Indelning i utgiftsområden m.m.

Betänkande 2010/11:KU32

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas dels regeringens ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100) förslagspunkterna 2–11 som gäller förändringar i fråga om utgiftsområdena, dels två yrkanden från följdmotioner.

Genom att utnyttja sin initiativrätt, som följer av 3 kap. 7 § riksdagsordningen, lägger utskottet fram dels ett förslag till ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen, dels ett förslag till ändring i lagen (1974:1037) med instruktion för Valprövningsnämnden. Förslagen innebär smärre språkliga rättelser i två paragrafer respektive att omnämnandet av ett numera icke existerande anslag stryks.

Båda lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen godkänner dels
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-05-10 Justering: 2011-05-31 Trycklov till Gotab och webb: 2011-06-01 Trycklov: 2011-06-01 Bordläggning 1: 2011-06-09 Bordläggning 2: 2011-06-10 Behandling: 2011-06-13 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-06-15 Avgörande: 2011-06-15 Beslut: 2011-06-15

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (1 anföranden)