Torsdag den 7 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:127

Föredragningslista

2017/18:127

Torsdagen den 7 juni 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 16 och torsdagen den 17 maj

Avsägelse

2

Emma Wallrup (V) som ledamot i riksdagen

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:34 Torsdagen den 31 maj

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

4

2017/18:264 Kultur i hela landet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 1 oktober

KrU

5

2017/18:265 Miljömålen – med sikte på framtiden
Talmannen föreslår att behandlingen av skrivelsen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 1 oktober

MJU

EU-dokument

6

COM(2018) 296 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr1222/2009
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2018

NU

7

COM(2018) 373 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2018

NU

8

COM(2018) 374 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 juli 2018

NU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:UU22 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

1 res. (SD)

Socialutskottets betänkanden

10

Bet. 2017/18:SoU24 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

5 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

11

Bet. 2017/18:SoU27 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

12

Bet. 2017/18:SoU28 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Finansutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:FiU43 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

14

Bet. 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

2 res. (S, MP, V)

15

Bet. 2017/18:FiU49 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2 res. (M, SD, V, L, KD)

Näringsutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:NU19 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

46 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:NU20 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

18

Bet. 2017/18:NU21 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

Ärenden för debatt och avgörande

Kulturutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:KrU8 En omreglerad spelmarknad

6 res. (SD, V)

Skatteutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:SkU23 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Civilutskottets betänkanden

21

Bet. 2017/18:CU15 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

1 res. (V)

22

Bet. 2017/18:CU27 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

1 res. (V)

Utrikesutskottets betänkande

23

Bet. 2017/18:UU20 Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

24

2017/18:515 av Lotta Finstorp (M)
Statliga utvecklingsinsatser i Sörmland

25

2017/18:529 av Magnus Oscarsson (KD)
Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn

Frågestund kl. 14.00

26

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Statsrådet Ann Linde (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)
Statsrådet Tomas Eneroth (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.