Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Betänkande 2010/11:SfU4

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:222 Följdändringar med anledning av socialförsäkringsbalken. Socialförsäkringsbalken träder i kraft den 1 januari 2011. Propositionen behandlar främst frågor om att ändra de hänvisningar i lagstiftningen som görs till olika bestämmelser i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen till att i stället avse motsvarande bestämmelser i socialförsäkringsbalken.

Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen har inte föranlett några motioner.

Utskottet tillstyrker, med några ändringar och en komplettering, behandlade lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-04 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-09 Trycklov: 2010-11-09 Bordläggning 1: 2010-11-12 Bordläggning 2: 2010-11-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-11-17 Avgörande: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17 Behandling: 2010-11-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)