Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM87 KOM (2016) 230

KOM (2016) 230

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2015/16:FPM87

Att genomföra den europeiska 2015/16:FPM87
säkerhetsagendan mot terrorism och  
bana väg för en säkerhetsunion  
Justitiedepartementet  
2016-05-25  

Dokumentbeteckning

KOM (2016) 230

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET,EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET - Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion

Sammanfattning

Kommissionens meddelande redogör för det arbete som har genomförts inom Europeiska unionen för att förebygga och motverka terrorism sedan kommissionen i april förra året presenterade sitt meddelande Europeiska säkerhetsagendan. I den var arbetet mot terrorism en av tre prioriteringar för unionens inre säkerhet. Utöver att redogöra för de framsteg som har gjorts identifierar kommissionen behov av ytterligare åtgärder, både sådana som kommissionen själv avser att vidta och sådana som medlemsstaterna, Europaparlamentet och rådet uppmanas att genomföra. Meddelandet spänner över flera aspekter i arbetet mot terrorism, från förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism till åtgärder mot illegala skjutvapen eller för att skydda kritisk infrastruktur. Meddelandet innehåller inte några förslag till beslut.

Regeringen välkomnar att kommissionen uppmärksammar det arbete som har genomförts och ger förslag på ytterligare åtgärder för att stärka unionens inre säkerhet. Arbetet för att stärka säkerheten i EU kräver ett nära och effektivt samarbete inom unionen. Sverige ska bidra till att detta samarbete stärks och utnyttjas till sin fulla potential. Förslag inom området ska vara effektiva och väl avvägda och samtidigt svara mot och bidra till ett högt skydd för enskildas mänskliga fri- och rättigheter. Fördragen sätter ramarna för samarbetet inom EU och regeringen kommer noga att bevaka att

fördragen följs i kommande förslag från kommissionen. Den nationella säkerheten är enligt unionens fördrag varje medlemsstats eget ansvar.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

2015 antog rådet en uppdaterad strategi för inre säkerhet i Europeiska unionen för 2015 – 2020. Inför denna uppdatering publicerade kommissionen meddelandet Europeiska säkerhetsagendan. Ett år senare presenterade kommissionen en uppföljning av detta meddelande vad gäller arbetet för att förebygga och motverka terrorism som var en av Europeiska säkerhetsagendans tre prioriteringar.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionen konstaterar i sitt meddelande att säkerhet är en av de viktigaste frågorna för unionens medborgare och att hotet från terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet kräver att unionens brottsbekämpande myndigheter samarbetar fullt ut och delar resurser och underrättelser. Kommissionen menar att ett medlemslands inre säkerhet är lika med alla medlemsländers inre säkerhet.

Kommissionens meddelande redogör för det arbete som har genomförts inom unionen för att förebygga och motverka terrorism det senaste året. Utöver att redogöra för de framsteg som har gjorts identifierar också kommissionen behov av ytterligare åtgärder för att stärka unionens arbete mot terrorism och garantera den inre säkerheten i unionen. I en bilaga till meddelandet presenteras också en tidplan för de lagstiftningsförslag och andra initiativ som kommissionen avser presentera framöver.

Meddelandet spänner över åtta aspekter av EU:s arbete mot terrorism: motverka hotet från återvändande utländska terroriststridande, förebygga och bekämpa radikalisering, bestraffa terrorister och deras sympatisörer, förbättra informationsutbytet, strypa terroristers tillgång till vapen och sprängämnen, strypa terroristers tillgång till finansiering, skydda medborgare och kritisk infrastruktur samt insatser för att stärka EU:s arbete för att motverka terrorism i samarbete med länder utanför unionen. Under varje område redogör kommissionen för de åtgärder som har vidtagits eller som är under utarbetande. För varje område presenteras även ytterligare åtgärder som antingen kommissionen själva avser att vidta eller som medlemsstaterna, Europaparlamentet eller rådet uppmanas att genomföra. Meddelandet innehåller inte några förslag till beslut.

I flera avsnitt understryker kommissionen vikten av att fullt ut utnyttja befintliga verktyg, som Schengens informationssystem (SIS) och Europols

informationssystem. Kommissionen framhåller också det stöd som Europeiska centrumet mot terrorism (ECTC) vid Europol kan erbjuda. Medlemsstaterna uppmanas bidra till centrumet både med information och med personal. Arbetet i EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering (EU RAN) och kommissionens samarbete med it-företag för att motverka våldsbejakande material och hatbudskap på nätet uppmärksammas också. I de yttre aspekterna av arbetet mot terrorism konstaterar kommissionen att unionens samarbete med andra länder måste stärkas, i synnerhet samarbetet med länderna kring Medelhavet och på västra Balkan.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Inte tillämpligt eftersom meddelandet inte innehåller något förslag till beslut. De lagstiftningsärenden som nämns är under förhandling eller står inför beslut inom kort. De åtgärder som kan komma att resultera i förslag till ny eller förändrad lagstiftning kommer att behandlas inom ramen för respektive förhandlingsprojekt.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Meddelandet innehåller inte något förslag till beslut, men de åtgärder som kommissionen vill starta en diskussion kring kan komma att innebära kostnader för både statens budget och EU-budgeten. Sverige kommer att verka för att kommande förslag finansieras genom omprioriteringar inom EU:s budgetram. De kostnader som kan uppstå för statens budget förväntas kunna hanteras inom givna ramar.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att kommissionen uppmärksammar det arbete som har genomförts och ger förslag på ytterligare åtgärder för att stärka unionens inre säkerhet. Arbetet för att stärka säkerheten i EU kräver ett nära och effektivt samarbete inom unionen. Sverige ska bidra till att detta samarbete stärks och utnyttjas till sin fulla potential. Förslag inom området ska vara effektiva och väl avvägda och samtidigt svara mot och bidra till ett högt skydd för enskildas mänskliga fri- och rättigheter. Fördragen sätter ramarna för samarbetet inom EU och regeringen kommer noga att bevaka att fördragen följs i kommande förslag från kommissionen. Den nationella säkerheten är enligt unionens fördrag varje medlemsstats eget ansvar.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentets inställning är inte känd ännu.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte tillämpligt eftersom meddelandet inte innehåller något förslag till beslut.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte tillämpligt eftersom meddelandet inte innehåller något förslag till beslut.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Fortsatt behandling av ärendet är ännu inte känd.

4.2Fackuttryck/termer

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.