Torsdag den 26 november 2015

Föredragningslista 2015/16:34

Föredragningslista

2015/16:34

Torsdagen den 26 november 2015

Kl.

12.00

Arbetsplenum och beslut efter debattens slut

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Pia Hallström (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om kompletteringsval

2

Pia Hallström (M) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2015/16:197 av Ulf Berg (M)
Åtgärder mot vargattacker

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2015/16:FPM15 Kommissionens paket med förslag om uppföljning av rapporten "Färdigställandet av den ekonomiska och monetära unionen" KOM(2015) 600, KOM(2015) 601, KOM(2015) 602, KOM(2015) 603,C(2015) 8000, C(2015) 8001

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

FöU

Ärenden för debatt och beslut efter debattens slut

Reservationer

Kulturutskottets betänkande

6

Bet. 2015/16:KrU3 Ändringar i kulturmiljölagen

Konstitutionsutskottets utlåtande

7

Utl. 2015/16:KU3 Bättre lagstiftning för bättre resultat – en EU-agenda

8

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.