Kommissionens arbetsprogram 2015

Utlåtande 2014/15:UU4

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta utlåtande Kommissionens arbetsprogram 2015 (KOM(2014) 910) som antogs den 16 december 2014. Kammaren har med stöd av 9 kap. 20 § riksdagsordningen hänvisat arbetsprogrammet till utskottet för granskning och skriftligt utlåtande. Finansutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig över programmet. Miljö- och jordbruksutskottet har lämnat synpunkter i ett protokollsutdrag.

I sitt årliga arbetsprogram anger kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. Arbetsprogrammet för 2015 är den nya kommission­ens första arbetsprogram. Kommissionens målsättning de kommande åren är att göra skillnad i de stora frågorna som sysselsättning och tillväxt samt att mer öppet visa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2015-02-12 Trycklov: 2015-02-13 Bordläggning: 2015-02-17 Behandling: 2015-02-18 Beslut: 2015-02-18

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (14 anföranden)