Förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster

Fakta-pm om EU-förslag 2020/21:FPM67 : COM (2020) 825

COM (2020) 825

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2020/21:FPM67

Förslag till förordning om en inre 2020/21:FPM67
marknad för digitala tjänster  
Infrastrukturdepartementet  
2021-01-19  

Dokumentbeteckning

COM (2020) 825

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en inre marknad för digitala tjänster (Digital Services Act) och om ändring av direktiv 2000/31/EG.

Sammanfattning

Europeiska kommissionens (kommissionen) förslag tar sikte på leverantörer av digitala tjänster såsom digitala förmedlingstjänster (providers of intermediary services). Begreppet inkluderar tre huvudgrupper av leverantörer som i olika grad tar befattning med information som användare av deras tjänster tillhandahåller – så kallade mere conduit som enbart vidarebefordrar information, cashiertjänster som därutöver utför en tillfällig mellanlagring av information, och värdtjänster som tar en mer aktiv befattning med informationen. Begreppet värdtjänster inkluderar i sin tur en än mer aktiv grupp av aktörer som på begäran av en tjänstemottagare lagrar information eller sprider den vidare, s.k. internetplattformar (online platforms). Det kan till exempel vara digitala marknadsplatser som webbplatser eller mobilapplikationer där konsumenter kan köpa varor eller tjänster från olika bolag, sociala medieplattformar och sökmotorer. Syftet med förslaget är att uppnå en välfungerande inre marknad för digitala tjänster och att anpassa samt harmonisera ansvarsregler för tillhandahållare av förmedlingstjänster till den digitala verklighet som unionsmedborgare i dag lever i. Förslaget syftar även till att förbättra medlemsstaternas samarbete i fråga om efterlevnad och inrätta s.k. nationella digitala samordnare (Digital Services Coordinators). Det syftar vidare till att säkerställa transparens, trygghet och säkerhet samt respekt för grundläggande rättigheter i en digital

1

miljö. Tillhandahållare av förmedlingstjänster föreslås omfattas av stegvis striktare krav, bland annat när det gäller transparens mot myndigheter och slutanvändare. Värdtjänster, internetplattformar och mycket stora plattformar åläggs också att inrätta en notice and action-mekanism. De mycket stora internetplattformarna ges därutöver också incitament att ingå särskilda överenskommelser med myndigheter om att vidta åtgärder för att uppfylla förordningens krav i samband med tillsyn. Alla tillhandahållare av förmedlingstjänster ges också bättre incitament att vidta proaktiva åtgärder bland annat för att identifiera och ta bort olagligt innehåll på eget initiativ.

Kommissionen har identifierat att det nya informationssamhällets (digitala) tjänster förändrar vardagen för unionsmedborgare och formar och ändrar bland annat hur de kommunicerar, konsumerar och gör affärer. Dessa tjänster har bidragit till samhälleliga och ekonomiska förändringar i unionen och hela världen. Samtidigt har användningen av dessa tjänster också gett upphov till nya risker och utmaningar, både för samhället som helhet och för individer som använder sådana tjänster. Covid-19-pandemin har också visat vikten av digital teknik i alla aspekter av det moderna livet. Det har tydligt visat samhällets behov av tillgång till digitala tjänster.

När förslaget talar om olagligt innehåll klargörs i artikel 2 att det som avses är all information som i sig eller med hänvisning till en aktivitet, inklusive försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster, inte överensstämmer med unionsrätten eller lagen i en medlemsstat, oavsett exakt ämne eller karaktär av den lagen.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag. Sammantaget anser regeringen att förordningen har potentialen att bidra till ökad transparens, trygghet och förutsägbarhet för slutanvändare och de digitala tjänster som verkar på marknaden. Samtidigt eftersträvar förslaget det viktiga målet att motverka fragmentering av regelverket på den inre marknaden och att skydda plattformarnas och sökmotorernas autonomi och innovationskapacitet. Regeringens målsättning är att förhandlingarna ska resultera i en förordning som utgör en balanserad avvägning mellan dessa intressen, där mänskliga rättigheter respekteras och där leverantörer av förmedlingstjänster får förtydligade spelregler och tar ett större ansvar för att motverka förekomsten av olagligt innehåll. Det är viktigt att regler inom den digitala sektorn grundas på noggrant utförda konsekvensanalyser och att de utformas på ett sådant sätt att innovation och investeringsvilja även fortsatt stimuleras. Företagens, särskilt små och medelstora (SME:s), intresse av förutsebarhet och rättssäkerhet bör även säkerställas i största möjliga utsträckning.

Regeringens målsättning med förhandlingsarbetet är också en balans som bl.a. säkerställer respekten för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten, jämställdhet och principen om icke-diskriminering. I detta

2020/21:FPM67

2

ingår att verka för att de bedömningar som förordningen kräver av berörda 2020/21:FPM67
aktörer ska röra uppenbart olagligt innehåll.  

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

I meddelandet Att forma EU:s digitala framtid COM (2020) 67 av den 19 februari 2020 presenterades insatser inom digitalisering som kommissionen kommer att fokusera på under de kommande fem åren (se faktaPM 2019/20:FPM23).

I meddelandet aviserade kommissionen den översyn av direktiv (2000/31/EG) om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (e-handelsdirektivet) som det nu aktuella förslaget inkluderar.

Europeiska rådet angav i sina slutsatser 1–2 oktober 2020 att det såg fram emot kommissionens förslag till en lag om digitala tjänster i slutet av 2020. Kommissionen presenterade samtidigt med detta förslag även förslaget om en s.k. Digital Markets Act, som även den syftar till att harmonisera regelverket av online plattformar och delvis alltså kompletterar detta förslag. Digital Markets Act presenteras i separat faktapromemoria.

1.2Förslagets innehåll

1.2.1Översikt

Förordningen är indelad i fem kapitel. Vissa av kapitlen är indelade i avsnitt.

I kapitel I finns allmänna bestämmelser. Där anges bland annat mål och tillämpningsområde för förordningen. Kapitlet innehåller även definitioner.

I kapitel II anges under vilka förutsättningar leverantörer av förmedlingstjänster inte ska kunna hållas ansvariga för olagligt innehåll som användare av tjänsterna tillhandahåller. Vidare föreslås en bestämmelse som klargör att tillhandahållare av förmedlingstjänster har möjlighet att vidta frivilliga undersökningar på eget initiativ i syfte att upptäcka, identifiera och ta bort eller blockera olagligt innehåll utan att för den sakens skull gå miste om de ansvarsbegränsningar som regleras i kapitlet. Kapitlet innehåller även ett förbud mot att ge tillhandahållare av förmedlingstjänster en allmän övervakningsskyldighet på tjänsten. Slutligen innehåller det bestämmelser om hur leverantörer av förmedlingstjänster ska hantera en order att agera mot särskilt utpekat olagligt innehåll och av order att lämna viss information.

Kapitel III, som är uppdelat i fem avsnitt innehåller skyldigheter för en transparent och säker digital miljö.

3

Avsnitt 1 innehåller bestämmelser som tillämpas på alla tillhandahållare av 2020/21:FPM67
förmedlingstjänster. Bland annat bestämmelser om skyldighet att etablera en  
kontaktpunkt, utse en juridisk representant, om innehållet i användarvillkor  
samt om rapporteringsskyldighet för att säkerställa transparens.    
Avsnitt 2 innehåller tillkommande regler som gäller för tillhandahållare av  
värdtjänster inklusive internetplattformar. Där finns bland annat  
bestämmelser om en s.k. notice and action-mekanism för att öka tydlighet  
och transparens för användare och aktörer. Där finns också bestämmelser om  
motivering av beslut om borttagning eller blockering av innehåll.    
Avsnitt 3 innehåller tillkommande regler för tillhandahållare av  
internetplattformar. Internetplattformar som är mikro- och småföretag enligt  
rekommendation 2003/361/EC undantas dock från avsnittets  
tillämpningsområde. Bland annat finns en skyldighet att ha ett internt  
klagomålshanteringssystem i artikel 17 som gör det möjligt för användare att  
på vissa grunder klaga på hanteringen av visst innehåll. Till exempel ska det  
vara möjligt att klaga på att visst innehåll tagits bort eller blockerats.  
Avsnittet innehåller också en bestämmelse riktad till internetplattformar som  
rör ingående av distansavtal. Internetplattformen ska säkerställa att företag  
som vill marknadsföra sig eller sälja produkter och tjänster via plattformen  

inkommit med viss på information till plattformen. Bland annat krävs finansiell information och information om företagets identitet, samt kontaktuppgifter.

Avsnitt 4 innehåller tillkommande regler för mycket stora internetplattformar. Mycket stora internetplattformar föreslås bland annat få en tillkommande skyldighet att hantera systemiska risker relaterade till bland annat spridning av olagligt innehåll på plattformen.

Avsnitt 5 innehåller övergripande bestämmelser om bland annat framtagande av standarder och uppförandekoder (codes of conduct) för bland annat onlinemarknadsföring.

Kapitel IV, som är uppdelat i fem avsnitt, innehåller regler om genomförande, samarbete, sanktioner och verkställighet.

Avsnitt 1 innehåller bestämmelser om behöriga myndigheter och nationella digitala samordnare.

Avsnitt 2 innehåller bestämmelser om en europeisk styrelse för nationella digitala samordnare.

Avsnitt 3 innehåller bestämmelser om bland annat tillsyn, undersökningar, verkställighet och uppföljning i fråga om mycket stora internetplattformar.

Avsnitt 4 har gemensamma regler om verkställighet och informationsutbyte.

Avsnitt 5 innehåller bestämmelser om delegerade akter.

Kapitel V innehåller slutbestämmelser, bland annat om upphävande av vissa artiklar i e-handelsdirektivet och om genomförande.

4

De materiella regler som föreslås för respektive typ av tjänst redovisas i 2020/21:FPM67
korthet i avsnitt 1.2.2 nedan.  

1.2.2Materiella regler för olika typer av tjänster

Regler som gäller för samtliga tillhandahållare av förmedlingstjänster

I fråga om ansvar föreslås att s.k. mere conduit, cachning respektive hosting (värdtjänster) under vissa förutsättningar inte ska ha ansvar för innehåll som användarna av tjänsterna tillhandahåller (artiklarna 3–5). Dessa begrepp känns igen från Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (e-handelsdirektivet). Bestämmelserna ersätter motsvarande bestämmelser i e-handelsdirektivet. I artikel 6 föreslås att ansvarsbegränsningarna i de föregående artiklarna ska kunna komma ifråga även om en tillhandahållare av en förmedlingstjänst frivilligt och på eget initiativ utreder eller vidtar åtgärder för att kartlägga, identifiera och ta bort alternativt blockera tillgång till olagligt innehåll.

Det finns även regler om hantering av order att agera mot särskilt utpekat olagligt innehåll. När tillhandahållare av förmedlingstjänster tar emot en sådan order, ska den redogöra för vilka åtgärder som vidtagits till följd av den. Tillhandahållare av förmedlingstjänster kan också få order att lämna en viss information. Den ska då utan onödigt dröjsmål informera den aktör som utfärdat ordern att den mottagits och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den.

Samtliga tillhandahållare av förmedlingstjänster föreslås få en skyldighet att ha en samlad kontaktpunkt inom unionen i artikel 10. För aktörer som är etablerade i ett tredjeland ställs i artikel 11 krav på att ha en juridisk representant inom unionen. Om aktörer i denna kategori har restriktioner för användning, så ska det anges i deras användarvillkor enligt artikel 12. Det ställs också krav på transparensrapportering om borttagning av och nekad åtkomst till av visst innehåll i artikel 13.

Regler som gäller för tillhandahållare av värdtjänster inklusive internetplattformar

Bland de tillkommande regler som gäller för tillhandahållare av värdtjänster vilket inkluderar även internetplattformar och mycket stora plattformar, finns i artikel 14 bestämmelser om hur tillhandahållare av dessa ska hantera anmälningar om olagligt innehåll på sina tjänster (s.k. notice and actionmekanism). I artikel 15 finns även en skyldighet för sådana leverantörer att, om leverantören beslutar att ta bort eller blockera tillgång till information

5

som tillhandahålls av en mottagare av tjänsten, förse mottagaren med en 2020/21:FPM67
motivering av beslutet.  

Regler som gäller för tillhandahållare av internetplattformar

I artikel 17 föreslås att internetplattformar ska ha ett internt klagomålshanteringssystem på plats för att hantera klagomål rörande beslut som fattas i samband med påstått olagligt innehåll eller information som är oförenlig med aktörernas villkor. Aktörerna ska vidare enligt artikel 18 interagera med certifierade organ för tvistlösning utanför domstol för att lösa eventuella tvister med användare av deras tjänster. I artikel 19 föreslås att internetplattformar ska inrätta en mekanism för anmälningar från betrodda anmälare (trusted flaggers). I artikel 20 finns bestämmelser om skyddsmekanismer för att förhindra missbruk av tjänsten. Artikel 21 innehåller skyldighet för internetplattformar att informera behöriga tillsynsmyndigheter om de får kännedom om information som ger upphov till misstankar om allvarliga brott som innebär ett hot mot personers liv eller säkerhet.

I artikel 22 anges att internetplattformar som gör det möjligt för konsumenter inom unionen att ingå distansavtal med aktörer som bland annat erbjuder varor och tjänster på internetplattformen ska säkerställa att viss information om aktören finns tillgänglig för plattformen. Internetplattformarna ska också publicera en mer omfattande rapport om aktiviteter för att ta bort eller blockera olagligt innehåll och lösa sådana tvister enligt artikel 23.

Slutligen ställs transparenskrav rörande onlinemarknadsföring i artikel 24.

De regler som särskilt gäller tillhandahållare av internetplattformar undantar mikroföretag och små företag från tillämpningsområdet.

Särskilda regler för mycket stora internetplattformar

I artikel 25 definieras vad som avses med en mycket stor internetplattform. En sådan ska enligt förslaget ha i genomsnitt mer än 45 miljoner aktiva användare i månaden inom unionen. Fler faktorer kan påverka bedömningen av om en internetplattform ska anses vara mycket stor. Dessa anges också i bestämmelsen.

Artikel 26 innehåller en skyldighet för mycket stora internetplattformar att genomföra kontinuerliga riskanalyser med utgångspunkt i tre områden;

i)vilket olagligt innehåll som förekommer på den aktuella internetplattformen, ii) vilka möjliga negativa effekter som kan uppstå för utövandet av vissa definierade grundläggande rättigheter i EU:s stadga om grundläggande rättigheter och iii) medveten manipulering av tjänsten på vissa grunder.

Artikel 27 ställer krav på mycket stora internetplattformar att vidta åtgärder anpassade till de specifika systemriskerna som identifierats enligt artikel 26.

6

Artikel 28 beskriver den oberoende revision som ska kunna göras mot 2020/21:FPM67
mycket stora plattformar för att undersöka efterlevnad av främst reglerna  
som gäller mycket stora internetplattformar.        
Det finns även mer omfattande bestämmelser om bland annat  
transparenskrav för onlinemarknadsföring.        
1.2.3 Främjande av framtagandet av branschregler      
I artikel 34 föreslås att kommissionen ska främja att relevanta organ tar fram  
standarder på ett antal definierade områden. Till exempel för elektronisk  
anmälan om olagligt innehåll. I artikel 35 föreslås att kommissionen ska  
uppmuntra till att det utvecklas branschregler på EU-nivå som ska bidra till  
ett korrekt genomförande av förordningen. I artikel 36 föreslås att  
kommissionen ska uppmuntra till särskilda branschregler avseende  
onlinemarknadsföring. I artikel 37 anges att styrelsen ska kunna  
rekommendera kommissionen att under vissa förhållanden upprätta  
krisprotokoll med medverkan från internetplattformar. Skyldigheten är  
begränsad till krissituationer som påverkar allmän säkerhet eller folkhälsa.  

1.2.4Genomförande, samarbete, sanktioner och verkställighet

Medlemsstaterna ska enligt artikel 38 utse en nationell digital samordnare och en behörig myndighet. Den nationella digitala samordnaren ska vara ansvarig för alla frågor som rör tillämpningen och verkställigheten av förordningen. Den ska också säkerställa samordning på nationell nivå.

Enligt artikel 42 ska medlemsstaterna ta fram nationella bestämmelser om sanktioner för tillhandahållare av förmedlingstjänster för överträdelser av förordningen. I artikeln finns även bestämmelser om vilka kriterier som ska bestämma sanktionernas storlek.

I artikel 47 anges att det ska finnas en europeisk styrelse för digitala tjänster. Styrelsen ska stötta och ge råd till nationella samordnare för digitala tjänster och till kommissionen i enlighet med förordningen. Den ska bestå av utsedda tjänstepersoner från nationella digitala samordnare.

I artikel 50 finns bestämmelser om tillsyn för mycket stora internetplattformar.

Kommissionen ges i artikel 55 möjlighet att i vissa fall vidta intermistiska åtgärder. För att den ska komma i fråga krävs att det finns en risk för allvarlig skada för användarna av tjänsten. Enligt artikel 58 ska kommissionen, om den finner att en mycket stor internetplattform brister i efterlevnad, kunna fatta beslut och kräva rättelse. I artikel 56 anges att om en mycket stor internetplattform under tillsynsförfaranden åtar sig att säkerställa efterlevnad av relevanta bestämmelser i förordningen, kan kommissionen genom beslut göra dessa åtaganden bindande för plattformen och avsluta ärendet. Kommissionen kan också, på eget initiativ eller enligt

7

rekommendation från styrelsen, inleda ett ärende mot mycket stora 2020/21:FPM67
plattformar.  
Särskilda sanktionsregler för mycket stora internetplattformar föreslås i  
artiklarna 59–62.  
I artikel 67 finns bestämmelse om att kommissionen ska inrätta ett pålitligt  
och säkert informationsdelningssystem. Det finns också bestämmelse om att  
kommissionen i genomförandeakter närmare ska definiera vilka praktiska  
och operativa åtgärder som gäller för hur informationsdelningssystemet  
fungerar.  
1.2.5 Översyn  
I artikel 73 anges att senast fem år efter att förordningen trätt i kraft ska  
kommissionen utvärdera förordningen och rapportera till Europaparlamentet,  
rådet och den ekonomiska och sociala kommittén. Därefter ska förordningen  
ses över vart femte år. Senast tre år efter att förordningen börjat gälla ska  
kommissionen även utvärdera hur den europeiska styrelsen för digitala  
tjänster fungerar.  

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

1.3.1Förslagets effekt på specifika svenska regler m.m.

En EU-förordnings bestämmelser blir direkt tillämpliga i Sverige när den träder i kraft. Några författningsändringar för att regleringen ska bli gällande i Sverige behövs därför inte. Förslaget bedöms dock påverka flertalet svenska författningar, bland annat lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster och lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Förordningen kommer även att behöva kompletteras med nationella bestämmelser om bland annat sanktioner för tillhandahållare av förmedlingstjänster som inte fullgör sina skyldigheter enligt förordningen.

1.3.2Förslagets förenlighet med svenska grundlagar

Webbplatser på internet kan i vissa fall omfattas av det särskilda skydd som yttrandefrihetsgrundlagen ger yttrande- och informationsfriheten. Grundlagsskyddet gäller för webbplatser som har utgivningsbevis eller, något förenklat, om webbplatsen drivs av ett massmedieföretag. Skyddet enligt yttrandefrihetsgrundlagen innebär bland annat att myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering av innehåll på hemsidan. Eventuella ingripanden får endast göras efter publicering och ansvar för innehållet i en publicering kan komma ifråga endast för vissa uppräknade brott i yttrandefrihetsgrundlagen, bland annat ett antal brott mot rikets säkerhet. Yttrandefrihetsgrundlagen bygger på principen om ensamansvar

8

och ansvaret för innehållet på en grundlagsskyddad webbplats ligger i första 2020/21:FPM67
hand på utgivaren.  
Ingripanden med anledning av innehållet i en publicering som skyddas av  
yttrandefrihetsgrundlagen får endast ske på det sätt som anges i grundlagen  
och någon möjlighet för myndigheter att stänga ned eller kräva nedstängning  
av en hemsida finns inte. Detsamma gäller för blockering eller krav på  
borttagning av visst innehåll. Däremot hindrar yttrandefrihetsgrundlagen inte  
ingripanden mot redan publicerat innehåll på en grundlagsskyddad hemsida  
som inte aktualiserar yttrandefrihetsrättsliga bedömningar, till exempel  
renodlade kommersiella reklambudskap, förfalskningar eller olovlig  
användning av varumärken.  
Vissa webbplatser som träffas av förslaget kan omfattas av skydd enligt  
YGL, och det kan inte uteslutas att förslaget i några avseenden kan komma i  
konflikt med YGL:s bestämmelser. De eventuella konfliktytorna gentemot  
YGL behöver analyseras närmare och noggrant bevakas i det kommande  
förhandlingsarbetet för att säkerställa förordningens överensstämmelse med  
YGL.  
Mekanismer för s.k. notice and action kan begränsa yttrandefriheten (dvs.  
friheten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar  
samt uttrycka tankar, åsikter och känslor) och informationsfriheten (dvs.  
friheten att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av  
andras yttranden); fri- och rättigheter som var och en gentemot det allmänna  
är tillförsäkrad enligt regeringsformen. T.ex. riskerar oprecisa krav kunna  
leda till överborttagning. Begränsningar av yttrandefriheten får enligt  
regeringsformen göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i  
ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är  
nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller  
sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom  
en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på  
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.  
Det måste säkerställas att yttrandefrihetsbegränsningar är förenliga med  
regeringsformen. I detta ingår att förslagets krav ges en tillräckligt precis och  
välavvägd utformning.  

1.4 Budgetära konsekvenser

När det gäller den tillkommande materiella regleringen som följer av förslaget för olika typer av förmedlingstjänster konstaterar kommissionen i sin konsekvensanalys (SWD (2020) 348 final) (konsekvensanalysen) att förslaget kommer att generera kostnader för tillhandahållare av förmedlingstjänster. Dessa kostnader utgör enligt kommissionen dock en betydande minskning jämfört med de kostnader som uppstått genom de nu aktuella fragmenterade reglerna som ser olika ut i varje medlemsstat. Regeringens bedömning är att ett harmoniserat regelverk kan medföra

9

ekonomiska effektiviseringar för marknadsaktörer jämfört med dagens 2020/21:FPM67
fragmenterade regelverk.  
När det gäller de institutionella förändringar som föreslås, framgår av  
konsekvensanalysen att kommissionen anser att en lämplig nivå av teknisk  
kapacitet inom offentliga myndigheter, robust byggd över tid, kommer att  
medföra en korrigering av informationsasymmetrier mellan myndigheter och  
marknadsaktörer samt leda till en hållbar modell för reglering av digitala  
tjänster. Ur detta perspektiv kan ökat samarbete på det sätt som föreslås ha  
en positiv nettoeffekt för att hjälpa alla medlemsstater på medellång till lång  
sikt. Jämfört med nuläget anser kommissionen att kostnaderna avsevärt kan  
sänkas i fråga om ineffektivitet och dubbelarbete i den befintliga  
organisationen för samarbete mellan myndigheter. Regeringen gör ingen  
annan bedömning utan ser att förslaget skulle kunna leda till ett effektivare  
regleringsarbete. Eventuella ökade kostnader för statsbudgeten eller EU-  
budgeten ska finansieras inom befintliga ramar.  

2 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag till förordning. Digitalisering bör vara ett verktyg för att uppnå ett effektivare, mer konkurrenskraftigt, innovativt, inkluderande, säkert och hållbart Europa. Digitaliseringen är gränslös av naturen och därmed en möjliggörare av handel och en mer integrerad och inkluderande inre marknad. Förslaget är därför särskilt viktigt för att motverka handelshinder i form av fragmentiserad lagstiftning på den inre marknaden. Förslaget bedöms även kunna bidra till att främja tjänstehandeln på den inre marknaden.

Den inriktning som finns i förslaget på horisontella, allmänna principer för tillhandahållare av förmedlingstjänster välkomnas såsom exempelvis bevarande av ursprungslandsprincipen. Reglering av marknaden för digitala tjänster krävs för att åstadkomma tydlighet och transparens på den inre marknaden för digitala tjänster. Tillhandahållare av förmedlingstjänster behöver ta ett större ansvar för att ta bort och hålla borta uppenbart olagligt innehåll som i sig, eller med hänvisning till en aktivitet, inklusive försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster, inte överensstämmer med unionsrätten eller lagen i en medlemsstat. Samtidigt behövs en balans som bland annat säkerställer respekten för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten, jämställdhet och principen om icke-diskriminering, och ger incitament för leverantörer av förmedlingstjänster att växa och vara innovativa. Principen om ett öppet, fritt och säkert internet bör också värnas. Ett ökat ansvar för att ta bort olagligt innehåll bör utformas så att det inte försvårar brottsbekämpningen. Det är vidare viktigt att regler inom den digitala sektorn grundas på noggranna konsekvensanalyser. Företagens, särskilt små och medelstora (SME:s) intresse av förutsebarhet och rättssäkerhet måste även säkerställas i största möjliga utsträckning. Den EU- harmonisering som föreslås behövs för att möjliggöra en digital inre marknad

10

i ljuset av att flera medlemsstater har egna, potentiellt avvikande planer. Förslaget får heller inte strida mot WTO-regelverket.

Regeringen välkomnar att reglerna om ansvar riktar in sig endast på olagligt innehåll. Som utgångspunkt bör dessa regler dock endast avse innehåll som enligt nationell lag eller enligt EU-rätten är uppenbart olagligt i sig, eller med hänvisning till en aktivitet, t.ex. försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster. Regeringen välkomnar också syftet med förslaget att förtydliga och harmonisera processen för notifiering av olagligt innehåll på internetplattformar och värdtjänster och internetplattformar och hur det ska hanteras.

Regeringen välkomnar vidare ansatsen att ge incitament till ett mer proaktivt ansvar för leverantörer av förmedlingstjänster i fråga om att ta ned och hålla olagligt innehåll borta, och att aktörer med i generell mening större inflytande åläggs ett större ansvar än de med mindre inflytande. Det kan dock närmare behöva diskuteras om enbart antalet användare ska vara avgörande för vilket inflytande företaget anses ha och därmed graden av ansvar. Det är även välkommet att framtagande av branschstandarder lyfts i förslaget.

Värdtjänster inklusive internetplattformar bör, i likhet med vad regeringen uppfattar är syftet med förslaget, ha transparenta och användarvänliga mekanismer där var och en kan anmäla förekomsten av olagligt innehåll och få information om hur anmälan behandlas.

Förslagen i förordningen påverkar inte tillämpningen av ursprungslandsprincipen i e-handelsdirektivet. Regeringen anser att det är viktigt att principen bevaras. En annan viktig princip som hittills reglerats i e-handelsdirektivet är tjänstetillhandahållarens avsaknad av en generell övervakningsskyldighet. Regeringen välkomnar att principen har en motsvarighet i förordningsförslaget.

2.1Medlemsstaternas ståndpunkter

Inför det att förslaget lades har vissa medlemsstater cirkulerat egna eller delade positionspapper rörande vissa delfrågor i det nu aktuella förslaget. I och med att förhandlingar inleds kan medlemsstaternas positioner dock väntas justeras mer eller mindre. Många medlemsstater förespråkar förtydligade ansvarsregler för internetplattformar. Flera medlemsstater förespråkar också regler som ger plattformarna ett utökat ansvar för innehåll. Många anser att ansvaret bör begränsas till olagligt innehåll. En del medlemsstater vill däremot att reglerna ska gälla skadligt eller olämpligt innehåll, oavsett om det är olagligt eller inte.

2.2Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentets synpunkter om det slutliga förslaget är ännu inte känd. Tidigare har Europarlamentets utskott publicerat tre rapporter rörande

2020/21:FPM67

11

lagförslaget (se Report with recommendations to the Commission on the 2020/21:FPM67
Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market  
(2020/2018(INL), Report with recommendations to the Commission on a  
Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for  
commercial entities operating online (2020/2019(INL) samt Report on the  
Digital Services Act and fundamental rights issues posed (2020/2022(INI)).  
Europaparlamentet har också uttalat att en rättsakt om digitala tjänster bör  
medföra tydlighet kring hantering av olagligt innehåll online.  

2.3 Remissinstansernas ståndpunkter

Remissinstansernas ståndpunkter är ännu okända. Infrastrukturdepartementet planerar ett EU-sakråd under februari 2021.

Regeringen höll en hearing med branschaktörer innan kommissionen lade sitt förslag. Delfrågeställningar som ingick i ett offentligt samråd som kommissionen höll under tredje kvartalet 2020 låg till grund för diskussionen. Bland annat diskuterades vid hearingen hur det säkerställs att internetplattformar tar ansvar för att ta bort och hålla olagligt innehåll borta från sina tjänster.

Majoriteten av deltagande organisationer välkomnade att kommissionen ser över den aktuella lagstiftningen med hänvisning till den avsevärda digitala utveckling som skett sedan direktivet infördes 2000. På vilket sätt det ska ske, rådde det däremot olika meningar om. Behovet av mer långtgående regler för att till exempel hålla uppenbart olagligt innehåll borta från internetplattformar var en fråga som deltagarna hade olika syn på. Vissa aktörer gjorde gällande att bland annat algoritmer och andra tekniska metoder redan används för att hålla sådant innehåll borta från plattformar. Andra deltagande aktörer såg behov av mer långtgående reglering som också medger mer transparens för användarna.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Förslagets rättsliga grund är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 114 utgör en rättslig grund för åtgärder som syftar till att säkerställa den inre marknadens funktion. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 294 i samma fördrag är tillämpligt, vilket innebär att rådet beslutar med kvalificerad majoritet och att Europarlamentet är medbeslutande.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen anför att det främsta målet med förslaget är att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl, särskilt när det gäller tillhandahållande av

12

gränsöverskridande digitala tjänster. I linje med detta mål syftar förslaget till 2020/21:FPM67
att säkerställa harmoniserade villkor för innovativa gränsöverskridande  
tjänster att utvecklas i unionen. Flera medlemsstater har lagstiftat eller avser  
att lagstifta i frågor som rör borttagande av olagligt innehåll online, s.k.  
notice and takedown-mekanismer, och transparens. På grund av internets  
gränsöverskridande natur blir sådana nationella bestämmelser ett hinder vid  
tillhandahållandet och mottagandet av tjänster i hela EU. Kommissionen  
anför vidare att harmonisering av villkoren för utvecklingen av  
gränsöverskridande digitala tjänster i unionen, samtidigt som en säker  
online-miljö bibehålls, bara kan åstadkommas på unionsnivå. Åtgärder på  
unionsnivå ger, enligt kommissionen, bland annat förutsägbarhet och  
rättssäkerhet. Samtidigt främjar det lika skydd för alla unionsmedborgare  
genom att säkerställa att åtgärder mot olagligt innehåll online från  
tillhandahållare av förmedlingstjänster är konsekventa, oavsett var de är  
etablerade. Regeringen delar kommissionens uppfattning att regler som ska  
gälla för denna typ av digitala tjänster som utvecklats på olika digitala  
marknader bör finnas på EU-nivå och inte nationell nivå. Att reglerna genom  
förslaget harmoniseras bör kunna ledat till ökad tydlighet och rättssäkerhet  
för såväl användare som marknadsaktörer. Regeringen anser även i övrigt att  
förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen.  
När det gäller proportionalitet konstaterar kommissionen inledningsvis att  
förordningens förslag är begränsade till det absolut nödvändiga för att uppnå  
målen med förordningen. Vidare konstaterar kommissionen att förslaget  
fastställer asymmetriska skyldigheter för olika typer av leverantörer av  
digitala tjänster beroende på bolagets storlek och vilken typ av tjänster det  
tillhandahåller. På så sätt hanteras vissa identifierade problem enbart där de  
uppstår och belastar inte leverantörer som inte är berörda av problemen.  
Vissa materiella skyldigheter gäller endast mycket stora internetplattformar  
som på grund av sin räckvidd har fått mycket stora påverkansmöjligheter för  
den offentliga debatten och ekonomiska transaktioner. Mycket små  
leverantörer är helt undantagna från skyldigheterna. Regeringen anser att  
förslaget som helhet är förenligt med proportionalitetsprincipen.  

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingar inleddes i rådet den 6 januari 2021.

4.2Fackuttryck/termer

Notice and action-mekanism: proceduren för att efter anmälan avlägsna innehåll från en tjänst.

Informationssamhällets tjänster: tjänst som normalt tillhandahålls mot ersättning, på distans, av elektroniska medel och på individuell begäran av en

13

mottagare av tjänster enligt definitionen i direktiv (EU) 2015/1535. Definitionen omfattar flertalet kategorier av tjänster, från enkla webbplatser till förmedlingstjänster som internetplattformar eller tillhandahållare av internetaccesstjänster.

Mere conduit: består av överföringen i ett kommunikationsnätverk av information som tillhandahålls av en mottagare av tjänsten eller tillhandahållande av tillgång till ett kommunikationsnätverk.

Cachning: består av överföringen i ett kommunikationsnätverk av information som tillhandahålls av en mottagare av tjänsten, som involverar automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av denna information, i syfte att effektivisera informationens vidarebefordran till andra mottagare.

Värdtjänstleverantör: en leverantör av informationssamhällets tjänster vars tjänst består av lagring av information som tillhandahålls mottagaren av tjänsten på dennes begäran. Till exempel kan värdtjänster vara sociala

medieplattformar, videostreamingtjänster, video, bild- och ljuddelningstjänster, fildelning och andra molntjänster.

Internetplattform: en mängd olika värdtjänstleverantörer såsom sociala nätverk, innehållsdelningsplattformar, appbutiker, onlinemarknadsplatser, återförsäljningstjänster, marknadsplatser och onlinebutiker för resor och boende. Sådana tjänster kännetecknas i allmänhet av sin förmedlingsroll

mellan olika sidor av marknaden – som säljare och köpare, inkvarteringstjänsteleverantörer eller innehållsleverantörer och ofta mellanliggande åtkomst till användargenererat innehåll.

2020/21:FPM67

14

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.