Statens budget för 2015

Betänkande 2014/15:FiU10

Sammanfattning

I detta betänkande har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2015. Den 3 december 2014 beslutade riksdagen att fastställa utgiftsramar och beräkna inkomsterna för statens budget enligt det förslag som lagts fram i en reservation av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna (bet. 2014/15:FiU1, reservation 3, rskr. 2014/15:29). Mellan den 11 december och den 19 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Budgetbesluten innebär att riksdagen i huvudsak har bifallit motioner av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt att budgetpropositionen har bifallits delvis.

Utskottets anmälan

Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2014-12-19 Trycklov: 2014-12-19

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.