Funktionshindersfrågor

Betänkande 2010/11:SoU11

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 52 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som rör funktionshindersfrågor.

Som ett led i beredningen av detta ärende har företrädare för Socialstyrelsen och Försäkringskassan vid ett besök i utskottet den 10 februari 2011 informerat om hur arbetet med en enhetlig modell för bedömning av andra personliga behov m.m. när det gäller personlig assistans, ett s.k. behovsbedömningsinstrument, fortskrider.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst på grund av pågående arbete på området.

I betänkandet finns 15 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:So288 av Christer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-03-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-08 Trycklov: 2011-03-08 Bordläggning 1: 2011-03-11 Bordläggning 2: 2011-03-15 Behandling: 2011-03-16 Avgörande: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (16 anföranden)