Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.

Betänkande 2010/11:AU8

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens förslag i proposition 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté. Propositionen innehåller förslag om vissa ändringar i bl.a. arbetstidslagen (1982:673) och arbetsmiljölagen (1977:1160). Ändringarna är en del i regeringens regelförenklingsarbete.

I arbetstidslagen avskaffas bl.a. kravet på dispens från Arbetsmiljöverket för uttag av ytterligare övertid och ytterligare mertid per kalenderår. I stället kommer det att framgå av arbetstidslagen att utöver allmän övertid och allmän mertid får extra övertid och extra mertid tas ut med högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har varit möjlig att lösa på något annat rimligt sätt. Det ska inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-04-14 Justering: 2011-05-05 Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-10 Trycklov: 2011-05-10 Bordläggning 1: 2011-05-13 Bordläggning 2: 2011-05-17 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-18 Avgörande: 2011-05-18 Beslut: 2011-05-18 Behandling: 2011-05-18

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (18 anföranden)