Fredag den 1 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:124

Föredragningslista

2017/18:124

Fredagen den 1 juni 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Emanuel Öz (S) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Amne Alis (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare

2

Linus Sköld (S) fr.o.m. den 4 juni t.o.m. den 14 juni under Hannah Bergstedts (S) fortsatta ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Linus Sköld (S) som suppleant i skatteutskottet och näringsutskottet fr.o.m. den 4 juni t.o.m. den 14 juni under Hannah Bergstedts (S) fortsatta ledighet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM94 Rådsrekommendationer om ett stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin COM(2018) 245, COM(2018) 244

SoU

5

2017/18:FPM95 Meddelande om att bekämpa desinformation online COM(2018) 236

KU

6

2017/18:FPM96 Meddelande om artificiell intelligens för Europa COM(2018) 237

UbU

7

2017/18:FPM97 Förordning om onlinebaserade förmedlingstjänster COM(2018) 238

NU

Anmälan om granskningsrapport

8

RiR 2018:14 Nationellt försvar på regional nivå – de regionala stabernas roll och ansvar

FöU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet

9

2017/18:4189 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

FiU

med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet

10

2017/18:4190 av Christer Nylander m.fl. (L)

UbU

11

2017/18:4192 av Mathias Sundin och Christina Örnebjär (båda L)

UbU

12

2017/18:4193 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

13

2017/18:4194 av Annika Eclund m.fl. (KD)

UbU

14

2017/18:4195 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

UbU

15

2017/18:4196 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

UbU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:SoU24 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

5 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:SoU27 Klassificering av nya psykoaktiva substanser

18

Bet. 2017/18:SoU28 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Finansutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:FiU43 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

6 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

20

Bet. 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet

2 res. (S, MP, V)

21

Bet. 2017/18:FiU49 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

2 res. (M, SD, V, L, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Lena Hallengren (S)

22

2017/18:495 av Maj Karlsson (V)
Lagen om stöd och service

23

2017/18:531 av Tobias Billström (M)
FN:s barnkonvention

24

2017/18:539 av Erik Slottner (KD)
Jourer som arbetar gentemot män som är utsatta för våld i nära relationer

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

25

2017/18:536 av Carl Schlyter (MP)
Naturvärdesbedömningar

26

2017/18:554 av Boriana Åberg (M)
Möjligheten att sälja biljetter via SJ online

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.