Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Kommittédirektiv 2015:225

Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

1 § Den administrativa överenskommelsen om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea som undertecknades i Seoul den 9 september 2013 ska gälla som förordning här i landet. Tillämpningsöverenskommelsens innehåll framgår av en bilaga till denna förordning.

2 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om den procentsats som sjukförsäkringsavgiften ska uppgå till enligt 2 § lagen (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.

Bilaga

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE OM GENOMFÖRANDE AV KONVENTIONEN OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN KOREAS REGERING

Konungariket Sveriges regerings och Republiken Koreas regerings behöriga myndigheter har,
i enlighet med artikel 15.1 i konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sveriges regering (nedan kallad Sverige) och Republiken Koreas regering (nedan kallad Sydkorea) undertecknat i Seoul den 9 september 2013 (nedan kallat konventionen),
kommit överens om följande.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

De termer och uttryck som används i denna tillämpningsöverenskommelse ska ha samma betydelse som i konventionen.

Artikel 2

Behöriga institutioner

De behöriga institutioner som avses i artikel 1.1 d i konventionen är:

a) för Sydkorea:

Den nationella pensionstjänsten,
b) för Sverige:

i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II i konventionen och när det gäller sjukersättning och aktivitetsersättning, och

ii) Pensionsmyndigheten, när det gäller ålderspensioner och efterlevandepensioner.

Artikel 3

Förbindelseorgan
1. De förbindelseorgan som avses i artikel 15.2 i konventionen är:

a) för Sydkorea:

Den nationella pensionstjänsten,
b) för Sverige:

i) Försäkringskassan, när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i avdelning II i konventionen och när det gäller sjukersättning och aktivitetsersättning, och

ii) Pensionsmyndigheten, när det gäller ålderspensioner och efterlevandepensioner.
2. Förbindelseorganen ska komma överens om de förfaranden och blanketter som behövs för tillämpningen av konventionen och denna tillämpningsöverenskommelse.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel 4

Försäkringsintyg
1. När lagstiftningen i en avtalsslutande stat är tillämplig i enlighet med någon av bestämmelserna i avdelning II i konventionen, ska den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten, på begäran utfärda ett intyg som anger att personen omfattas av lagstiftningen i den avtalsslutande staten och som visar intygets giltighetstid.
2. Den behöriga institution i en avtalsslutande stat som utfärdar det intyg som avses i punkt 1 i denna artikel ska lämna en kopia av detta intyg såväl till den anställde, eller egenföretagaren i fråga, som till den anställdes arbetsgivare och den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten. Kopian till den behöriga institutionen ska normalt skickas elektroniskt.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

Artikel 5

Handläggning av en ansökan
1. När den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat tar emot en ansökan om en förmån för en person som anger att han eller hon har fullgjort försäkringsperioder enligt den andra avtalsslutande statens lagstiftning, ska institutionen använda den föreskrivna blanketten och utan dröjsmål skicka ansökan till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten. Den behöriga institutionen ska då även ange vilken dag ansökan togs emot.
2. Den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten ska till ansökan även bifoga andra handlingar som den har till sitt förfogande och som den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten kan behöva för att kunna fastställa om sökanden är berättigad till förmånen.
3. Uppgifter om en sökande och dennes familjemedlemmar som finns i ansökan ska kontrolleras av den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten som ska bekräfta att informationen kan styrkas genom dokumentation.
4. Utöver ansökan och de handlingar som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten skicka en blankett om intjänade försäkringsperioder enligt den förstnämnda statens lagstiftning till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.
5. Den behöriga institutionen i den avtalsslutande staten ska underrätta sökanden och den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten om sitt beslut angående sökandens rätt till förmånen.

Artikel 6

Utbetalning av förmåner
1. De behöriga institutionerna ska betala ut förmåner direkt till de berättigade förmånstagarna.
2. När den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat betalar ut förmåner i en annan valuta än den avtalsslutande statens, ska omräkningskursen vara den valutakurs som gäller den dag då utbetalningen genomförs.

AVDELNING IV

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 7

Administrativt bistånd
1. Vid begäran om administrativt bistånd enligt artikel

16.1 i konventionen ska de kostnader för ordinarie   personal
och   drift som detta medför för den behöriga institution
som lämnar bistånd inte ersättas. Ersättningskrav kan framställas för andra kostnader, förutom när de behöriga myndigheterna eller de behöriga institutionerna i de båda avtalsslutande staterna kommer överens om annat.
2. Den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat ska på begäran, utan kostnad, överlämna all medicinsk information och dokumentation som den har till sitt förfogande och som är av betydelse för att kunna bedöma en sökandes eller förmånstagares nedsatta funktionsförmåga till den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten.
3. Om den behöriga institutionen i en avtalsslutande stat begär att en sökande eller en förmånstagare, som är bosatt i eller som vistas inom den andra avtalsslutande statens territorium, genomgår en läkarundersökning ska den behöriga institutionen i den senare avtalsslutande staten, på begäran av den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten, ombesörja att denna undersökning genomförs i enlighet med dess bestämmelser och på bekostnad av den behöriga institution som begär undersökningen.
4. När detaljerade uppgifter har mottagits, om vilka kostnader som har uppstått, ska den behöriga institutionen i den förstnämnda avtalsslutande staten utan dröjsmål ersätta den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten för det belopp som ska betalas ut till följd av tillämpningen av punkt 3 i denna artikel.
5. Den behöriga institutionen i var och en av de avtalsslutande staterna ska minst en gång om året informera den behöriga institutionen i den andra avtalsslutande staten om tidpunkter för dödsfall, adressändringar och ändringar när det gäller civilstånd för berörda förmånstagare. Förbindelseorganen ska fatta beslut om detaljer för förfarandet.

Artikel 8

Utbyte av statistik

Förbindelseorganen i de avtalsslutande staterna ska i enlighet med artikel 16.3 i konventionen årligen utbyta statistik om antalet intyg som varje behörig institution har utfärdat enligt artikel 4 i denna tillämpningsöverenskommelse och de utbetalningar som har gjorts enligt konventionen. Denna statistik ska innehålla uppgifter om antalet förmånstagare och det totala beloppet för utbetalda förmåner, fördelat på förmånsslag. Denna statistik ska tillhandahållas genom det formulär som förbindelseorganen kommer överens om.

Artikel 9

Ändring av överenskommelsen
1. Var och en av de avtalsslutande staterna får begära att denna överenskommelse ändras. En sådan ändring ska genomföras efter samråd eller överenskommelse.
2. De behöriga myndigheterna får meddela varandra skriftligen om de behöriga institutionernas och förbindelseorganens namn ändras, utan att tillämpningsöverenskommelsen måste ändras.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna tillämpningsöverenskommelse träder i kraft samma dag som konventionen träder i kraft och har samma giltighetstid.

Undertecknat i två exemplar i Seoul den 9 september 2013, på svenska, koreanska och engelska, vilka alla texter är lika giltiga.

Vid skiljaktiga tolkningar ska den engelska texten gälla.

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

The Competent Authorities of the Government of the Kingdom of Sweden and of the Government of the Republic of Korea,
In conformity with paragraph 1 of Article 15 of the Agreement on Social Security between the Government of the Kingdom of Sweden (hereinafter referred to as "Sweden") and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Korea"), signed at Seoul, on 9 September 2013, (hereinafter referred to as the "Agreement"),
Have reached the following arrangement:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

The terms used in this Administrative Arrangement shall have the same meaning as in the Agreement.

Article 2

Competent Institutions

The Competent Institutions referred to in paragraph 1 (d) of Article 1 of the Agreement shall be:

(a) for Korea,
The National Pension Service;

(b) for Sweden,
i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the application of the provisions in part II of the Agreement and to sickness compensation and activity compensation; and

ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age pensions and survivors' pensions.

Article 3

Liaison Agencies
1. The Liaison Agencies referred to in paragraph 2 of Article 15 of the Agreement shall be:

(a) for Korea,
the National Pension Service;

(b) for Sweden,
i) The Swedish Social Insurance Agency, in relation to the application of the provisions in part II of the Agreement and to sickness compensation and activity compensation; and

ii) The Swedish Pensions Agency, in relation to the old-age pensions and survivors' pensions.
2. The Liaison Agencies shall jointly decide on the procedures and forms necessary for the implementation of the Agreement and this Administrative Arrangement.

PART II

PROVISIONS ON COVERAGE

Article 4

Certificate of Coverage
1. Where the legislation of one Contracting Party is applicable in accordance with any of the provisions of Part II of the Agreement, the Competent Institution of that Contracting Party shall upon the request issue a certificate stating that the person is subject to the legislation of that Contracting Party and indicating the duration for which the certificate will be valid.
2. The Competent Institution of one Contracting Party which issues the certificate referred to in para- graph 1 of this Article will furnish one copy of this certificate to the employee or self-employed person in question as well as the employer of the employee and the Competent Institution of the other Contracting Party. The copy to the Competent Institution shall normally be sent electronically.

PART III

PROVISIONS ON BENEFITS

Article 5

Processing an Application
1. When the Competent Institution of one Contracting Party receives an application for a benefit regarding a person indicating that he or she has completed periods of coverage under the legislation of the other Contracting Party, it shall without delay send the application, using the form prescribed, to the Competent Institution of the other Contracting Party, indicating the date on which the application has been received.
2. Along with the application, the Competent Institution of the first Contracting Party shall also transmit any documentation available to it which may be necessary for the Competent Institution of the other Contracting Party to establish the applicant's eligibility for the benefit.
3. The personal data regarding an applicant and his or her family members contained in the application shall be verified by the Competent Institution of the first Contracting Party, which shall confirm that the information is corroborated by documentary evidence.
4. In addition to the application and documentation referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Competent Institution of the first Contracting Party shall send to the Competent Institution of the other Contracting Party a liaison form which shall indicate the creditable periods of coverage under the legislation of the first Contracting Party.
5. The Competent Institution of the Contracting Party shall after determination of the applicant's eligibility notify the applicant and the Competent Institution of the other Contracting Party of its decision.

Article 6

Payment of Benefits
1. The Competent Institutions shall pay benefits directly to the entitled beneficiaries.
2. When the Competent Institution of one Contracting Party pays benefits in a foreign currency other than that Contracting Party, the conversion rate will be the rate of exchange in effect on the day when the payment is made.

PART IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 7

Administrative Assistance
1. Where administrative assistance is requested under paragraph 1 of Article 16 of the Agreement, regular personnel and operating costs of the Competent Institution providing the assistance will be provided free of charge. Reimbursement may be sought for other costs, except as may be agreed to by the Competent Authorities or Competent Institutions of both Contracting Parties.
2. The Competent Institution of one Contracting Party will provide, upon request, without cost, to the Competent Institution of the other Contracting Party any medical information and documentation in its possession relevant to the disability of an applicant or beneficiary.
3. If the Competent Institution of one Contracting Party requires that an applicant or a beneficiary who resides or stays in the territory of the other Contracting Party undergo a medical examination, the Competent Institution of the latter Contracting Party, at the request of the Competent Institution of the first Contracting Party, will make arrangements for carrying out this examination in accordance with its rules and at the expense of the Competent Institution which requests the examination.
4. On receipt of a detailed statement of the costs incurred, the Competent Institution of the first Contracting Party shall, without delay, reimburse the Competent Institution of the other Contracting Party for the amounts due as a result of applying paragraph 3 of this Article.
5. The Competent Institution of each Contracting Party shall supply to the Competent Institution of the other Contracting Party, at least on an annual basis, information on date of death, change of address and change of marital status for relevant beneficiaries. The detailed procedures shall be determined between the Liaison Agencies.

Article 8

Exchange of Statistics

The Liaison Agencies of the Contracting Parties shall according to paragraph 3 of Article 16 of the Agreement exchange statistics on an annual basis regarding the number of certificates which each Competent Institution has issued under Article 4 of this Administrative Arrangement, and the payments which each has made under the Agreement. These statistics shall include data on the number of beneficiaries and the total amount of benefits paid, by type of benefit. These statistics shall be furnished in a form to be agreed upon by the Liaison Agencies.

Article 9

Revision of and Amendment to the Arrangement
1. Each Contracting Party may request a revision of or an amendment to this Arrangement. Such revision or amendment shall be made after mutual consultation or agreement.
2. The Competent Authorities may notify each other, in writing, of changes in the names of the Competent Institutions or Liaison Agencies without the need to modify the Administrative Arrangement.

Article 10

Entry into Force

This Administrative Arrangement shall enter into force on the date of entry into force of the Agreement and shall have the same period of application.

Signed in duplicate at Seoul, on 9 September 2013, in the Swedish, Korean and English languages, each text being equally valid.

In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

För Konungariket Sveriges behöriga myndighet

For the Competent Authority of the Kingdom of Sweden

Ulf Kristersson

För Republiken Koreas behöriga myndighet

For the Competent Authority of the Republic of Korea

Kim Kyou-hyun

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.