Onsdag den 26 oktober 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:21

Föredragningslista

2016/17:21

Onsdagen den 26 oktober 2016

Kl.

09.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Parentation

 

ca 16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val

 

1

Val av sex ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

2

Val av fem personliga suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Avsägelser

 

3

Lena Asplund (M) som ledamot i valberedningen

 

4

Maria Stockhaus (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

5

Helena Bouveng (M) som suppleant i valberedningen

 

6

Lotta Olsson (M) som suppleant i valberedningen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

7

Maria Stockhaus (M) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

 

8

Helena Bouveng (M) som ledamot i valberedningen

 

9

Lotta Olsson (M) som ledamot i valberedningen

 

10

Pål Jonson (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

11

Erik Andersson (M) som suppleant i valberedningen

 

12

Carl-Oskar Bohlin (M) som suppleant i valberedningen

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

13

Från 30 till 31 i utrikesutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

14

Mikael Oscarsson (KD) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

15

2016/17:49 av Jens Holm (V)
Öppenhet i TTIP

 

16

2016/17:54 av Lotta Finstorp (M)
Situationen för polishundar och polishästar

 

17

2016/17:67 av Krister Hammarbergh (M)
Utredning av utredningsbara brott

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

18

2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:18 Falska polisbilar

 

19

2016/17:3503 av Kent Ekeroth (SD)

JuU

20

2016/17:3504 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

 

EU-dokument

 

21

KOM(2016) 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och om inrättandet av EFHU-garantin och EFHU-garantifonden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 december 2016

UU

22

KOM(2016) 590 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 december 2016

TU

23

JOIN(2016) 29 Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

KrU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2016/17:NU7 En samlad torvprövning

1 res. (SD)

25

Bet. 2016/17:NU6 Konkurrensskadelag

 

26

Bet. 2016/17:NU5 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2016/17:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

3 res. (V)

28

Bet. 2016/17:FiU8 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2016/17:JuU2 Genomförande av EU:s försvarardirektiv

1 res. (SD)

30

Bet. 2016/17:JuU3 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter

 

 

Civilutskottets betänkande

 

31

Bet. 2016/17:CU2 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

2 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

32

Bet. 2016/17:MJU4 Vildsvin och viltskador

2 res. (S, MP, V)

 

Trafikutskottets betänkande

 

33

Bet. 2016/17:TU3 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

2 res. (SD, V)

 

Utbildningsutskottets utlåtande

 

34

Utl. 2016/17:UbU7 Ny kompetensagenda för Europa

 

 

Finansutskottets utlåtande

 

35

Utl. 2016/17:FiU18 EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll

 

36

Parentation kl. 16.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.