v 44 troliga A-punkter Coreper II kompl

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II den 4 november 2016.Transparency - Public access to documents
a) Confirmatory application No 03/c/01/16


5765/16 INF 17 API 15

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Transparency - Public access to documents
b) Confirmatory application No 21/c/07/16


12039/16 INF 157 API 96

Ansvarigt statsråd
Morgan Johansson

Annotering
Föranleder ingen annotering.

Commission Delegated Regulation (EU) No /.. of 4.10.2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

=Intention not to raise objections to a delegated act
13629/16 EF 314 ECOFIN 954 DELACT 222
12914/16 EF 294 ECOFIN 872 DELACT 208+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Per Bolund

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska tillkännage sin avsikt att inte invända mot den delegerade akten.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att inte invända mot den delegerade akten.

Bakgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister syftar till att minska riskerna i handeln med derivatkontrakt som handlas utanför reglerade marknader (OTC-derivat). Förordningen innehåller bl.a. regler om obligatorisk clearing via central motpart av OTC-derivat som förklarats lämpliga för clearing, krav på rapportering av derivatkontrakt till transaktionsregister samt auktorisation av centrala motparter och registrering av transaktionsregister. I förordningen ges kommissionen mandat att anta delegerade akter inom vissa områden. Den delegerade akt som här avses är en förordning med tekniska standarder för tillsyn (RTS) vad gäller riskbegränsningstekniker för OTC-derivat som inte clearas via en central motpart. Det handlar om nivå och typer av säkerheter som ska utbytas mellan motparter i OTC-derivat som inte clearas centralt.

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Union programme to support specific activities enhancing the involvement of consumers and other financial services end-users in Union policy making in the field of financial services for the period of 2017-2020 (First reading)

=Negotiating mandate
13749/16 EF 318 ECOFIN 962 CONSOM 256 CODEC 1536

Ansvarigt statsråd
Per Bolund


Tidigare behandlat i utskottet
2016-10-24

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska rösta om en allmän inriktning om inrättande av ett unionsprogram i syfte att stärka delaktigheten för konsumenter i finansmarknadslagstiftningen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser att rösta ja till den allmänna inriktningen.

Bakgrund: Den 15 juni 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag om inrättande av ett unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i finansmarknadslagstiftningen. Syftet med förslaget är att återupprätta medborgarnas förtroende för en sund finansiell sektor genom att stärka delaktigheten för, och informationsgivning till, konsumenter och andra slutanvändare av finansiella tjänster i utformningen av EU:s politik på området.

Programmet avser stödja två ideella organisationer, Finance Watch och Better Finance, med högst 6 miljoner euro under åren 2017-2020. Organisationerna har erhållit driftsbidrag från EU-kommissionen mellan åren 2012–2016 inom ramen för ett pilotprojekt och en förberedande åtgärd.  I en utvärdering av organisationernas verksamheter, resultat och effektivitet 2015 konstaterades att de politiska målen i huvudsak har uppnåtts. Organisationernas verksamhet har under perioden 2012–2016 huvudsakligen bestått av forskning, politisk analys, opinionsbildning och kommunikation. En fortsatt medfinansiering av de två organisationerna är enligt EU-kommissionen nödvändig för att säkerställa att de resultat och effekter som enligt utvärderingen har åstadkommits sedan 2012 består. Eftersom en förberedande åtgärd endast får pågå i tre år krävs rättslig grund för fortsatt stöd till Finance Watch och Better Finance från år 2017 och framåt.

Den 24 oktober inleddes en tyst procedur i rådsarbetsgrupp. Den 26 oktober avslutades den tysta proceduren utan någon invändning.

Climate Finance

=Draft Council Conclusions
13549/16 ECOFIN 942 ENV 674 CLIMA 145
13157/16 ECOFIN 893 ENV 653 CLIMA 139+ ADD 1+ COR 1 (sl)

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Tidigare behandlat i EU-nämnden
2016-10-07

Tidigare behandlat i rådet
2016-10-11

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkännande av ett tillägg till tidigare antagna rådsslutsatser rörande EU:s bidrag till klimatfinansiering.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan acceptera och välkomna det föreslagna tillägget till tidigare antagna rådsslutsatser

Bakgrund: Vid Ekofinrådsmötet den 11 oktober antogs rådsslutsatser om klimatfinansiering inför COP-22 mötet i Marrakesh i november. Vid detta rådsmöte hade EU inte hunnit ta fram en sammanställd klimatfinansieringssiffra för 2015. En siffra för 2015 har nu presenterats och ska antas av rådet i form av ett addendum till de tidigare antagna rådsslutsatserna.

Siffran 17,6 miljarder euro, innebär en ökning från föregående år (14,5 miljarder euro) och visar en forstatt positiv trend i EU:s klimatfinansiering de senaste åren.

Joint Report EPC-Commission on health care and long-term care in the EU

=Draft Council conclusions
13774/16 ECOFIN 965 BUDGET 34 SAN 367 SOC 648 + COR 1
13775/16 ECOFIN 966 BUDGET 35 SAN 368 SOC 649
12735/16 ECOFIN 859 SOC 581 BUDGET 28 SAN 341+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Tidigare behandlat i EU-nämnden
2016-10-07

Tidigare behandlat i rådet
2016-10-11

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska godkänna rådsslutsatserna från presentationen av den gemensamma rapporten om hälso- och sjukvård i EU.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan godkänna rådsslutssatserna.

Bakgrund: Rådet diskuterade den gemensamma rapporten om hälso- och sjukvård och finanspolitisk hållbarhet som kommissionen tagit fram i samarbete med kommittén för ekonomisk politiks arbetsgrupp om åldrande på Ekofinmötet den 11 oktober 2016. Rapporten beskriver hur hälso- och sjukvård och äldreomsorg organiseras och finansieras i EU:s medlemsstater, och redogör även för en del av de politiska utmaningar som finns på området.

Rapportens slutsatser för Sverige är relativt generella, och visar på att mycket har gjorts under en längre period för att effektivisera sjukvården. Bland de utmaningar som nämns finns behovet av att tackla personalbristen i primärvården och att utveckla en strategi som tryggar tillräckligt många anställda i framtiden när personal och befolkning åldras.

Regeringen tycker att det är bra att rapporten tagits fram. Många länder i EU står inför utmaningar med finanspolitisk hållbarhet och en åldrande befolkning. Det är därför välkommet med analyser som kan bidra till offentligfinansiellt hållbara hälsovårdssystem.

Kommissionen har sedan tagit fram ett utkast på rådsslutssatser som beretts i KEP och EFK, och även med medarbetare på socialdepartementet och delegaten för kommittén för socialt skydd. Regeringen kan godkänna dessa rådsslutssatser i sin nuvarande form.

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan (First reading)

=Confirmation of the final compromise with the view to agreement
13803/16 ECOFIN 969 UEM 343 RELEX 895 MED 54 CODEC 1547

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet ska godkänna ett beslut rörande makrofinansiellt stöd till Jordanien.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan stödja förslaget till beslut om makrofinansiellt stöd till Jordanien.

Bakgrund: Kommissionen presenterade i juni ett förslag om att bevilja Jordanien makrofinansiellt stöd i form av lån om maximalt 200 miljoner euro. Skälet till stödet är att läget i den jordanska ekonomin försämrats under de senaste åren. Det beror både på utvecklingen i den globala ekonomin och på de negativa effekterna kopplade till oron i Jordaniens närområde (Syrien och Irak). EU har sedan Syrienkrisen bröt ut allokerat över 1 miljard euro till Jordanien genom olika program, däribland ett tidigare makrofinansiellt stöd om 180 miljoner euro som antogs 2013. Även IMF har beviljat lån till Jordanien och beslutade i augusti 2016 om ett nytt låneprogram.
Det makrofinansiella stödet till Jordanien motiveras av att Jordanien är en del av den euroepiska grannskapspolitiken, att det finns ett behov av extern finansiering utöver de medel som tillhandahållits av IMF och andra multilaterala institutioner samt att Jordanien även i övrigt uppfyller de politiska och ekonomiska kriterier som satts upp för makrofinansiellt stöd. Förutsättning för det makrofinansiella stödet är bland annat att Jordanien respekterar demokratiska mekanismer och garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna samt att Jordanien genomför de ekonomiskpolitiska och finansiella villkoren som de jordanska myndigheterna och kommissionen ska förhandla fram i form av ett samförståndsavtal.
Jämfört med det förslag som kommissionen presenterade i juni har rådet gjort två förändringar av beslutstexten. Förändringarna beror på att rådet och kommissionen har haft olika syn på hur standardtexten för beslut kring makrofinansiellt stöd ska se ut. Rådet och Europaparlamentet har nu enats om en gemensam position som innebär ett lån om 200 miljoner euro samt att rådets förslag till ändringar i beslutstexten godtas av Europaparlamentet. Till beslutet kommer det även knytas en deklaration där det tydliggörs att kommissionen under 2017 om det bedöms lämpligt kan föreslå ett nytt och utökat förslag om makrofinansiellt stöd till Jordanien.

Proposal for transfer of appropriations No DEC 28/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016

13592/16 FIN 693 INST 433 PE-L 62

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av kommissonens förslag till överföring

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan stödja överföringen

Bakgrund: Förslaget innebär att överföra icke-differentierade anslag på totalt 20,3 miljoner EUR från "Förvärv och hyra av byggnader i Bryssel" till "Pensioner, invaliditetsersättning och avgångsvederlag".

Syftet med överföringen är att täcka de ytterligare behov för pensionsutgifter för personal vid alla institutioner och EU-organ som härrör från lagstadgade skyldigheter efter uppdateringen av pensionerna från och med den 1 juli 2015 som blev högre än väntat.

Proposal for transfer of appropriations No DEC 29/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016

13593/16 FIN 694 INST 434 PE-L 63

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av kommissonens förslag till överföring

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan stödja överföringen.

Bakgrund: Kommissionen förslår en överföring av ytterligare 10 000 000 euro i åtaganden och betalningar från CSDP (Common Security and Defence Policy) till IcSP (35 miljoner euro tillfördes i DEC 23/2016).

Efter att ha tagit hänsyn till alla befintliga åtgärder bedömer KOM att 10 miljoner euro i åtaganden kan överföras till IcSP (The Instrument contributing to Stability and Peace) för att täcka planerade satsningar som idag saknar täckning samt för att ge IcSP möjlighet att respondera mot oförutsedda händelser.

Proposal for transfer of appropriations No DEC 30/2016 within Section III - Commission - of the general budget for 2016

13594/16 FIN 695 INST 435 PE-L 64

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Antagande av överföring.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen kan stödja överföringen.

Bakgrund: Syftet med förslaget är att överföra ett belopp på totalt 71,5 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden från artikel 01 03 02 (Makroekonomiskt stöd) och punkt 19 03 01 04 (Andra konflikthanteringsåtgärder och annan verksamhet) till punkt 22 04 01 03 (Medelhavsområdet – Förtroendeskapande åtgärder, säkerhet samt förebyggande och medling av konflikter). Överföringen föreslås för att bidra till att tillgodose behov för påverkade av krisen i Syrien.

Draft Council Implementing Decision amending Implementing Decision 2013/678/EU authorising the Italian Republic to continue to apply a special measure derogating from Article 285 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

=Adoption
13142/16 FISC 152 ECOFIN 887
13140/16 FISC 151 ECOFIN 886

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att uppnå enhällighet om förslaget.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har inga invändningar emot förslaget till beslut.

Bakgrund: Enligt artikel 285 första stycket i mervärdesskattedirektivet får de medlemsstater som inte har utnyttjat den möjlighet som fastställs i artikel 14 i rådets direktiv 67/228/EEG tillämpa skattebefrielse för beskattningsbara personer vars årliga omsättning uppgår till högst 5 000 euro eller motsvarande belopp i nationell valuta.

För år 2008 – 2010 begärde Italien (och fick) beslut om att tillämpa en skattebefrielse för beskattningsbara personer vars årliga omsättning uppgår till högst om 30 000 euro. Det beslutet förlängdes. Det senaste beslutet, som gäller till och med den 31 december 2016, ger Italien rätt att avvika från artikel 285 i mervärdesskattedirektivet genom att tillåta att beskattningsbara personer vars årliga omsättning uppgår till högst 65 000 euro befrias från mervärdesskatt.

Italien har nu ansökt om förlängning av det senaste beslutet, dvs. de vill fortsätta att tillämpa en omsättningsgräns om 65 000 euro. Beslutet ska tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2017 och senast till och med den 31 december 2019.

Beslutet syftar till att förenkla mervärdesskatteskyldigheterna för små och medelstora företag.

Draft Council Implementing Decision amending Decision 2007/884/EC authorising the United Kingdom to continue to apply a measure derogating from Articles 26(1)(a), 168 and 169 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

=Adoption
13144/16 FISC 154 ECOFIN 889
13143/16 FISC 153 ECOFIN 888

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att uppnå enhällighet om förslaget.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen har inga invändningar emot förslaget till beslut.

Bakgrund: I artiklarna 168 och 168a i mervärdesskattedirektivet finns regler för avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp som en beskattningsbar person gör för sina beskattade transaktioner. Som huvudregel får avdrag göras även för inköp som endast delvis ska användas i verksamheten. I artikel 26.1 a i samma direktiv föreskrivs att användning för privat bruk av en vara som ingår i en rörelses tillgångar ska likställas med tillhandahållande av tjänster mot ersättning om avdragsrätt förelegat för mervärdesskatten på dessa varor. Detta system möjliggör återvinning av mervärdesskatt som ursprungligen dragits av.

När det gäller personbilar kan detta system vara svårt att tillämpa, främst eftersom det är svårt att fastställa fördelningen mellan privat och yrkesmässigt bruk.

Förenade kungariket har sedan 1995 beviljats rätt att begränsa avdragsrätten för bl.a. inköp av och driftskostnader för motorfordon med vissa undantag till 50 %, under vissa förutsättningar. I de fall avdragsrätten begränsas beskattas inte privat användande.

Det senaste beslutet om att förlänga detta undantag upphör att gälla den 31 december 2016, varför Förenade kungariket har ansökt om förlängning av undantaget. Förslaget till beslut är att undantaget förlängs till den 31 december 2019.

Sverige hade inga invändningar när undantaget beviljades och flera andra EU-länder har liknande undantag.

Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities

=General approach
12020/1/16 REV 1 FISC 132 ECOFIN 781
12041/1/16 REV 1 FISC 133 ECOFIN 782

Ansvarigt statsråd
Magdalena Andersson


Tidigare behandlat i utskottet
2016-09-28

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Avsikten med behandlingen är att nå överenskommelse om en allmän inriktning avseende direktivförslaget.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen är positiv till direktivförslaget.

Bakgrund: I juli 2016 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av direktivet 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning.

Det nu aktuella förslaget, som kallas DAC 5, innebär att medlemsstaterna ska se till att deras skattemyndigheter har tillgång till de mekanismer, procedurer, dokument och information som avses i artiklarna 13, 30 och 40 i det fjärde penningtvättsdirektivet. Skälen för detta är att dessa uppgifter också har betydelse vid tillämpningen av bestämmelserna om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Det föreslås att ändringsdirektivet ska vara genomfört i medlemstaternas lagstiftningar senast den 1 januari 2018.

Uppgifter som skattemyndigheterna ska få tillgång till enligt förslaget är:

Identitet på kunder och verkliga huvudmän hos finansiella institut och vissa andra näringsidkare, t.ex. revisorer och fastighetsmäklare (artikel 13),

Affärsförbindelsernas syfte och avsedda natur (artikel 13),

Förmånstagare till truster och investeringsrelaterade försäkringar (artikel 13),

Verkliga huvudmän i bolag och andra juridiska konstruktioner (artiklarna 30 och 31), och

Dokumentation avseende åtgärder för kundkännedom (artikel 40).

Draft Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders by The Netherlands


13812/16 SCH-EVAL 186 FRONT 414 COMIX 709
13817/16 SCH-EVAL 188 FRONT 416 COMIX 711

Ansvarigt statsråd
Anders Ygeman

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta rekommendationer till Nederländerna med anledning av Schengenutvärderingen som genomfördes under 2015 inom området förvaltning av den yttre gränsen.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att anta rekommendationerna.

Bakgrund: Nederländerna har inom ramen för den nya Schengenutvärderingsmekanism som etablerades i och med förordning (EU) 1053/2013 utvärderats inom bland annat området förvaltning av den yttre gränsen.

Till skillnad från den tidigare mekanismen är det numera kommissionen som har den ledande rollen i utvärderingarna istället för rådet. Medlemsstaterna utvärderas i princip i turordning, även om mekanismen också ger utrymme för både riskanalysbaserade mer frekventa utvärderingar av vissa medlemsstater och oannonserade utvärderingsbesök. Experterna till utvärderingarna tas ut av KOM på basis av nomineringar från medlemsstaterna.

Under 2015 utvärderades Nederländerna av ett utvärderingsteam under KOM:s ledning. Vissa brister i tillämpningen av Schengenregelverket kunde då konstateras och utifrån dessa har utvärderingsteamet lämnat förslag på rekommendationer. Bland annat rekommenderas Nederländerna att förbereda en omfattande årlig och flerårig handingsplan för att garantera ett effektivt genomförande av den nationella strategin för integrerad gränsförvaltning.

Draft Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2016 evaluation of Italy on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy


13809/16 SCH-EVAL 185 VISA 344 COMIX 708
13590/16 SCH-EVAL 180 VISA 333 COMIX 688

Ansvarigt statsråd
Anders Ygeman

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta rekommendationer till Italien med anledning av Schengenutvärderingen som genomfördes under 2016 inom området viseringshantering.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att anta rekommendationerna.

Bakgrund: Italien har inom ramen för den nya Schengenutvärderingsmekanism som etablerades i och med förordning (EU) 1053/2013 utvärderats inom bland annat området viseringshantering.

Till skillnad från den tidigare mekanismen är det numera kommissionen som har den ledande rollen i utvärderingarna istället för rådet. Medlemsstaterna utvärderas i princip i turordning, även om mekanismen också ger utrymme för både riskanalysbaserade mer frekventa utvärderingar av vissa medlemsstater och oannonserade utvärderingsbesök. Experterna till utvärderingarna tas ut av KOM på basis av nomineringar från medlemsstaterna.

Under 2016 utvärderades Italien av ett utvärderingsteam under KOM:s ledning. Vissa brister i tillämpningen av Schengenregelverket kunde då konstateras och utifrån dessa har utvärderingsteamet lämnat förslag på rekommendationer. Bland annat rekommenderas Italien att i större utsträckning utnyttja olika IT-system (L-VIS) för att dokumentera den information (verifieringar, intervjuer etc.) som viseringsbeslutet är baserat på.

Special Report No 11/2016 "Strengthening administrative capacity in the former Yugoslav Republic of Macedonia: limited progress in a difficult context"

=Draft Council conclusions
13348/16 COWEB 112 FIN 667

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Anta rådsslutsatser om revisionsrättens rapport om stöd för att stärka den administrativa kapaciteten i Makedonien.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser godkänna rådsslutsatserna.

Bakgrund: Revisionsrätten har gjort en särskild revision av instrumentet för förmedlemskapsstöd (IPA I) för att stärka den administrativa kapaciteten vad gäller reform av offentlig förvaltning, transport- och miljösektorn i Makedonien. Revisionsrapporten konstaterade att flertalet projekt var välutformade, men att dess resultat inte följts upp av myndigheterna i tillräcklig utsträckning vilket reflekteras i slutsatserna.

Council Decision amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo(EULEX KOSOVO)

13572/16 CORLX 419 CSDP/PSDC 605 CFSP/PESC 854 COWEB 118 EU-LEX 16 CSC 310
13277/16 CORLX 396 CSDP/PSDC 579 CFSP/PESC 819 COWEB 111 EU-LEX 15 CSC 290

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta budgeten till EU:s civila krishanteringsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo) för 6-månadsperioden från den 15 december 2016 till den 14 juni 2017. 

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Sverige kan godkänna förslaget.

Bakgrund: Rådet bestämde i juni 2016 för att förlänga EULEX Kosovos mandat med två år, till juni 2018, med sikte på en stegvis överföring av missionens aktiviteter till de lokala myndigheterna. Samtidigt angavs budgetramarna för det första halvåret (juni 2016-december 2016) av den nya mandatperioden samt finansiella stödet till det Haag-baserade specialdomstolens verksamhet upp till juni 2017. Den påbörjade nedfasningen av missionen reflekteras i höga representantens budgetförslag, vilket avser en reducering av budgeten med c. en tredjedel för 6-månadersperioden fr.o.m. den 15 december 2016 till den 14 juni 2017 (i stor del i form av personalkostnader) jämfört med den rådande budgeten.

Draft Council Decision amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine and
Draft Council Implementing Regulation implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

=Adoption
13810/16 CORLX 427 CFSP/PESC 871 RELEX 896 COEST 279FIN 712
13725/16 CORLX 422 CFSP/PESC 863 COEST 275 FIN 702
13728/16 CORLX 424 CFSP/PESC 866 RELEX 891 COEST 277FIN 704

Ansvarigt statsråd
Margot Wallström

Tidigare behandlat i EU-nämnden
2016-11-02

Tidigare behandlat i rådet
2016-10-28

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Att anta rättsakter som lägger till sex personer till de individuella sanktionerna mot personer ansvariga för handlingar som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen stödjer antagande av rättsakterna.

Bakgrund: Den 17 mars 2014 beslutade Europeiska unionens råd om restriktiva åtgärder riktade mot personer ansvariga för handlingar som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt till dem kopplade fysiska och juridiska personer, enheter och organ (rådets beslut 2014/145/GUSP). De riktade restriktiva åtgärderna innebär reserestriktioner och frysning av tillgångar. Åtgärderna genomförs operativt, i den mån detta ankommer på EU, genom rådets förordning (EU) nr 269/2014.

Genom ett antal efterföljande beslut har ytterligare listningar för riktade restriktiva åtgärder skett, samtidigt som kriterierna för vilka som kan göras till föremål för sådana åtgärder har utvidgats och förändrats.

I dagsläget kan för sådana åtgärder listas fysiska personer som är ansvariga för eller aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende eller stabilitet och säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är förbundna med dem. Därtill kan åtgärder riktas mot juridiska personer, enheter och organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, samt mot juridiska personer, enheter och organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte. Riktade åtgärder kan vidtas även mot juridiska personer, enheter och organ som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, samt mot fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller gynnas av, ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim eller destabiliseringen av östra Ukraina. Slutligen kan även fysiska och juridiska personer, enheter och organ som genomför transaktioner med separatistgrupperna i Donbassregionen i Ukraina omfattas av de restriktiva åtgärderna. De restriktiva åtgärderna löper enligt gällande rådsbeslut till och med den 15 mars 2017.

Den 18 september 2016 höll Ryssland val till det ryska parlamentets underhus statsduman. I valet ingick för första gången det olagligt annekterade Krim, uppdelat på två valkretsar. Fyra personer valdes i dessa valkretsar. Fyra personer från Krim valdes också från två partiers nationella partilistor, varav två personer redan omfattas av de restriktiva åtgärderna.

Mot bakgrund av att Ryssland, genom att hålla val på det olagligt annekterade Krim, fortsätter att undergräva och hota Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, förväntas rådet nu besluta om att utöka listan av personer som omfattas av de gällande restriktiva åtgärderna med de sex invalda så kallade ledamöterna från Krim som inte tidigare var listade. De bidrar genom sitt deltagande i valen och sedermera medlemskap i Statsduman till det ryska undergrävandet och hotet mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Åtgärderna mot dessa personer kommer att löpa enligt gällande rådsbeslut till och med den 15 mars 2017.

Rådet förväntas anta ett beslut och en genomförandeförordning av ovanstående innebörd den 8 november.

Regeringen fattade regeringsbeslut den 3 november och stödjer antagande av rättsakterna i fråga.

Draft Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Federative Republic of Brazil pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union
=Adoption and
Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Federative Republic of Brazil pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedule of the Republic of Croatia in the course of its accession to the European Union

=Request for the consent of the European Parliament
13779/16 WTO 308 AGRI 575 UD 221 COLAC 94
13036/16 WTO 282 AGRI 542 UD 205 COLAC 85
13037/16 WTO 283 AGRI 543 UD 206 COLAC 86
13038/16 WTO 284 AGRI 544 UD 207 COLAC 87

Ansvarigt statsråd
Ann Linde


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås besluta om avtal och lämna bemyndigande till undertecknande av avtalet. Avtalet ska efter rådets beslut även vidare till Europaparlamentet för godkännande. 

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet beslutar om avtal och bemyndigar att underteckna avtalet.

Bakgrund: Den 15 juli 2013 bemyndigade rådet kommissionen, att i samband med republiken Kroatiens anslutning till unionen, att inleda förhandlingar med andra medlemmar i WTO, enligt artikel XXIV.6 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994. Kommissionen har fört förhandlingar i enlighet med förhandlingsdirektivet med Brasilien angående ändringar i medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband med anslutning till EU. Bakgrunden är att genom Kroatiens anslutning till EU har EU:s tullunion utvidgats. Förhandlingarna följer den praxis som EU följt under tidigare utvidgningar.  

Förhandlingarna med Brasilien har resulterat i ett utkast till avtal genom skriftväxling som paraferades 12 juli 2016 i Geneve med ett förslag på avtal mellan EU och Brasilien. Förslaget avser främst tillägg av tullkvoterna för kyckling, kalkon och råsocker från sockerrör vid import från Brasilien, med bibehållande av nuvarande tullsats, på grund av Kroatiens anslutning till EU. Vad gäller import av råsocker från sockerrör under en maximal period av 7 år kommer EU att tillämpa en lägre tullsats. Avtalet ska efter rådets beslut även vidare till Europaparlamentet för godkännande.

Draft Council Decision on the conclusion of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons, regarding the participation of the Republic of Croatia as a Contracting Party, following its accession to the European Union

=Adoption
13838/16 CH 11 ELARG 99 ETS 42 MI 670 SERVICES 32 SOC 653
14381/13 CH 42 ELARG 131 ETS 41 MI 832 SERVICES 48 SOC 772 + COR 1
14382/13 CH 43 ELARG 132 ETS 42 MI 833 SERVICES 49 SOC 773

Ansvarigt statsråd
Ann Linde

Tidigare behandlat i rådet
2013-12-16

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet föreslås anta beslut om att ingå ett protokoll till avtalet med Schweiz om fri rörlighet för personer för att inkludera Kroatien till följd av landets anslutning till EU.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen avser rösta ja till att rådet antar beslutet.

Bakgrund: Protokollet syftar till att Kroatien ska omfattas av avtalet om personrörlighet mellan EU och Schweiz. En uppgörelse har funnits sedan tidigare men efter den schweiziska folkomröstningen i februari 2014 om bland annat införande av kvoter för arbetskraftsinvandring avstannade processen. Den 4 mars 2016 valde emellertid Schweiz att underteckna det protokoll som nu ska antas.

Declarations at the United Nations Framework Convention on Climate Change meetings (Marrakech, 7-18 November 2016)

=Approval of signature on behalf of the European Union

Ansvarigt statsråd
Isabella Lövin

Tidigare behandlat i rådet
2016-10-26

Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Godkänna tre deklarationer för underskrift inför Klimatmötet COP 22 i november i Marrakech.

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: Regeringen stödjer att deklarationerna signeras vid COP 22.

Bakgrund: Kommissionen har tagit fram förslag till tre deklarationer som ska undertecknas vid COP 22 i Marrakech (7-18 november 2016). Det är ett gemensamt uttalande om initiativet Africa Renewable Energy Initiative, en bilateral deklaration om klimatsamarbete med Moçambique samt ett gemensamt uttalande om Initiative on Climate Risk Insurance. På arbetsgruppsmötet 27 oktober var MS överens om att stödja dessa deklarationer. Deklarationerna innebär inga åtaganden och är i linje med Sveriges och EUs prioriteringar.