Torsdag den 29 april 2021

Föredragningslista 2020/21:116

Föredragningslista

2020/21:116

Torsdagen den 29 april 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Fråga om hänvisning av motioner till utskott

1

Motion 2020/21:3979med anledning av prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estoniaav Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Motion 2020/21:3995med anledning av prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estoniaav Andreas Carlson m.fl. (KD)

Talmannen föreslår att motionerna läggs till handlingarna utan hänvisning

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 8 april

Anmälan om ersättare

3

Ulrika Karlsson (M) som ersättare fr.o.m. den 26 april t.o.m. den 15 augusti under Marta Obminskas (M) ledighet

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2020/21:54 Tisdagen den 27 april

SoU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2020/21:652 av Per Ramhorn (SD)
Prostatacancer

6

2020/21:667 av Runar Filper (SD)
Vargen som förvaltningsbar art

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

7

COM(2021) 181 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller undantag från mervärdesskatteplikt för import och vissa leveranser, med avseende på unionsåtgärder som vidtas av hänsyn till allmänintresset
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 juni 2021

SkU

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Civilutskottets betänkanden

8

Bet. 2020/21:CU13 Planering och byggande

59 res. (M, SD, C, V, KD, L)

9

Bet. 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

10

Bet. 2020/21:FiU23 Riksbankens förvaltning 2020

11

Bet. 2020/21:FiU45 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

Försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap

20 res. (M, SD, C, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

15

Bet. 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

4 res. (M, SD, V, KD)

Utrikesutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:UU16 Afrika

6 res. (SD, V, KD)

Frågestund kl. 14.00

18

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.