FAC-försvar Kommenterad dagordning den 20 november

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D96Kommenterad dagordning

Minister

rådet

2018-11-09

Försvarsdepartementet

Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys


Rådets möte (Försvarsministrar) den 20 november 2018

Kommenterad dagordning

Samarbete mellan EU och Nato

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Rådet för utrikes frågor i försvarsministerformat förväntas ha en diskussion om samarbete mellan EU och Nato.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Som EU-medlem och nära partner till Nato har Sverige ett intresse av ett välfungerande samarbete mellan dessa organisationer. Regeringen välkomnar ett ökat samarbete för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga, så långt respektive organisations mandat tillåter. Regeringen välkomnar de framsteg som åstadkommits i samarbetet mellan EU och Nato sen antagandet av den gemensamma Warszawa-deklarationen 2016. EU förfogar över en bredd av verktyg som kompletterar Natos roll, exempelvis när det gäller hybridhot, cybersäkerhet och samhällens motståndskraft.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

En uppdatering kring samarbetet mellan EU och Nato föredrogs senast av försvarsministern för EU-nämnden den 20 juni med anledning av utrikesrådets möte den 25 juni.

GSFP insatser och träningsmissioner

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Utrikesrådet i försvarsministerformat väntas diskutera pågående militära GSFP-insatser och EU:s träningsmissioner.

För närvarande genomförs de militära GSFP-insatserna: EUNAVFOR Somalia operation Atalanta, EUNAVFOR MED operation Sophia och EUTM Somalia på Afrikas horn, EUTM Mali, EUTM RCA i Centralafrikanska republiken och EUFOR Althea i Bosnien-Hercegovina.

Förslag till svensk ståndpunkt:

De civila och militära GSFP-insatserna utgör en viktig del av EU:s engagemang inom ramen för EU:s globala säkerhetsstrategi avseende säkerhet och stabilitet. GSFP-insatserna stärker vår säkerhet och bidrar till stabilisering genom stöd till kapacitetsbyggande, utbildning och träning samt fredsfrämjande arbete i såväl EU:s grannskap som i andra delar av världen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

En uppdatering kring militära GSFP-insatser och EU:s träningsmissioner föredrogs av försvarsministern senast för EU-nämnden den 10 november med anledning av utrikesrådets möte den 13 november 2017.

----------------------------------------------------------------

I anslutning till mötet

Europeiska försvarsbyråns (EDA) styrelsemöte i försvarsministerformat

Europeiska försvarsbyråns (EDA:s) styrelsemöte i försvarsministerformat sker som vanligt i anslutning till rådsmötet i november. Dagordningen omfattar framförallt EDA:s budget och treårsplan för 2019.