Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

t.o.m. SFS 2017:1092
SFS nr: 2007:908
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2007-11-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1092
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

3 §   Nämnden har den sammansättning som framgår av 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Organisation

4 §   Hos myndigheten finns en sekreterare.

4 a §   Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1092).

Ärendenas handläggning

5 §   Ärenden om utlåtanden som avses i 1 § avgörs av nämnden i dess helhet. Innan nämnden avger ett utlåtande ska den vid behov bereda arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig.

6 §   Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som inte behöver prövas av nämnden.

7 §   Ärendena avgörs efter muntlig förhandling eller efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 §   Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

9 §   I fråga om jäv mot ledamot gäller bestämmelserna i 4 kap.
rättegångsbalken om jäv mot domare.

Anställningar och uppdrag

10 §   Nämndens ledamöter utses av regeringen enligt bestämmelserna i 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och

20 § om föredragning.