Ekofin_kommenterad_dagordning_12_juli

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44B4BE

Ekofin

Finansdepartementet

Ekofinrådets möte den 12 juli i Bryssel

Kommenterad dagordning

- enligt den preliminära dagordning som framkom den 27 juni 2016.

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Lagstiftningsöverläggningar

2.(ev.) Godkännande av A-punktslistan

3.(ev.) Bekämpning av penningtvätt

Något förslag har ännu inte presenterats. Regeringen avser återkomma till nämnden när förslaget föreligger.

4.Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag

- Informationspunkt

Ordförandeskapet väntas informera om hur arbetet går med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

Icke lagstiftande verksamhet

5.Presentation av det slovakiska ordförandeskapets arbetsprogram

- Diskussionspunkt

Det nytillträdda slovakiska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram för Ekofin för de kommande sex månaderna.

Ärendet har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.

Slovakien framhåller i programmet att deras ordförandeskap kommer i en tid då Europa befinner sig i ett läge utan motstycke. I ljuset av folkomröstningen i Storbritannien ser man ett behov av självreflektion och har som övergripande målsättning att leverera påtagliga resultat

2

inom fyra områden: ett ekonomiskt starkt Europa, modernisering av den inre marknaden, en hållbar migrations- och asylpolitik samt ett globalt engagerat Europa.

Bland prioriteringarna för Ekofinrådet lyfter det slovakiska ordförandeskapet fram det fortsatta arbetet med fördjupningen av EMU. Arbetet gäller bl.a. förenklingar av stabilitets- och tillväxtpakten och utvärdering av de förändringar som gjorts inom den europeiska terminen. Det gäller också de mer långsiktiga förslag som presenteras i de fem ordförandenas rapport och som en expertgrupp nu kommer att titta närmare på.

På finansmarknadsområdet kommer pågående arbete med kapitalmarknadsunionen och bankunionen att prioriteras. Det handlar bland annat om förhandlingar med Europaparlamentet om förordningar gällande penningmarknadsfonder, prospekt och värdepapperisering. Man kommer också fortsätta diskussionerna om en gemensam insättningsgaranti i bankunionen, parallellt med riskreducerande åtgärder i den europeiska banksektorn. Vad gäller att förhindra finansiering av terrorism kommer man att arbeta för att hitta effektiva gemensamma åtgärder.

Gällande den Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) konstaterar Slovakien att denna har visat sig vara ett effektivt verktyg för att öka investeringarna i EU. Under Slovakiens ordförandeskap väntas de första utvärderingarna av Efsi och Slovakien planerar att särskilt fokusera på att fondens maximala potential utnyttjas.

På skatteområdet kommer arbete för att förhindra skatteflykt och skatteundandragande samt för ökad skattetransparens vara av högsta prioritet. Det handlar bland annat om fortsatt arbete kring paketet mot skatteundandragande från i januari 2016 och arbetet för att modernisera momssystemet inom EU, där kommissionen tidigare i år lade fram en handlingsplan.

Gällande EU:s årsbudget för 2017 kommer Slovakien arbeta för en ansvarsfull budget som säkerställer balans mellan att å ena sidan stödja viktiga prioriteringar som tillväxt och konkurrenskraft och å andra sidan lämna tillräckligt utrymme för att kunna möta nya och oväntade utmaningar.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar ordförandeskapets arbetsprogram och de övergripande prioriteringarna om tillväxt- och sysselsättningsfrågor och utveckling av den inre marknaden. Det är bra att det slovakiska ordförandeskapet planerar att ta vidare pågående arbete på Ekofinrådets område, bl.a. arbete som syftar till att förhindra skatteflykt och skatteundandragande, kapitalmarknadsunionen,

3

åtgärder för att förhindra finansiering av terrorism samt förenkling av stabilitets-och tillväxtpakten.

6.Godkännande av A-punktslistan

7.Genomförande av bankunionen

- Informationspunkt

Rådet ska få en lägesrapport om genomförandet av bankunionen.

Bankunionen behandlades senast i EU-nämnden den 15 juni 2016. Överläggning med finansutskottet om den föreslagna gemensamma insättningsgarantin i bankunionen skedde den 9 juni 2016.

Punkten kommer troligtvis utgöras av information om medlemsstaternas genomförande av krishanteringsdirektivet, som ligger till grund för den gemensamma resolutionsmekanismen, samt genomförandet av insättningsgarantidirektivet.

Sverige har genomfört krishanteringsdirektivet. Lagstiftningen trädde i kraft den 1 februari 2016. Vad gäller insättningsgarantidirektivet har Sverige nu genomfört även detta. Lagändringarna trädde i kraft den

1 juli 2016.

De flesta medlemsstaterna har nu genomfört de båda direktiven, men enligt rådssekretariatets senaste information är det dock några medlemsstater som fortfarande inte genomfört direktiven fullt ut.

8.Europeiska terminen – landsspecifika rekommendationer 2016

- Beslutspunkt

Rådet ska anta landsspecifika rekommendationer till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen.

Årets landsspecifika rekommendationer behandlades i EU-nämnden den 10 juni inför EPSCO-rådet, den 15 juni inför Ekofinrådet, den 22 juni inför Allmänna rådet samt den 28 juni inför Europeiska rådet.

Den 18 maj presenterade kommissionen årets landsspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska terminen. Kommissionen grundar rekommendationerna på en analys av medlemsstaternas nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram som lämnades in i april. Dessutom utgör kommissionens landrapporter som presenterades i slutet på februari ett analytiskt underlag till rekommendationerna.

Rekommendationerna godkändes av EPSCO-rådet (sysselsättningspolitiska aspekter) den 16 juni och av Ekofinrådet

4

(ekonomisk-politiska aspekter) den 17 juni. Därefter ställde sig Europeiska rådet bakom dem vid sitt möte den 28 juni. Rekommendationerna ska nu slutligt antas av Ekofinrådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Gällande rekommendationen till Sverige delar regeringen kommissionens bedömning om att det finns makroekonomiska risker kopplade till hushållens skuldsättning samt om vikten av att öka bostadsbyggandet.

Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsländerna. Det är sedan upp till varje medlemsland att välja hur man förhåller sig till rekommendationerna.

Mot bakgrund av det förhållningssätt som överenskoms i EU- nämnden i juni 2012 föreslår regeringen att Sverige på rådsmötet ställer sig bakom antagandet av de landsspecifika rekommendationerna.

9.(ev.) Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten

Några förslag till rådsbeslut har ännu inte presenterats. Regeringen avser återkomma till nämnden när dessa föreligger.

10.(ev.) Uppföljning av Europeiska rådets möte 28-29 juni 2016

a) Investeringsplanen för Europa

-Diskussionspunkt

Rådet ska som en uppföljning av Europeiska rådets möte den 28-29 juni diskutera investeringsplanen för Europa.

Samråd med EU-nämnden har skett den 15 juni 2016 inför Ekofinrådet samt den 28 juni inför Europeiska rådet. Vidare har flertalet överläggningar med finansutskottet och samråd med EU-nämnden genomförts rörande investeringsplanen och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) under våren 2015. Senaste överläggning om Efsi med finansutskottet skedde den 9 juni 2015

Den investeringsplan som kommissionen presenterade hösten 2014 (se faktapromemoria 2014/15:FPM13) har funnits i 18 månader och Efsi (se faktapromemoria 2014/15:FPM18) har varit ikraft sedan ungefär ett år.

Mot den bakgrunden presenterade kommissionen den 1 juni en första lägesbedömning av genomförandet av investeringsplanen och Efsi. Budskapet i meddelandet var att investeringsplanen och inte minst Efsi redan gett konkreta resultat även om kommissionen också konstaterar att det finns utrymme för att ytterligare stärka mervärdet av Efsi. Mot bakgrund av de goda resultaten för Efsi menar kommissionen att Efsi borde förstärkas och fortsätta sin verksamhet

5

även bortom den första treårsperioden som Efsi-förordningen gäller. Kommissionen konstaterade vidare att man avser lägga fram ett antal lagstiftningsförslag under hösten i detta syfte.

Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte den 28-29 juni bedömningen att investeringsplanen, och i synnerhet Efsi, har levererat konkreta resultat och har varit ett viktigt steg för att attrahera privata investeringar. Vidare konstaterade Europeiska rådet att kommissionen inom kort förväntas presentera förslag rörande framtiden för Efsi och att dessa förslag ska behandlas skyndsamt av rådet och Europaparlamentet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen har välkomnat investeringsplanen, där Efsi ingår, som syftar till att öka investeringar i EU och därmed bidra till förutsättningar för fler jobb och högre tillväxtpotential. Investeringsplanen kan vara ett viktigt komplement till de åtgärder som genomförs på nationell nivå, inklusive strukturreformer, för att stärka konkurrenskraft och tillväxt samt bidra till en hållbar utveckling. Regeringen noterar vidare att resultaten av Efsi och investeringsplanen hittills bedöms ha varit positiva men att kommissionen också bedömer att det finns utrymme för ytterligare förbättringar genom att öka mervärdet i Efsi-projekten.

I de fortsatta diskussionerna kring investeringsplanen och Efsi kommer regeringen fortsatt att verka för de prioriteringar som drevs i förhandlingarna om Efsi-förordningen. En central frågeställning i samband med denna förhandling var behovet av löpande utvärdering av Efsi. Även om denna första rapport från kommissionen är positiv till det Efsi uppnått ser regeringen fram emot fortsatta utvärderingar av Efsi, inte minst i ljuset av diskussioner kring en eventuell förlängning. Regeringen kommer vidare att verka för att finansiering av nya initiativ sker genom omprioriteringar inom EU-budgeten och att taken för den fleråriga budgetramen respekteras.

b) Andra frågor i samband med Europeiska rådets möte

Det har i skrivande stund inte meddelats vad som ska tas upp under denna dagordningspunkt. Regeringen avser återkomma till nämnden när det finns information om punkten.

11.Tredje pelaren i investeringsplanen för Europa – tematiska diskussioner om investeringshinder

- Diskussionspunkt

Rådet ska enligt ordförandeskapet ha en tematisk diskussion om hinder mot investeringar.

6

Samråd med EU-nämnden om olika delar av investeringsplanen har skett vid ett flertal tillfällen, senast 15 juni 2016 inför Ekofinrådet samt den 28 juni inför Europeiska rådet.

Investeringsplanen för Europa, som presenterade den 26 november 2014, består av tre pelare. Den första pelaren är investeringsfonden Efsi. Den andra pelaren är ett nytt sätt att identifiera investeringsprojekt. Den tredje pelaren av investeringsplanen syftar till att förbättra investeringsklimatet, bland annat genom att förenkla regleringar, öka tillgång till långsiktig finansiering samt stärka den inre marknaden. Arbetet med kapitalmarknadsunionen, energiunionen och den digitala inre marknaden inkluderas i detta. Faktapromemoria 2014/15 FPM13 beskriver investeringsplanen mer i detalj.

Vid denna diskussion förväntas rådet fokusera på de tematiska diskussioner om nationella erfarenheter som under året skett på tjänstemannanivå. Dessa har handlat om insolvensförfaranden, offentligägda bolag, nätverksindustrier, infrastrukturinvesteringar, prisregleringar och miljöskadliga subventioner.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen har välkomnat investeringsplanen som syftar till att öka investeringar i EU och därmed bidra till förutsättningar för fler jobb och högre tillväxtpotential. Investeringsplanen kan vara ett viktigt komplement till de åtgärder som genomförs på nationell nivå, inklusive strukturreformer, för att stärka konkurrenskraft och tillväxt samt bidra till en hållbar utveckling. Regeringen välkomnar en tematisk diskussion om hinder mot investeringar. Regeringen stödjer ambitionen att förbättra investeringsklimatet genom bättre lagstiftning, enklare regler samt fördjupning av den inre marknaden, särskilt den digitala inre marknaden.

12. Förberedelser inför finansministermötet inom G20 i Chengdu den 23-24 juli 2016

Rådet väntas fastställa EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet mellan finansministrar och centralbankschefer den 23-24 juli 2016 i Chengdu. Något dokument har ännu inte distribuerats inför Ekofin. Regeringen avser återkomma till nämnden när detta föreligger.

13.Konvergensrapporter från kommissionen och Europeiska centralbanken

- Diskussionspunkt

Rådet ska diskutera de nyligen publicerade konvergensrapporterna från kommissionen respektive Europeiska centralbanken.

7

Rapporterna har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. De senaste konvergensrapporterna behandlades i EU-nämnden den 13 juni 2014.

Minst vartannat år ska kommissionen och Europeiska centralbanken presentera varsin konvergensrapport och rapportera till rådet hur medlemsstaterna som inte har infört euron som valuta uppfyller konvergenskriterierna.

De konvergenskriterier som analyseras i rapporterna är prisstabilitet, sunda offentliga finanser, växelkursstabilitet samt den långa räntan. Rapporterna tittar också på om medlemsstaternas nationella lagstiftning om centralbanker överensstämmer med EU-rätten.

Sverige uppfyller kriterierna för sunda offentliga finanser och den långa räntan, men uppfyller inte kriteriet för prisstabilitet. Dock uppger rapporterna att prisstabiliteten de kommande månaderna beräknas att återgå till att ligga under referensvärdet och Sverige uppfylla kriteriet. Sverige uppfyller inte heller kriterierna för växelkursstabilitet samt överensstämmande för centralbankslagstiftning i nationell lagstiftning.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen har inga invändningar mot de publicerade konvergensrapporterna och gör ingen annan analys av det svenska uppfyllandet av kriterierna än den som kommissionen och Europeiska centralbanken gör.

14.Läget vad gäller slutförandet av Baselkommitténs agenda för bankreform efter krisen

Det har i skrivande stund inte meddelats vad som ska tas upp under denna dagordningspunkt. Regeringen avser återkomma till nämnden när information om punkten inkommit.

15. Meddelande om ytterligare åtgärder för att öka insynen och bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt

Något meddelande har ännu inte presenterats. Regeringen avser återkomma till nämnden när detta föreligger.

16. Övriga frågor

Det har i skrivande stund inte meddelats några övriga frågor.