FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB69

Utrikesministrarnas möte den 16 oktober 2017

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

Iran

Diskussionspunkt och ev. beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om EU:s hållning gentemot Iran.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen understödjer vikten av ett fortsatt samlat EU-engagemang gentemot Iran. Det är ytterst angeläget att genomförandet av den kärntekniska överenskommelsen fortsätter, och att alla parter respekterar sina åtaganden. EU bör framföra tydliga budskap till Iran om vikten av en politik, som bidrar till politiska lösningar på regionens konflikter. Det är angeläget att EU snarast möjligt kan öppna en delegation i Teheran. Irans fortsatta tester av ballistiska missiler bidrar till att fördjupa spänningarna i Mellanöstern. En särskilt viktig fråga är den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Iran behandlades senast i EU-nämnden den 11 mars inför FAC den 14 mars 2016.

Nordkorea

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om EU:s hållning gentemot Nordkorea mot bakgrund av landets nyligen genomförda kärnvapenprov och FN:s säkerhetsråds antagna resolutioner.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en diskussion vid FAC om EU:s hållning gentemot Nordkorea. Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram, som FN:s säkerhetsråd enhälligt har fördömt, utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Nordkorea uppmanas, i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner, att inleda ett fullständigt, verifierbart och oåterkalleligt avskaffande av sitt kärnvapen- och robotprogram. Fortsatt enighet i FN:s säkerhetsråd och EU är grundläggande.

Regeringen stöder införandet av ytterligare EU-sanktioner. Det är viktigt att dessa inte försvårar kontaktkanaler med Nordkorea eller humanitärt bistånd.

EU bör fullfölja sin politik, såsom uttryckt i rådsslutsatserna från FAC den 17 juli 2017. Exempelvis bör EU göra mer för att genomföra sanktionerna, inbegripet genom påverkansarbete och stöd till tredjeland.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Nordkorea behandlades senast i EU-nämnden den 14 juli 2017 inför FAC den 17 juli

Mänskliga rättigheter

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Utrikesministrarna ska ha en övergripande diskussion om EU:s externa arbete för främjandet av mänskliga rättigheter. Därtill antas som A-punkt rådsslutsatser om halvtidsöversyn av EU:s handlingsplan för det externa arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser betona vikten av ett enat EU i en orolig värld, vad gäller det externa arbetet för främjandet av mänskliga rättigheter. EU:s gemensamma agerande för främjandet av mänskliga rättigheter bör vara grundat i EU-fördraget, den europeiska stadgan för grundläggande rättigheter, EU:s globala strategi, EU:s strategiska ramverk för mänskliga rättigheter och demokrati samt EU:s handlingsplan för det externa arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: EU: prioriteringar för arbetet i FN:s MR-fora 2017 behandlades i riksdagens EU-nämnd inför antagande genom slutsatser av rådet 27 februari 2017.

Handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati 2015-2019 behandlades i riksdagens utrikesutskott/EU-nämnden inför antagande av handlingsplanen genom slutsatser av utrikesministerrådet 20 juli 2015.

Turkiet

Diskussionspunkt  

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en allmän diskussion om utvecklingen i Turkiet.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen kommer att ta tillfället i akt att uttrycka djup oro för situationen i Turkiet, inte minst gällande frihetsberövandet av oppositionspolitiker, journalister och människorättsförsvarare. Regeringen kommer också att understryka att EU behöver skicka starka och tydliga budskap till Turkiet. Det är i sammanhanget viktigt med enighet i EU.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Utvecklingen i Turkiet behandlades senast i EU-nämnden den 31 mars 2017 inför FAC 3 april. 

Fortsatt behandling av ärendet: Utvecklingen i Turkiet kommer även att diskuteras av Europeiska rådet den 19-20 oktober 2017.