FAC-UTV Tillägg-revidering kommenterad dagordning 28 november 2016

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:464D61

FAC-Utveckling: Tillägg/revidering av kommenterad dagordning inför rådsmöte den 28 november från UD

Tillägg om Energi och utveckling

Vid FAC utveckling den 28 november kommer antagandet av rådslutsatser om energi och utveckling att föregås av en informell lunch på samma tema.  Regeringen välkomnar möjligheten att kunna diskutera hur EU kan bidra till att öka andelen förnybar energi i världens energimix och hur man kan öka tillgången till förnybar energi i utvecklingsländer. EU:s arbete för en ökad tillgång till energi är en viktig del av implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen då det särskilt bidrar till uppfyllandet av mål 7 om tillgång till förnyelsebar energi för alla, mål 13 om klimatförändringar och även till mål 1 om att utrota fattigdom. Regeringen stödjer rådslutsatserna.

Revidering av punkt 5 (Migration och utveckling) på den kommenterade dagordningen.

Diskussionspunkt

Rådsmötet förväntas diskutera migration och utveckling. Fokus för diskussionen kommer att vara de resultat som uppnåtts ett år efter Vallettatoppmötet och vägen framåt. Troligtvis kommer även implementeringen av kommissionens meddelande av en ny partnerskapsram med tredjeländer, inklusive den externa investeringsplanen, att beröras under mötet.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen välkomnar kommissionens nya partnerskapsram med tredjeländer som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner om hur EU:s yttre förbindelser och instrument kan bidra till hanteringen av migrationsutmaningarna. Regeringen anser att landpaketen (compacts) med tredjeländer ska gå hand i hand med det långsiktiga utvecklingsarbetet. Regeringen ställer sig positiv till kommissionens fortsatta arbete med att motverka grundorsakerna till ofrivillig migration och med att bidra till en väl fungerande ordning för hantering av migration, såväl när människor lämnar som när de ska återvända till ett land. Regeringen understryker att användningen av ODA-medel måste ske i enlighet med OECD/DAC:s kriterier och med principerna om biståndseffektivitet som ledstjärna.

Regeringen stödjer det fördjupade migrationssamarbetet mellan EU och Afrika och välkomnar ett uppföljningsmöte till toppmötet i Valletta i februari 2017. Detta högnivåmöte utgör en viktig möjlighet för uppföljning och diskussion kring vidare genomförande av den gemensamma handlingsplanen. Regeringen välkomnar vidare en strategisk diskussion om Vallettafondens (EU Trust Fund for Africa) effektivitet vid det andra styrelsemötet för Vallettafonden i december.