

11,903,100

22,456,200

29,615,600

2,828,400

7,133,000

»)

oktober

))

4,311,600

10,997,900

22,368,500

29,448,700

2,759,300

6,727,200

))

november

))

4,141,700

9,493,200

22,387,600

29,506,500

2,726,600

6,640,300

))

december

)>

3,885,000

9,328,700

22,784,100

29,760,700

2,788,200

6,695,900

— 51 —

B) Afbetalningslån:

Utestående vid årets början:
riksbankens hufvudkontor ...............................

4:o

afdelningskontor

i Göteborg ......

d:0

d:o

i Malmö ........

d:o

d:o

i Hernösand .....

d:o

d:o

i Jönköping ......

d:o

d:o

i Kalmar ........

d:o

d:o

i Karlstad ........

d:o

d:0

i Luleå............

d:o

d:o

i Vexiö ............

d:0

d.o

i Visbv .........

d:o

d:o

i Östersund ......

Utgifna lån:

länkens

hufvudkontor ...

d:o

afdelningskontor

i Göteborg ......

d:o

d:o

i Malmö ........

d:o

d:0

i Hernösand______

d:o

d:0

i Jönköping ......

d:o

d:o

i Kalmar ........

d:o

d:o

i Karlstad.........

d:o

d:0

i Luleå ............

d:o

d:o

i Vexiö............

d:o

d.o

i Visbv .........

d:o

d:o

i Östersund .....

Säger

Inbetalta eller affärda lån:
riksbankens hufvudkontor ............ .....................

d:o

afdelningskontor

i Göteborg ...

d:o

d:o

i Malmö .....

d:o

d:o

i Hernösand...

d:0

d:o

i Jönköping ...

d:o

d:o

i Kalmar .....

d:0

d:o

i Karlstad .....

d:0

d:o

i Luleå.........

d:0

d:o

i Vexiö .........

d:o

d:o

i Visby.........

d:o

d:o

i Östersund ...

Utestående vid årets slut:
riksbankens hufvudkontor

d:o

afdelningskontor

i Göteborg

d:o

d:o

i Malmö ...

d:o

d:o

i Hernösand

d:o

d:o

i Jönköping

d:o

d:o

i Kalmar

d:o

d:o

i Karlstad ..

d:o

d:o

i Luleå .....

d:o

d:o

i Vexiö......

d:o

d:o

i Visby .....

d:o

d:o

i Östersund

a) Häraf inom linien

förda kronor 18,834:

13. e) Häraf inom

b)

» » »

)) »

12,538:

59. f) » «

C)

» » »

» »

4,202:

08. q) » »

d)

» )> »

)) »

9,657:

65.

2,329,528

2,250,247

614,978

11,400

589,405

348,682

262,934

598,768

484,888

141,071

182,650

99

04

60

11

97

16

50

34

03

41

7,814,555

6,013,180

15

1,900,880

1,522,450

422,150

54,570

423,200

254,680

184,560

582,530

365,080

89,670

213,410

1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13,827,735

15

1,768,333

12

a)

1,613,043

14

b)

490,490

03

c)

13,515

74

450,261

73

d)

253,870

83

175,262

58

e)

457,356

80

389,114

93

f)

100,774

142,243

12

g)5,854,266

02

2,462,075

87

2,159,653

90

546,638

57

52,454

26

562,343

38

349,492

14

272,231

58

723,941

70

460,853

41

129,967

03

253,817

29

7,973,469

13

förda kronor 4,159: 19.
» » 8,782: 95.

i) » 1,622: 14.

— 52 —

C) Tabell öfver inkomster och

år

1

Inkomster:

i Stockholm.

i Göteborg.

i Malmö.

i Hernösand.

i Jönköping.

: a) Vexeldiskonteringen, utlåningen

447,101

200,092

1 3

218,424

49

120,550

24

23,954

68

på kort tid eller uppsägning
samt kassakreditivrörelsen:

A veaceldiskontering:

Räntor .......................

Kapitalinbetalning å inom linien

förda vexlar ........................

- -

1,683

1 2

__

_

A utlåning mot hypotek af lö-

pande för skrifning ar, aktier,
publika papper eller annan

säkerhet:

Räntor ...................

849,863

98

264,022

12

155,668

21

34,573

49

49,212

55

Kapitalinbetalning å inom linien

förda lån ...............

207

57

___

_

_ _

_

_

A utlåning mot pant af våg för da
effekter:

Räntor .......................................

A kassakreditivrörelsen:

98,632

01

36,843

32

- -

- -

- -

Inträdesafgifter ............

42,234

93

15,639

87

9,594

37

172

5 0

2,616

5 0

Räntor ...................

b) Fonden för lån med omsätt-

163,735

02

50,561

86

43,004

26

446

62

15,152

49

nings- och afbetalning sr ätt:

• Räntor ....................................

j Kapitalinbetalning å’inom linien

115,789

80

107,568

26

29,290

30

1,058

36

28,325

53

förda lån .............

39

81

1,346

'' Räntor å inom linien förda vexlar

och lån ............................

381

91

5,477

06

129

89

__

_

Räntor å i förtid betalta de-

positionsbevis ......

Hyresinkomst ...

Vinst å såldt utländskt guld-

11,839

37

2,420

1 2

— —

500

mynt ...................................

- -

2

7 1

85

9-0

_ _

_

1

59

Inkasseringsafgifter ...........

Behållning ä lagsökningskostnads-

50

1 7

88

3 0

160

40

---

32

räkning .....................

137

58

Influten portoersättning ...........

~— -

120

26

— —

10

8 5

Försålda åbyggnader och inven-

tarier ...............................

- —i

209

33

_ _

_____

__

__

__

Revisionsanmärkning ...............

— —

Summa Kronor

1,718,036

24

695,494

53|

458,7771

94

156,938

79

119,806

1 9

53

utgifter å diskontrörelsen.

1891.

i Kalmar.

i Karlstad.

i Luleå.

i Vexiö.

i Visby.

i Östersund

Summa.

1

19,797

05

30,464

40

34,214

08

8,717

95

18,005

84

40,748

1 5

1,162,070

05

- -

1,683

12

12,619

53

28,194

02

10,653

30

50,331

43

24,096

45

26,886

33

1,506,121

4 1

207

57

- -

7,082

39

142,557

72

802

2,022

75

4,241

29

2,327

1 2

2,659

25

3,775

68

86,086

26

2,698

36

7,619

90

22,100

82

11,029

2 9

13,372

47

13,344

95

343,066

04

17,605

75

12,499

02

29,408

59

23,057

19

6,788

50

10,237

13

381,628

43

92

72

469

22

1,948

57

137

07

- -

45

— —

60

1 6

6,231

09

89

78

100

37

_ _

_

- -

3

19

105

23

14,759

49

47

76

— 4

58

_

_ _

2

74

- -

145

28

9

13

— 8

5 0

419

95

173

— ■■TT

941

45

__

_

_ _

_

100

- -

- -

355

57

593

1 5

---

-

- -

- -

- -

131

11

— 3

_ _

- -

240

452

33

— 2 1 7

----

2

17

53,810

26

87,896

34

101,243 57| 95,507

98

65,098

25

96,120

38

3,648,730

47

— 54 —

Utgifter:

Räntor å medel, som innestått på
upp- och afskrifningsräkning
Räntor å medel, som innestått på
depositionsräkning..................

Inom linien förda belopp, tillhörande
:

a) vexeldiskonteringen, utlåningen

på kort tid eller uppsägning
samt kassakreditivrörelsen :

vexlar .......................................

lån på löpande förskrifningar m.m.

b) fonden för lån med omsätt nings-

och af betalning sr ätt
Förvaltnings- m. fl. kostnader ...

i Stockholm.

59,859

385,079

86,796 19

38

73

i Göteborg.

3,943

8,100

i Malmö.

18,834

Säger
Behållen vinst

Summa

Balans inom kolumn:

Vexlar ......................................

Lån på löpande förskrifningar m.m.

Lån på vågförda effekter........

Kassakreditiv ...........................

Från fonden för lån med omsättnings-
och afbetalningsrätt

Summa

Vid 1891 års slut på lagsökning
beroende, men
bland säkra fordringar
upptagna:

Vexlar .....................................

Lån på löpande förskrifningar m.tn.

Kassakreditiv .............................

Från fonden för lån med omsättnings-
och afbetalningsrätt...

550,569

1,167,466

13

1,450

839

12,538

78,378

2,821

3,748

24,771

4,202

i Hernösand.

19

580

Jönköping.

27

68

47,338 15

1,718,0361a.

395,646

267,029

931

62,246

140,389

866,244

•) 122,230
195,248
6,919

36,887

105,251

590,243

695,494

27,413

13,010

10,041

37,821

Summa! 361,286

88,286

67,087

22,885

3,000

31,203

53

82,882

375,895

29

4 7

458,777

120,069

17,922

14,035

28,738

94

180,765 6 8

7 51 124,177

90

15

20,159

9,704

22,413

23,013

133,925

156,938

31

2,194

10,182

1,213

1,392

9,657

28,010

52,651

67,154

119,806

91

5 7

500

684

8,737

2,374

1,392

44,768

57,273

28

29,86414 8 j 1484

26

26

445

5,394

5,262

9,383|3 8

20,485|7 4

*) Häruti ingår ej beloppet af på indrifning beroende utländska vexlar, uppgående till kr. 27,238: 58.

— 55 —

i Kalmar.

i Karlstad.

i Luleå

i Vexiö.

1 Visby.

i Östersund.

Summa.

762

05

1,295

81

2,343

52

1,012

64

936

23

1,488

23

76,676

49

4,506

40

4,386

70

4,728

36

1,331

16

4,634

1 2

10,268

36

437,547

36

340

114,571

69

1,655

42

3,887

13

4,159

19

8,782

95

1,622

14

59,797

33

23,747

55

26,160

14

23,026

1 7

24,760

86

12,356

14

24,259

3 6

310,450

94

29,016

_

36,001

84

30,098

05

35,887

61

17,926

49

39,633

51

1,002,930

94

24,794

26

51,894

50

71,145

52

59,620

37

47,171

76

56,486

87

2,645,799

53

53,810

26

87,896

34

101,243

57

95,507

98

65,098

25

96,120

38

3,648,730

47

61,706

99

32,722

35

2,761

44

649,058

09

__

_ _

_

1,100

1,420

78

302,858

62

_ __

_

_ _

---

931

20

- -

1,070

29

2,911

71

234

64

91,931

79

25,694

06

17,388

92

1,000

37,402

5 2

3,637

04

1,782

14

338,623

16

25,694

06

17,388

92

1,000

100,179

8 0

40,371

10

6,199

1,383,402

86

2,100

121

68

9,205

1 5

16,569

54

38,425

46

13,705

94

290,551

35

_ _

_

8,000

- -

- -

231,528

72

48,500

— - -

924

47

- -

64,606

5 7

18,515

1 4

15,187

58

18,596

70

13,771

41

801

0 3

5,257

29

159,993

1 3

20,615

1 4

15,309

26

76,301

85

38,340

95

40,150

96

18,963

23

746,679

77

Kommissions*

rörelsen.

Från banken
ntgifna äldre
räntebärande
förbindelser.

Lån på lånebanksobligationer.

— 56 —

§ 29.

I afseende å^ den allmänheten enligt § 35 i bankoreglementet medgifna rättighet
att i upp- och utlaningsärenden omedelbart skriftvexla med riksbankens hufvud- och
afdelningskontor lemnas nedanstående redogörelse för år 1891.

Vid riksbankens

Antal upp-drag.

Belopp.

Aflöningar för
kommissions-bestyren.

hufvudkontor ...

13.512

28,393,069

1 1

13,983

25

afdelningskontor

i Göteborg ...

10,734

9,440,396

2 1

5,000

»

i Malmö ......

3,753

9,675,666

01

3,400

_

»

i Hernösand..

2,119

14,185,287

9 1

1,250

_

))

i Jönköping ...

4,861

3,647,604

93

2,900

_

))

i Kalmar ......

4.428

2,172,051

13

2,950

_

»

i Karlstad ..

4,347

4,141,803

43

2,700

»

i Luleå ......

4,090

3,245,015

66

2,200

_

»

i Vexiö .....

4,841

3,833,715

35

2,900

_

»

i Visby .........

659

1,082,791

66

450

_

»

i Östersund ...

1,712

2,176,978

07

1,250

Betiäffande ofvan omförmälda ersättning är dock att märka, att vid hufvudkontoret
samt vid afaelningskontoret i Göteborg äro för bestridande af ifrågavarande slags
göromål ^anställda uteslutande med desamma sysselsatta ordinarie tjensteman, och att
dem i sådan egenskap tillkommande aflöning, som är inberäknad i ofvanstående redogörelse,
uppgår vid det förra kontoret till 8,900 och vid det senare till 3,300 kronor
för ar.

30.

Någon förändring i afseende å riksbankens nedannämnda skuldposter har ej
under innevarande år egt rum, utan balanseras fortfarande:

för lånebanksobligationer ...................................................................... kr_ 226 306: 13.

» obligationer för iulemnadt silfver (s. k. silfversedlar) ..................... » 402: 34.

» realisationsobligationer (utfärdade för riksgäldssedlarnes inlösen)... » 337: so.

» obligationer för 1830 års upplåning (till förlag för handels- och

näringsdiskonten).................................................................... ,, 137.

50.

§ 31.

För de tva ännu utestående, af riksbanken lemnade lån å lånebanksobligationer
bokföres fortfarande såsom bankens fordran ett belopp af kronor 9,000, hvarå vid sistlidet
års slut den obetalta räntan beräknades utgöra 13,286 kronor 90 öre, hvaremot
bankens skuld för den ej uttagna räntan på dessa belånade 3 °/0 obligationer vid
samma tid uppgick till 13,447 kronor 74 öre; och då obligationernas nominalvärde med

— 57 —

186 kronor 80 öre öfverstiger det belopp, hvartill de belånats, utgjorde sålunda vid
1891 års slut riksbankens hela skuld i förevarande fall 347 kronor 64 öre.

§ 32.

Den 8 innevarande november hafva revisorerne verkställt inventering af riksbankens
hufvudkontors med dess afdelnings å Norrmalm alla kassor och öfriga förvaringsrum,
utan att någon anledning till anmärkning dervid förekommit.

t‘l »J.

Bankstyrelsens personal m. m.

§ 33.

I afseende å den vid sisthållna riksdag utsedda styrelsepersonal har någon förändring
ej inträffat, och hafva fullmäktige inom sig utsett till vice ordförande och vi- sen, särskilda
karierande deputerad f. d. kanslirådet m. m. friherre Fock samt till deputerade doktor ,Xdr0“Kh1,0nr.
Arnberg och lektor Törnebladh, med bibehållande af förut bestämd fördelning af göro- rf
målen deputerade emellan.

Den i bankoreglementet omförmälda närmare tillsynen öfver riksbankens pappersbruk
och tryckeri utöfvas, enligt fullmäktiges förnyade uppdrag, fortfarande af kabinettskammarherren
m. m. E. Ribbing.

I egenskap af förste suppleant för fullmäktige har f. d. stadsmäklaren M. J.

Neijber deltagit i riksbankens styrelse 5 dagar i sistlidne maj månad samt under hela
juli och augusti månader, hvarjemte under 5 dagar, eller från och med den 12 till och
med den 16 juli, andre suppleanten, vice häradshöfdingen Chr. A. Weinberg efter skedd
kallelse jemväl fungerat såsom fullmäktig.

§ 34.

Enligt af fullmäktige meddeladt förnyadt uppdrag deltager fullmäktigen m. m. Af^fniimäktige
F Richter fortfarande såsom ledamot i postsparbankens styrelse. i postspar bankens

styrelse.

§ 35.

Till riksbankens och riksgäldskontorets ombud vid innevarande års revision af
Göta kanalverks förvaltning och räkenskaper hafva fullmäktige gemensamt med full- rekmmoci»
mäktige i riksgäldskontor utsett fullmäktigen i riksbanken L. O. Larsson, som ock i kannlverkets

O ö ^ rökanuknupr

berörda förrättning deltagit. . r«k«nskaPor.

Såsom ledamot i Göta kanaldirektion deltager fortfarande a riksbankens och
riksgäldskontorets vägnar fullmäktigen i nämnda kontor m. m. friherre J. Nordenfalk.

Revisorerne» Berätt. nng. Riksbanken.

— 58 —

§ 36.

värdet*»f*r*ts- Riksbankens mynt- och medaljsamling var vid 1891 års början beräknad

hankens mynt- hafva ett metalliskt värde af .................................................................. kr. 27,662:

0

215:

att

13,

57,

sa att nämnda värde vid 1891 års slut motsvarade ett belopp af ______ kr. 27,877: 7o.

§ 37.

Angående
inventeringar
vid myntverket.

Enär riksbanken under innevarande år ej haft någon behållning hos kongl.
myntverket, har ej heller anledning förekommit för banken att deltaga i de inventeringar,
som jemlikt gällande föreskrifter skola under januari och juli månader hvarje år
vid nämnda verk förrättas.

§ 38.

försäljning Uppå framställning af riksgäldskontoret hafva fullmäktige medgifvit, att svenska

bank0"1 rifa‘i stat®ns 3,6 °/0 obligationer af den 30 december 1887 finge af riksbankens afdelningskonnfngskontor''aftor
i orterna försäljas i kommission för nämnda kontors räkning till kurs, som af full‘obugationer!*
mäktige i riksgäldskontor för hvarje särskild tidpunkt bestämdes.

Om riksbankens pappersbruk.

§ 39.

*brnksf5rvait-f Efter det Tumba bruks räkenskaper för sistlidet år blifvit afslutade och gran ningen

och skade, hafva fullmäktige, jemlikt föreskrift i § 53 af bankoreglementet, under den 10
''''byfgnader** nästlidne september på stället tagit kännedom af brukets förvaltning nämnda år och
Tumba? dervid tillsett byggnaders och maskiners tillstånd m. m.

§ 40.

arbotarebosaä* Sedan sistförsamlade bankoutskott, uppå framställning af fullmäktige, medgifvit,

d#r och fråga att utöfver de två arbetarebostäder, som på grund af förut lemnadt tillstånd under
°äf förvaltare? sistlidet år vid bruket uppförts, finge derstädes byggas ytterligare tvenne sådana, hvarb°TumbaTid
^era innehållande fyra lägenheter och 2 enkelrum, äro, enligt hvad revisorerne inhemtat,
dessa byggnadsarbeten nyligen fullbordade, afsynade och godkända; och hafva
fullmäktige i sin berättelse till revisorerne yttrat, att det länge kända behofvet af sundare
och bättre bostäder för arbetarne vid bruket härigenom torde få anses fylldt, åtminstone
för den närmaste framtiden.

Hvad beträffar den för åtskilliga år tillbaka väckta frågan angående ombyggnad
eller förändring af den i flera afseenden olämpliga och otidsenliga förvaltarebostaden
med deri inrymda kontors- och andra lokaler, hafva fullmäktige meddelat, att de

- 59 —

uppdragit åt inspekterande fullmäktigen för bruket att efter samråd med förvaltaren
afgifva förslag i ämnet, som torde komma att nästblifvande bankoutskott underställas.

§ 41.

Uppå framställning af skolrådet inom Botkyrka församling hafva fullmäktige T^lk

medgifvit, att, under förutsättning, det nämnda församling, på sätt densamma beslutit, Tumba,
bekostade aflöning åt en lärarinna vid folkskolan å Tumba, vid bruket finge upplatas
lämplig lokal för den undervisning, som af den nya lärarinnan skulle meddelas, äfvensom
åt henne beredas bostadsrum jemte nödig vedbrand.

§ 42.

Af brukets räkenskaper för 1891 meddelas följande sammandrag. ^”brakets*

räkenskaper.

Kronor

öre

3,411

55

552,405

89

555,817

44

1,689

51

280,000

114,000

35,320

94

12,833

74

71,643

61

12,00C

24,90d

30

3,425

34

555,817

44

Balans från år 1890.

Defcet.

Skuld ..................

Kapitalbehållning

Kronor

Kredit.

Kassabehållning............................

Tumba bruksegendom ..................

Fasta inventarier...........................

Lösa » ..........................

Färdigt papper ............................

Förråd ........................................

Papper under arbete till år 1891

Fordringar....................................

Diverse .....................................

Kronor

— 60 —

Kronor

öre

Kapitalräkning.

Debet.

Riksbanken erhållit utöfver hvad densamma förskotterat

62,962

82

Balans till år 1892...........................

542,323

33

Kronor

605,286

1 5

IKrecLit.

Balans från år 1890 .............................

552,405

89

Vinst å bruksrörelsen under året ..........................................................

52,880

26

Kronor

605,286

15

Rakning öfver papperstillverkningen.

Debet.

Papper under arbete från år 1890 ...........

12 000

Materialkostnader och andra till papperstillverkningen hörande kost-

nader .........................................................................

59,772

70

Arbetskostnader .....................................

29,775

Förvaltningskostnader ..................................................

12,044

08

Andra papperstillverkningen påförda kostnader..........................

27,411

1 5

Vinst å papperstillverkningen ............................

50,469

55

Kronor

191,473

39

IKred.it.

Under året tillverkadt papper........................

181,541

82

» » fallet utskottspapper. ...

101

57

Papper under arbete till år 1892 ............

9,800

Diverse ............

30

Kronor

191,473

39

— 61

Rakning öfver Tumba hemman.

De "be ii IIt

säde .............................................................................

Arbetskostnader ..................................................................

Utfodring .............................................................................

Diverse .................................................................................

Vinst å hemmanet ..............................**4..........

Kredit.

Arets skörd.................•..............................

Inkomst af skogen ..................................

Rakning öfver mjöl qvar nen.

Debet.

Aflöning....................................................................*.......

Ersättning för qvarntull ..................................................

Reparationer ra. m.........................................................

Vinst af qvarnen.............................................................

IKredit.

Kronor

Kronor

257

599

478

134

761

79

46

36

69

15

2,231

45

Kronor

Kronor

1,928

302

2,231

511

242

73

1,568

2,396

1

83

62

45

01

Inkomst af qvarnen...................

Vinst- och förlusträkning.

Debet.

Vinst å bruksrörelsen under året...........

Kronor

2,396

0

Kronor

'' ; 1; ‘''.t''''

52,880

2

— 62 —

I5jred.it.

Vinst genom öfverskott af förråden.........

» å Tumba hemman...........................

» » qvarnen ......................................

» » papperstillverkningen ..................

Balans till år 1892.

ZDeTaet.

Tumba bruksegendom ......................................

Fasta inventarier.................................................

Lösa » .................................................

Färdigt papper ....................................................

Förråd ...............................................................

Papper under arbete till år 1892 .....................

Fordringar................................n........ ............

Diverse ..............................

ZE5jred.it.

Kapitalbehållning

Kronor

Kronor

80

761

1,568

50,469

52,880

79

15

77

55

26

Kronor

Kronor

2,086 9 6
280,000 —
108,300 —
35,275 5 7
18,867 9i
70,010 94
9,800 —
17,509 7 5
472 20
542,323 33

542,323

33

Om riksbankensfafäelningskontor.

§ 43.

rcfscicdamii-" Inom den vid slutet af förra året af fullmäktige, jemlikt bestämmelserna i § 59

r\erna *yid" af bankoreglemente^ för innevarande år utsedda styrelsepersonal vid afdelningskontoren
afdeinjnggkon- har någon annan förändring ej inträffat, än att styrelseledamoten för den dagliga förvaltningen
vid afdelningskontoret i Östersund K. A. R. Stenfelt förflyttats till enahanda
befattning vid det nyinrättade afdelningskontoret i Falun och efterträdts af ordföranden
i styrelsen för förstnämnda kontor herr Olof Larsson, hvarjemte förste suppleanten,
f. d. landssekreteraren m, m. P. G. Rissler utsetts till ordinarie styrelseledamot
vid kontoret i Östersund,

— 63 -

§ 44.

Sedan 1891 års Riksdag beslutit, att under loppet af 1892 skulle för Kopparbergs
län i staden Falun inrättas ett afdelningskontor af riksbanken, har ett sådant
kontor blifvit den 16 sistlidne augusti för allmänheten öppnadt.

Till ledamöter i styrelsen för detsamma äro, förutom den i nästföregående §
omförmälda ledamoten för den dagliga förvaltningen K. A. R. Stenfelt, utsedde föreståndaren
för bergsskolan i Falun J. E. Eklund och handlanden Oscar Herdin, af hvilka
den förre blifvit vald till styrelsens ordförande.

Derjemte hafva fullmäktige på grund af erhållet bemyndigande fastställt interimsstat
för kontoret och utsett tjenstemannapersonal samt meddelat föreskrifter angående
kontorets verksamhet och rörelse i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad
som förordnats i afseende å det under år 1890 inrättade kontoret i Hernösand.1

§ 45.

Efter det fullmäktige med stöd af § 51 i gällande reglemente beslutat anställande
äfven under innevarande år af inventering och undersökning vid riksbankens samtliga
afdelningskontor, hafva på grund häraf under den tid, revisorernes granskning omfattar,
sådana förrättningar skett:

vid kontoren i Jönköping, Malmö och Hernösand: af deputeraden lektor Törnebladh;
» » i Östersund och Visby: af kabinettskammarherren m. m. E. Ribbing;

» kontoret i Luleå: af fullmäktigen L. O. Larsson; samt
» » i Kalmar: af f. d. statsrådet Ehrenheim.

Af de öfver dessa inspektioner till fullmäktiges särskilda protokoll afgifna berättelser
hafva revisorerne tagit del och dervid ej funnit något af hvad i desamma
förekommer vara af beskaffenhet att böra för Riksdagen omförmälas.

Efter nämnda tid hafva, enligt hvad revisorerne under hand inhemtat, dylika
inspektioner verkställts vid de öfriga kontoren, nämligen i Vexiö och Karlstad af vikarierande
deputeraden friherre Fock och i Göteborg af deputeraden, doktor Arnberg.

§ 46.

Enligt gällande föreskrifter hafva de berättelser angående verkställd granskning
af afdelningskontorens förvaltning, som afgifvits af de för ändamålet af Riksdagen utsedde
särskilda revisorer, genom fullmäktige i riksbanken blifvit till nu församlade
revisorer för närmare granskning öfverlemnade.

Af dessa berättelser hafva revisorerne tagit behörig kännedom, och framgår af
desamma, att någon anledning till anmärkning mot kontorens förvaltning under ifrågavarande
tid ej förekommit, samt att på grund häraf full ansvarsfrihet blifvit för
samtligao kontorsstyrelserna tillstyrkt.

Åtskilliga inom linien förda fordringar vid afdelningskontoren i Göteborg, Malmö,
Jönköping, Kalmar och Visby hafva af vederbörande styrelser föreslagits till afskrifning
ur räkenskaperna; och torde framställningar om vidtagande af dylik åtgärd, som
af kontorens revisorer förordats, framdeles komma att i vanlig ordning Riksdagens
pröfning underställas.

Hvad beträffar de i berörda berättelser förekommande erinringar och uttalanden,
hafva nu församlade revisorer ej funnit desamma föranleda till några deras särskilda

Om öppnande
af ett riksbankskontor
i
Falnn.

Angående in*
venteringar
och undersSkningar
rid af*
delningskontoren.

Berättelser angående
verkställd
granskning
af afdelningskontorens

förvaltning.

— 64 -

åtgärder eller beslut, men velat för det väsendtligaste af dessa yttranden här nedan i
korthet redogöra.

I fråga om kontoret i Hernösand hafva dess revisorer erinrat, att kontorets lokal
vore mindre lämplig såväl till följd af eldfara från kringliggande hus, som ock med
afseende å de i den nuvarande byggnaden inrymda bonings- och handelslägenheter jemte
bageri samt förklarat sig anse, att, då solidare banklokal för närvarande icke torde
kunna inom Hernösands stad anskaffas, uppförande af särskild bankbyggnad vore för
kontoret af behofvet påkalladt, och detta sä mycket mera som detsamma i afseende på
dess verksamhet syntes vara synnerligen lofvande för en fortgående utveckling.

Revisorerne vid kontoret i Kalmar hafva äfven uttalat sig om detta kontors
lokal och med anmärkning, att densamma vore belägen för aflägset från stadens affärscentrum,
yttrat sig om lämpligheten deraf, att för kontoret inköptes ett eget hus af sten,
som vid tiden för revisiousförrättningen var för billigt pris utbjudet till salu.

Derjemte hafva dessa revisorer redogjort för sina åsigter angående anledningarna
till den mindre betydliga vinst, kontoret hittills lemnat, och i sådant hänseende erinrat,
att kontoret vid sitt öppnande fått från hufvudkontoret öfvertaga en mängd derstädes
beviljade afbetalningslån till belopp af sammanlagdt nära 900,000 kronor, hvilka lån
redan medfört betydliga förluster, hvartill komme dels inskränkning i kontorets rätt att
bevilja kreditiv och inteckningslån, dels minskning i utlåningen till följd af de vid riksbanken
i förhållande till andra banker gällande strängare vilkor och kortare amorteringstid
för de s. k. afbetalningslånen, dels ock konkurrensen mellan bankerna i orten
samt den omständigheten, att Kalmarkontoret i olikhet med riksbankens öfriga kontor
endast omfattade ett hälft län, inom hvars område fabriks- och öfrig industriel verksamhet
endast sparsamt förekomme.

I afseende å afbetalningslånen, som jemväl vid kontoret i Karlstad visat sig
vara i nedgående, hafva revisorerne derstädes, i likhet med dem vid kontoret i Kalmar,
ansett anledningen dertill hufvudsakligast vara att tillskrifva den korta afbetalningstiden
samt förmenat, att denna lånerörelse skulle erhålla eu betydligt större omfattning,
om amorteringstiden utsträcktes till fem år; förklarande revisorerne dock i fråga
om kontorets rörelse i allmänhet, att de under revisionsförrättningen befästats i sin
öfvertygelse om den nytta, provinsen tillskyndas genom afdelningskontorets verksamhet.

Med erinran, att omfattningen af rörelsen vid afdelningskontoret i Jönköping
under de senare åren varit mindre än förut, hafva revisorerne derstädes såsom orsak
härtill framhållit, dels att allmänheten i följd af de höga räntesatserna, som en längre

— 65 —

tid i riksbanken tillämpats, i enskilda penninginrättningar sökt och funnit billigare och
beqvämare låne- och diskonteringsvilkor, dels ock att de större industriella inrättningarna
och afFärsfirmorna nästan uteslutande anlitade de enskilda bankerna, hvilka för
att behålla en kundkrets, som tillförde dem en större mängd förbindelser, grundade på
verkliga affärer, beredde sina kunder sådana förmåner, att en täflan med dessa banker
härutinnan vore för afdelningskontoret så godt som omöjliggjord.

Vidare hafva sistnämnda kontors revisorer, som med den.i gällande instruktion
medgifna rätt anlitat biträde af en särskild siffergranskare, uttalat sig om önskvärdheten,
att en sådan finge af vederbörande revisorer tillsättas för hela året och ej blott
för den tid, revisionen påginge, hvilken siffergranskare skulle hafva skyldighet att genomgå
och kontrollera samtliga räkenskaper och ränteposter för det år, revisionen skall
afse, med åliggande att hafva verkställt denna granskning innan revisionen böfjade.

Slutligen hafva jemväl revisorerne vid afdelningskontoret i Vexiö yttrat sig angående
den under senare åren derstädes betydligt minskade lånerörelsen samt förklarat
anledningarna härtill hufvudsakligen vara beroende dels derpå, att i följd af ringa tillgång
på verkliga affärsvexlar diskonteringen nedgått, dels att dervarande sparbank lemnade
intecknings- och afbetalningslån till lägre ränta än hvad riksbanken fordrade, dels
ock att de fördelaktigare låne- och betalningsvilkor, som allmänheten kunde betinga
sig hos enskilda bankinrättningar, gjorde, att densamma hellre vände sig till sådana.

I öfrigt förekommer uti ifrågavarande berättelser ej något, som synes revisorerne
vara af beskaffenhet att böra för Riksdagen omförmälas.

§ 47.

Medelbeloppet under sistlidet år af afdelningskontorens utlåning och förhållandet
i procent räknadt mellan densamma och hvad som under året varit vid hvart kontor
utlemnadt till indrifning inhemtas af följande sammandrag, som för jemförelses skull
äfven omfattar hufvudkontoret.

Angående beloppet
af på
indrifning beroende
medel.

Revisorernes Berätt. ang. Riksbanken.

9

— 66 —

Hufvudkontoret .......................

Afdelningkontoret i Göteborg

» i Malmö ....

» i Hernösand

» i Jönköping

» i Kalmar ...

» i Karlstad .

» i Luleå ......

» i Yexiö .......

» i Visby .......

» i Östersund .

{

I

I

{

{

{

{

I

(

utestående i

medeltal under

år 1891 ......

utlemnade under samma tid

till indrifning

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

d:o

d:o

d:o ......

— 67 —

Vexlar.

Lån mot hypotek
af löpande för-skrifning m. m.

.

I

Afbetalnings-

lån.

Kassa-

kreditiv.

Summa

utlåning.

De till indrifning
utlemnade lånens
sammanlagda
antal och belopp.

Förhål-landet
mellan de
till in-drifning
utlemna-de lånen
och det
Utlånade
beloppet
i procent
räknadt.

Antal.

Kr. i jemna
hundratal.

An-

tal.

Kr. i jemna
hundratal.

Antal.

Kr. i jemna
hundratal.

An-

tal.

Kr. i jemna
hundratal.

Kr. i jemna
hundratal.

Antal.

Kr. i jemna
hundratal.

345

9,231,100

343,900

21

17,222,900

601,100

178

2,413,800

160,900

2

3,237,200

2,000

| 32,105,000

546

1,107,900

3,5 °/0

28

3,937,000

40,600

3

5,343,900

28,500

378

2,227,000

175,900

2

1,071,600

3,500

j 12,579,500

411

248,500

2 *

38

4,321,400

30,900

1

2,987,600

1,500

52

595,000

31,000

_

824,800

J 8,728,800

91

63,400

0,7 %

48

2,354,400

39,600

_

857,500

3

31,800

3,300

11,300

j 3,255,000

51

42,900

1,3 %

5

479,300

3,100

_

1,052,700

17

587,900

7,000

1

266,200

3,000

j 2,386,100

23

13,100

0,5 %

12

391,400

4,500

_

264,900

14

364,100

7,000

66,300

J 1,086,700

26

11,500

1,1 %

45

572,100

65,300

4

577,300

21,400

16

272,900

9,800

_

173,800

j 1,596,100

65

96,500

6 %

90

669,900

47,900

_

198,100

201

643,700

58,700

5

498,500

23,900

j 2,010,200

296

130,500

6 %

8

181,700

4,100

1

903,600

8,000

65

482,600

24,300

_

199,100

j 1,767,000

74

36,400

2,i %

23

331,800

11,600

15

456,200

28,600

15

135,500

9,400

3

258,400

4,500

j 1,181,900

56

54,100

4,6 %

69

763,800

197,900

3

500,700

16,700

39

226,500

23,000

11

320,000

27,600

j 1,811,000

122

265,200

14,6 %

— 68 —

Ansrarighet
för 8iffern|)p>
gifterna.

Om tryckning
af berättelsen.

Slutanmälan.

Vid jemförelse af förhållandena under år 1891 och 1890 visar sig, att antalet
af de till indrifning utlemnade fordringarna är för båda åren i det närmaste lika, hvaremot
desammas belopp, räknadt för samtliga kontoren, under förra året ökats ganska
betydligt eller med 630,600 kronor, hvilken ökning hufvudsakligast kommer på hufvudkontoret
och dernäst på kontoren i Östersund och Karlstad, hvarjemte kontoret i Hernösand,
som ej kunde upptagas i redogörelsen för 1890, bidragit med nära 40,000
kronor för vexlar, lemnade till indrifning.

Af de såsom säkra upptagna fordringarna voro vid 1891 års början på indrif -

ning beroende ..................................................................................... kr. 667,822: 7 8.

Om härifrån afdrages hvad som sistlidet år afförts från kapitalräkningen
och upptagits inom linien eller.................................. » 178,256: 15,

säger kr. 489,566: 6 3,

men tillägges beloppet af de enligt ofvanstående redogörelse under
samma år till vederbörande ombudsmäns åtgärd remitterade

lånehandlingar ........................................................................... » 2,070,000: -

summa kr. 2,559,566: 63,

visar sig följaktligen, då de på indrifning beroende medlen den 31

sistlidne december utgjorde ........................................................ » 773,918: 3 5,

att ä de till ombudsmännens handläggning öfverlemnade fordringar

under år 1891 ingått........................................................... kr. 1,785,648: 28.

Under innevarande års första hälft hafva de på indrifning beroende medlen
ganska betydligt ökats, enär desamma, på sätt i § 23 här ofvan meddelats, den 30
sistlidne juni uppgingo till sammanlagdt 1,426,281 kronor 55 öre.

§ 48.

För de i denna berättelse meddelade sifferuppgifters öfverensstämmelse med
räkenskapen och de till revisorerne lemnade räkenskapssammandrag ansvarar den sekreterare,
som vid granskningen af riksbanken biträdt revisorerne.

§ 49.

Enligt föreskriften i § 8 af den för Riksdagens revisorer af riksbanken gällande
instruktion kommer denna berättelse att tillställas fullmäktige i riksbanken för att
genom deras försorg till trycket befordras och med allmänna tidningarna utdelas.

§ 50.

Efter nu fullbordad granskning af riksbanken få revisorerne slutligen, med anledning
af § 8 i den för dem gällande instruktion, för Riksdagen anmäla, att vid riksbankens
förvaltning under den tid, granskningen omfattat, ej något varit att erinra.
Stockholm den 30 november 1892.

Ludvig Douglas,
Gerh, Dyrssen.
Fredrik Westling.
Oskar Erickson.

Gunnar Eriksson.

E, Fränckel.

Hans Andersson,
Sixten von Friesen,

Victor Ekenman,
A. Åkerhielm.

P, Andersson.

J. Johnsson,

C. F. Kolmodin.

— 69 —

Reservation

(vid den i § 10 gjorda framställning angående samverkan mellan
Riksdagens peuningförvaltande verk)

af hrr H. Andersson, P. Andersson, von Friesen och Johnsson:

»Den senare delen af förevarande framställning från och med orden ''samt tillika
uttala’ hafva vi ansett icke böra i revisionsberättelsen intagas.

Det i detta tillägg gjorda uttalande sträcker sig nämligen vida utöfver det fall,
som här föreligger, och är dessutom af allt för obestämd och sväfvande art för att
lämpa sig såsom en erinran från revisorers sida. Det kan ock starkt ifrågasättas,
huruvida icke i uttalandet antydes såsom önskvärd en inblandning från riksbankens
sida i statens penningförhållanden, hvilken icke är med de för riksbanken gällande
lagar, instruktioner och reglemente öfverensstämmande.»

Revisorernes Berätt. ang. Riksbanken.

10