Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)

Kommittédirektiv 2015:12 kommittébeteckning: Fö 2014:02

kommittébeteckning: Fö 2014:02

Tilläggsdirektiv till Skogsbrandutredningen (Fö 2014:02)

Beslut vid regeringssammanträde den 5 februari 2015

Ändring av och förkortad tid för uppdraget

Den förra regeringen beslutade den 14 augusti 2014 kommittédirektiv om vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen av skogsbranden i Västmanlands län i syfte att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga olyckor och kriser (dir. 2014:116).

Utredaren fick i uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits av de berörda aktörerna i samband med skogsbranden. Utredaren skulle även identifiera möjliga förbättringsåtgärder och, om så bedömdes lämpligt, föreslå nödvändiga författningsändringar m.m. i syfte att stärka samhällets beredskap och förmåga att hantera allvarliga olyckor och kriser.

Regeringen anser att det är lämpligt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som bl.a. har i uppgift att utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser, identifierar de åtgärder som bör vidtas i syfte att stärka samhällets krisberedskap.

Utredarens uppdrag ska därför begränsas till att enbart beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som har bedrivits i samband med skogsbranden.

Tidpunkten för utredningens slutredovisning tidigareläggs. I stället för senast den 1 september 2015 ska uppdraget slutredovisas senast den 28 februari 2015. Redovisningen ska avse arbetet fram till denna tidpunkt.

     (Justitiedepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.