Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

t.o.m. SFS 2019:1277
SFS nr: 2011:131
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-02-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1277
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Sameskolstyrelsen ansvarar för utbildning i sameskolan samt i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av god kvalitet i en trygg miljö.
Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna i sameskolan.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §   Myndigheten ska
   1. informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i skolväsendet, och
   2. främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning. Förordning (2019:1277).

3 §   Myndigheten får efter avtal med en kommun ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan. Myndigheten ska ta ut ersättning av kommunen och får ta ut avgift från vårdnadshavarna för verksamheten. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Förordning (2019:1277).

3 a §   Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt 23 kap. 4 § skollagen (2010:800). Myndigheten ska ta ut ersättning för fjärrundervisningen. Inkomsterna disponeras av myndigheten och ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten. Förordning (2019:1277).

3 b §   Myndigheten ska genomföra åtgärder för att utveckla den integrerade samiska undervisningen. Förordning (2019:1277).

Arbetets bedrivande

4 §   Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv, ett funktionshindersperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Förordning (2019:1277).

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en nämnd.

6 §   Nämnden ska bestå av fem ledamöter.

Organisation

7 §   Vid nämnden finns ett kansli som leds av en skolchef.

Skolchefen ska biträda nämnden i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Ärendenas handläggning

8 §   När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt alla ledamöter i nämnden vara närvarande.

9 §   Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet efter samråd med skolchefen. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §   Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att skolchefen får avgöra ärenden som är av sådant slag att de inte behöver avgöras av nämnden.

11 §   Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

12 §   Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att ledamöterna i nämnden utses av Sametinget. Ledamöterna utses för en bestämd tid.

Sametinget utser även ordförande i nämnden för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande för en bestämd tid.

13 §   Skolchefen anställs av myndigheten.

Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förordning (2017:302).

14 §   När det gäller skolchefen prövar Statens ansvarsnämnd frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande.

Personalansvarsnämnd

15 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Skolchefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

17 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

20 § tredje stycket om föredragning, och

24 § om ställföreträdare.

Överklagande

18 §   Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) följer att beslut i ett anställningsärende enligt denna förordning får överklagas hos Statens överklagandenämnd.

Av 21 § anställningsförordningen följer vidare att myndighetens förslag om att anställa en skolchef eller beslut om att avbryta ett anställningsförfarande inte får överklagas.