Torsdag den 26 maj 2016

Föredragningslista 2015/16:112

Föredragningslista

2015/16:112

Torsdagen den 26 maj 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

1

Åsa Romson (MP) har entledigats som klimat- och miljöminister

2

Kristina Persson (S) har entledigats som statsråd

3

Peter Eriksson (MP) har förordnats som statsråd

4

Ann Linde (S) har förordnats som statsråd

5

Karolina Skog (MP) har förordnats som miljöminister

Anmälan om ersättare

6

Pernilla Stålhammar (MP) som ersättaret.o.m. den 6 juni under Åsa Romsons (MP) fortsatta ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

7

2015/16:629 av Saila Quicklund (M)
Regionbildning

8

2015/16:631 av Eva Lohman (M)
Västernorrlands betydelse för Stornorrland

9

2015/16:638 av Lena Asplund (M)
Regionindelning

10

2015/16:639 av Allan Widman (L)
Skyddsbehövande tolkar

11

2015/16:646 av Mikael Eskilandersson (SD)
Juridisk status för digitala uppslagsverk med offentlig konst

12

2015/16:662 av Anders W Jonsson (C)
Mödra- och barnadödlighet för utlandsfödda

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

13

2015/16:34 Tisdagen den17 maj

JuU

14

2015/16:34 Torsdagen den19 maj

SfU

Anmälan om faktapromemorior

15

2015/16:FPM85 Ett europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster KOM(2016) 178

UbU

16

2015/16:FPM86 Meddelande från informations- och kommunikationsteknisk standardisering KOM(2016) 176

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

17

2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)

FiU

18

2015/16:178 En samlad torvprövning

NU

Skrivelse

19

2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

FiU

Motion

med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

20

2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

KU

EU-dokument

21

KOM(2016) 273 Förslag till Europaparlamentetsochrådets förordningom definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 juli 2016

TU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Socialutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

3 res. (SD, C, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

23

Bet. 2015/16:SfU17 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

Finansutskottets betänkande

24

Bet. 2015/16:FiU34 Förstärkt insättningsgaranti

1 res. (V)

Näringsutskottets betänkanden

25

Bet. 2015/16:NU20 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

1 res. (SD)

26

Bet. 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

27

Bet. 2015/16:NU22 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

1 res. (M, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

28

Bet. 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

29

Bet. 2015/16:FöU12 Elsäkerhet

1 res. (SD)

Frågestund kl. 14.00

30

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.