Torsdag den 24 mars 2022

Föredragningslista 2021/22:87

Föredragningslista

2021/22:87

Torsdagen den 24 mars 2022

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

Votering efter debattens slut i FiU46, dock tidigast klockan 15.20

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 3 mars

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2021/22:19 Torsdagen den 17 mars

JuU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2021/22:401 av Niklas Wykman (M)
Beredskapsskatten

4

2021/22:405 av Maria Ferm (MP)
Flyktingar som ordnar eget boende

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2021/22:146 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

FiU

6

2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:133 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

7

2021/22:4445 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

8

2021/22:4451 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

9

2021/22:4454 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

10

2021/22:4456 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

11

2021/22:4463 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

Ärenden för avgörande efter debattens slut i FiU46, dock tidigast kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkanden

12

Bet. 2021/22:SkU19 Sänkt energiskatt på bensin och diesel

1 res. (MP)

13

Bet. 2021/22:SkU18 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

1 res. (C)

Utbildningsutskottets betänkande

14

Bet. 2021/22:UbU21 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

15

Bet. 2021/22:FiU46 Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Utbildningsutskottets betänkande

16

Bet. 2021/22:UbU14 Övergripande skolfrågor

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

17

Bet. 2021/22:MJU18 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

83 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Civilutskottets utlåtande

18

Utl. 2021/22:CU34 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda

1 res. (M, SD, KD)

19

Meddelande om anförande av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj

Frågestund kl. 14.00

20

Frågor besvaras av:
Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)
Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.